کلیدواژه‌ها = ویروس پاپیلومای انسانی
ارتباط واکسن ویروس پاپیلومای انسانی با نارسایی زودرس تخمدان: مرور سیستماتیک

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 114-123

10.22038/ijogi.2023.21798

لیلا علیزاده؛ فرشته قهرمانی؛ سیده مریم خلیلی؛ مرجان هوایی؛ الناز حاجی رفیعی؛ دکتر هدیه ریاضی؛ دکتر زهره کشاورز


ارتباط ویتامین D با ویروس پاپیلومای انسانی: یک مطالعه مقایسه‌ای

دوره 25، شماره 9، آذر 1401، صفحه 79-86

10.22038/ijogi.2022.21364

سارا احسان‌زاده؛ زهره شیخان؛ دکتر فرح فرزانه؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر ناهید خداکرمی


طراحی و ساخت یک پلاسمید عرضه سطحی حاوی قطعه ژنی رمزگذار پروتئین E6 نوترکیب ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 18 جهت بیان در مخمر Yarrowia lipolytica

دوره 25، شماره 8، آبان 1401، صفحه 68-80

10.22038/ijogi.2022.21201

محدثه کوهی چاپان؛ دکتر سولماز منیری جواد حصاری؛ دکتر فرشاد درویشی هرزویلی؛ دکتر کاترین مادزاک


مقایسه تست پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) با پاپ‌اسمیر در غربالگری سرطان دهانه رحم: مطالعه فرامروری

دوره 23، شماره 7، مهر 1399، صفحه 88-96

10.22038/ijogi.2020.17082

دکتر امیر نجاتی؛ دکتر معصومه میرتیموری؛ دکتر شیما نیک‌دوست؛ دکتر مریم نیک‌دوست؛ دکتر فهیمه علیزاده


مطالعه ژنوتیپهای شایع ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت آذربایجان شرقی با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP

دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2020.16610

دکتر سولماز منیری جوادحصاری؛ کیوان خاکپور؛ سپهر پورسیف؛ دکتر هادی مظفری


واکسنهای نوکلئیک اسیدی برای ویروس پاپیلومای انسان؛ پیشگیری یا درمان

دوره 22، شماره 7، مهر 1398، صفحه 77-88

10.22038/ijogi.2019.13821

دکتر سولماز منیری جوادحصاری؛ سپهر پورسیف؛ کیوان خاکپور


وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-4

10.22038/ijogi.2009.5889

قدسیه سیدی علوی؛ نوریه شریفی؛ علی صادقیان؛ حسن جباری؛ مریم بحرینی؛ حسن باقری