کلیدواژه‌ها = عفونت
بررسی پرپ واژینال با کلرهگزیدین قبل از سزارین بر میزان آندومتریت و عفونت زخم بعد از جراحی

دوره 26، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 20-29

10.22038/ijogi.2024.73947.5803

دکتر خدیجه علمی زاده؛ دکتر شکوه السادات حاج سید ابوترابی؛ دکتر نصیبه پارسایی اطهر؛ سیمین دخت مولاوردیخانی


تشکیل آبسه پس از دیاستاز سمفیز پوبیس در بارداری: گزارش موردی

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 116-120

10.22038/ijogi.2021.18580

دکتر فریبا فرهادی فر؛ دانیال خضری؛ دکتر سولماز قاسمی


روزه داری و پیامدهای بارداری

دوره 16، شماره 57، تیر 1392، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.1416

حسن بسکابادی؛ صدیقه آیتی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ طاهره محبی