دستورات تغذیه‌ای برای بیماران مبتلا به ترشحات غیرطبیعی رحم از دیدگاه پزشکی ایرانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. گروه طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: لکوره که در پزشکی ایرانی معادل سیلان رحم می­­­باشد، از شایع‌ترین شکایات زنان مراجعه‌ کننده به درمانگاه‌های زنان است. در پزشکی ایرانی مراحل درمانی مختلفی برای این بیماری مطرح ‌شده است که اولین قدم در این زمینه، تدابیر تغذیه‌ای است. مطالعه حاضر با هدف جمع‌بندی و ارائه دستورات تغذیه‌ای مطرح در سیلان رحم از منابع مختلف انجام شد تا بتوان برای کاهش موارد عود و عوارض دارویی آنها را به‌کار بست.
روش‌کار: در این مطالعه مروری، طی جلسات متعدد نویسندگان، با بررسی مشهورترین منابع طب سنتی ایرانی، مطالب مختص به تدابیر غذایی در ترشحات رحمی جمع‌آوری و دسته‌بندی گردید. همچنین توصیه‌های غذایی در ترشحات رحمی، در کتب مختلف طب رایج و مقالات چاپ شده در مجلات مختلف استخراج و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته­ها: بر اساس دیدگاه پزشکان ایرانی، گروهی از غذاها در سیلان رحم به‌طور عمومی توصیه ‌شده‌اند که در این ‌بین می‌توان به غذاهای قابض مانند زرشک، سماق، عدس و ماش و مقوی مانند میوه به و سیب اشاره کرد. سیر، پیاز، ترب، گوشت‌های گاو و غذاهای نفاخ به‌طور عمومی در سیلان رحم منع شده‌اند. درصورتی‌که سیلان رحم به علت عدم تعادل در اخلاط چهارگانه در بدن باشد، دستور تغذیه‌ای متناسب با نوع خلط به بیمار ارائه می‌گردد.
نتیجه­گیری: با توجه به اینکه در پزشکی رایج توصیه­های تغذیه‌ای مشخصی برای بیماران مراجعه‌کننده با شکایت لکوره ارائه نمی‌گردد، لذا توجه به موارد یاد شده و انجام بررسی‌های علمی درباره تأثیر غذاهای توصیه ‌شده در سیلان رحم می­تواند در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی زنان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional recommendations for patients with uterine discharge in Iranian Traditional Medicine

نویسندگان [English]

 • Azam Meyari 1
 • Mojgan Tansaz 2
 • Maryam Yavari 3
 • Maryam Bahman 4
 • Hajar Memarzadeh Zavareh 4
 • Razieh Nabi Meybodi 4
 • Mehdi Biglerkhani 5
 • Seyedeh Atieh Naeimi 4
1 Ph.D student of Persian Medicine, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Student Research Committee, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Ph.D student of Persian Medicine, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Student Research Committee, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Ph.D student of Persian Medicine, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Department of Persian Medicine, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Leucorrhea that was mentioned as Sayalan-e Rahem in Iranian traditional medicine is of the most common complains of women referring to gynecologic clinics. In Persian medicine, different treatment steps are proposed for these patients that nutritional recommendation is the first step in this regard. This study was performed with aim to summarize and present the nutritional guidelines in Sayalan-e Rahem from various sources so that it can be used to reduce recurrence and the incidence of drug complications.
Methods: In this review study, during several meetings of authors and reviewing the most popular sources of traditional Iranian medicine, the topics related to nutritional guidelines in uterine discharge were collected and classified. Also, nutritional recommendations for uterine discharges in different conventional medicine books and the studies in different journals were extracted and then compared.
Results: Based on Iranian Physician's point of view, some types of food have been generally recommended for patients with Sayalan-e Rahem that among them, we can mention astringent (Barberry, Lentils, Sumac and Mung bean( and tonic foods (apple and quince(. Sourness, garlic, onion, turnip, cow meat and flatulent foods have been generally avoided in patients with Sayalan-e Rahem. If Sayalan-e Rahem be due to imbalance of four different humors in the body, appropriate diet will be advised for each distemperament.
