نویسنده = کوروش سایه میری
بررسی میزان ناباروری در ایران به روش مرور سیستماتیک

دوره 16، شماره 81، دی 1392، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2014.2231

اشرف دیرکوند مقدم؛ علی دل پیشه؛ کوروش سایه میری


بررسی میزان شیوع سندرم قبل از قاعدگی در جهان: یک مطالعه متاآنالیز و مرور سیستماتیک

دوره 16، شماره 65، شهریور 1392، صفحه 8-17

10.22038/ijogi.2013.1877

اشرف دیرکوند مقدم؛ ستار کیخاوندی؛ کوروش سایه میری


بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 15، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 16-23

10.22038/ijogi.2013.552

فاطمه سایه میری؛ سالار بختیاری؛ پریسا درویشی؛ کوروش سایه میری