کلیدواژه‌ها = مشاوره
ارائه مشاوره‌های مکمل در مراکز درمان ناباروری ایران: یک مطالعه کیفی مبتنی بر وب

دوره 26، شماره 10، دی 1402، صفحه 58-70

10.22038/ijogi.2024.75640.5892

سمیرا کاتبی؛ دکتر منصور دیلمی؛ دکتر زهرا مصلی‌نژاد؛ دکتر طیبه زارعی؛ دکتر مهرداد ملک شعار؛ دکتر سمیه مهرپور؛ دکتر هاجر تقی زاده؛ دکتر روحیه فرزانه؛ دکتر پوریا ادیبی؛ دکتر مجید وطن خواه؛ دکتر فریده مقرب


مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری‌های جنینی

دوره 22، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 80-90

10.22038/ijogi.2020.15556

مریم جاویدی صرافان؛ مهین تفضلی؛ دکتر طلعت خدیوزاده؛ سید رضا مظلوم؛ دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده


بررسی جنبه های مشاوره ای قانونی و فقهی گامت اهدایی در ایران: مطالعه مروری

دوره 22، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 85-96

10.22038/ijogi.2019.13747

سیده فاطمه نصرتی؛ دکتر ملیحه امیریان؛ مروارید ایرانی


بررسی تأثیر تلفیق مشاوره روانی و آموزش طب فشاری با رویکرد زوج درمانی بر تهوع و استفراغ بارداری

دوره 21، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 71-79

10.22038/ijogi.2019.12329

زهرا سعیدی؛ کتایون علیدوستی؛ دکتر فیروزه میرزایی؛ دکتر عاطفه احمدی؛ دکتر تانیا دهش


بررسی تأثیر مشاوره شناختی رفتاری گروهی بر افسردگی حین بارداری: یک کارآزمایی بالینی شاهددار

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 48-59

10.22038/ijogi.2018.10712

عاطفه صفرعلی‌نژاد؛ سونیا اویسی؛ محمد ابراهیم ساریچلو؛ زینت جورابچی


تأثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر اضطراب دوران بارداری زنان نخست‌زا

دوره 20، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 86-95

10.22038/ijogi.2017.10434

نفیسه اندرون؛ معصومه کردی؛ سید علی کیمیایی؛ حبیب‌الله اسماعیلی


تأثیر مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث بر نگرش زنان کاندید دریافت تخمک اهدایی در خصوص روش‌های اهدایی کمک باروری

دوره 19، شماره 36، آذر 1395، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2016.8143

آسیه السادات بنی عقیل؛ اشرف زارعی ابوالخیر؛ امیر کشاورز؛ سید مهدی احمدی؛ محمدعلی وکیلی