گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی بینابینی (کورنه‌آ) با جفت اینکرتا در نیمه دوم بارداری

نوع مقاله: گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی بینابینی، یک نوع حاملگی خارج رحمی خطرناک و پرچالش است که شناسایی زودهنگام آن با وجود روش‌های تشخیصی متفاوت، بسیار مشکل و گمراه کننده است. این نوع حاملگی خارج رحمی تمایل به خونریزی شدید دارد؛ به‌طوری‌‌که تشخیص نادرست منجر به تهدید زندگی بیمار می‌شود. در این مطالعه یک مورد حاملگی خارج رحمی بینابینی (کورنه‌آ) با جفت اینکرتا در نیمه دوم بارداری معرفی می‌شود.
معرفی بیمار: در این گزارش، خانمی 23 ساله گروید 2 با سابقه سزارین قبلی، 23 هفته بارداری با شکایت درد شکم، تهوع و استفراغ بعد از مقاربت به مرکز آموزشی درمانی ایزدی مراجعه نمود. بیمار با توجه به افت علائم حیاتی، اولیگوری و تندرنس ژنرالیزه و گزارش سونوگرافی مبنی بر وجود خون داخل شکم، به اتاق عمل منتقل شد. در سمت چپ، حاملگی خارج از رحم کورنه که پاره شده بود، همراه با بیرون‌زدگی جفت قابل مشاهده بود. جنین خارج شد، اما جفت در محل کورنه تا سرویکس و تا لیگامان پهن دست‌اندازی کرده بود. با توجه به اینکرتا بودن جفت، هیسترکتومی انجام شد. در نهایت تشخیص و درمان فوری، جان بیمار را نجات داد. بررسی پاتولوژی نفوذ جفت واینکرتا را نشان داد.
نتیجه‌گیری: حاملگی خارج رحمی بینابینی، جزء بیماری­های نادر می‌باشد. با توجه به این که حاملگی بینابینی در محل غنی از عروق واقع شده است، هر نوع پارگی می‌تواند منجر به خونریزی فاجعه‌آمیز و تهدیدکننده حیات شود، بنابراین حاملگی بینابینی نیازمند تشخیص دقیق و درمان فوری است. درمان مداخله‌ای مناسب و به‌موقع موجب جلوگیری از عوارض جدی و کاهش موربیدیته و مورتالیته مادر می‌شود.

کلیدواژه‌ها