نویسنده = علی دل پیشه
آگاهی و نگرش مادران در بارداری اول نسبت به انتخاب نوع روش زایمان

دوره 17، شماره 136، اسفند 1393، صفحه 19-24

10.22038/ijogi.2015.4077

فاطمه بیگلری فر؛ یوسف ویسانی؛ علی دل پیشه


تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری: یک مطالعه مروری

دوره 17، شماره 102، خرداد 1393، صفحه 7-11

10.22038/ijogi.2014.2957

علی دل پیشه؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ فاطمه دیرکوند مقدم


سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392

دوره 17، شماره 98، اردیبهشت 1393، صفحه 8-14

10.22038/ijogi.2014.2831

علی دل پیشه؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ زهرا مرادی؛ نسیم میرمقدم


بررسی میزان ناباروری در ایران به روش مرور سیستماتیک

دوره 16، شماره 81، دی 1392، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2014.2231

اشرف دیرکوند مقدم؛ علی دل پیشه؛ کوروش سایه میری