کلیدواژه‌ها = ماما
اثربخشی مداخلات به‌زیستی بر رضایت شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 19، شماره 32، آبان 1395، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2016.7993

فاطمه شقاقی؛ زهرا عابدیان؛ محمد فروهر؛ نگار اصغری پور؛ حبیب الله اسماعیلی


اثربخشی انجام تمرینات هوازی در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 17، شماره 122، آبان 1393، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2014.3578

مینو صفایی؛ زهرا عابدیان؛ رضا سید عطارزاده حسینی؛ سید رضا مظلوم


تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی

دوره 17، شماره 96، اردیبهشت 1393، صفحه 12-20

10.22038/ijogi.2014.2816

زهرا عابدیان؛ مینو صفایی؛ سید رضا مظلوم؛ سید رضا عطارزاده حسینی


بررسی ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

دوره 16، شماره 74، آبان 1392، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2013.1976

شهلا نورانی سعدالدین؛ زهرا هادی زاده طلاساز؛ محمدتقی شاکری؛ مرتضی مدرس غروی


میزان بکارگیری حمایت های حرفه ای لیبر و برخی عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران در سال 1389

دوره 15، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 29-34

10.22038/ijogi.2012.5732

فاطمه واثق رحیم پرور؛ محبوبه ولاشجردی؛ شهلا نوتاج؛ گلنار ناصحی؛ نفیسه دائمی


بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها باناخوشیهای پیرامون قاعدگی

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 54-63

10.22038/ijogi.2011.5779

معصومه کردی؛ سهیلا محمدی ریزی؛ محمدتقی شاکری؛ جواد صالحی فدردی؛ لیلی حفیظی