نویسنده = معصومه کردی
بررسی ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی در شناسایی تنگی لگن زنان نخست زا

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 29-36

10.22038/ijogi.2011.6014

راحله عالی جهان؛ معصومه کردی؛ منیره پورجواد؛ سعید ابراهیم زاده


بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها باناخوشیهای پیرامون قاعدگی

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 54-63

10.22038/ijogi.2011.5779

معصومه کردی؛ سهیلا محمدی ریزی؛ محمدتقی شاکری؛ جواد صالحی فدردی؛ لیلی حفیظی


اثر مصرف خوراکی شربت عسل خرما طی زایمان بر پیشرفت زایمان زنان نخست زا

دوره 13، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 23-30

10.22038/ijogi.2010.5861

معصومه کردی؛ نسرین سالک نصیری؛ محمد صفریان؛ حبیب اله اسماعیلی؛ خدیجه شادجو


تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2009.5875

معصومه کردی؛ سمانه روحانی مشهدی؛ علیرضا فدایی؛ حبیب اله اسماعیلی


مقایسه تاثیربستن زودرس و دیررس بندناف بر آپگار نوزاد

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 55-60

10.22038/ijogi.2008.5931

اعظم جهازی؛ معصومه کردی؛ سیدرضا مظلوم