Conclusion: Considering lack of enough nutritional recommendation in conventional medicine for patients with leucorrhea, so attention to the mentioned above and performing scientifically evaluations on the effect of recommended food in Sayalan-e Rahem can be effective on enhancing health and life quality of women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian Traditional Medicine
 • Nutritional recommendations
 • Uterine discharge
 • Vaginitis
 1. Movahed Abtahi M, Babaeian M, Borhani M, Hajiheidari MR, Sharifi Olounabadi AR, Mazaheri M. Analysis of scientific reasoning in traditional Iranian medicine. J Islamic Iran Tradit Med 2012; 2(4):285-96. (Persian).
 2. Ibn-e-Sina AH. Al Qanon fi al Tibb. Beirut: Alaalami Library; 2005.
 3. Gharshi Ebn Nafis A. Sharh gharshi ala Qanon. Tehran: Shora Eslami Library; 2008. (Persian). 
 4. Novak ER, GS Jones HW. Novak's textbook of gynaecology. Philadelphia: Williams & Wilkins; 2007.
 5. Ghotbi S, Beheshti M, Amirizade S. Causes of leukorrhea in Fasa, Southern Iran. Shiraz E Med J 2007; 8(2):58-63. (Persian).
 6. BeghnamFar F, Khorshidi A, Araghi K. Surveying patients with leukorrhea, bacterial causes and drug resistance. J Feyz 2003; 7(2):63-70. (Persian).
 7. Sobel JD. Recurrent vulvovaginal candidiasis. Am J Obstet Gynecol 2016; 214(1):15-21
 8. Claycombe KJ, Brissette CA, Ghribi O. Epigenetics of inflammation, maternal infection, and nutrition. J Nutr 2015; 145(5):1109S-15.
 9. Shirooye P, Yavari M, Naimi SA, Bahman M, Meyari A, Memarzadeh Zavareh H, et al. Pathophysiology of vaginal discharge from Iranian Traditional Medicine (ITM) point of view compared with common medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(37):75-84. (Persian).
 10. Choopani R, Emitiazi M, Tansaz M, Khodadoost M. Semiology and pathophysiology of disease in Iranian traditional medicine. Tehran: Farazandish Sabz; 2009. (Persian).
 11. Kermani N. Sharh ol Asbab Va Alamat. Qom: Ehyae Tebbe Tabiei Institue; 2009.
 12. Afsharypour S. Iranian traditional pharmacy and pharmaceutical dosage forms. Tehran: Choogan; 2013. P. 360.
 13. Yavari M, Shirooye P, Nabimeybodi R, Meyari A, Bahman M, Naeimi SA, et al. Treatment approach to leucorrhea in traditional Iranian medicine and conventional medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(30):26-36. (Persian).
 14. Zahrawi AK. Al-tasrif leman ajiz an al-taalif. Kuwait: Kuwait Taghadam Elmi Institute; 2004.
 15. Aghili Khorasani MH. The moalejate aghili. Tehran: Tehran University of Medical Sciences. 2009.
 16. Chashty AK. Eksire Azam. Tehran: Institute of Historical Studies, Islamic and Complementary Medicine; 1995. (Persian).
 17. Jorjani M. Zakhire kharazmshashi. Tehran: Research Institute For Islamic And Complementary Medicine, Tehran University of Medical Sciences; 2004. (Persian).
 18. Alrashidi A. Behjatolroasa Fi Amraze Nesa. Tehran: Research Institute For Islamic And Complementary Medicine, Tehran University of Medical Sciences; 2004. (Persian).
 19. Ahaharzani MA. Tebbe Akbari. Qom: Halaledin; 2004. (Persian).
 20. Nejatbakhsh F. Nutrition rules in diseases based on traditional Iranian medicine. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services; 2013. (Persian).
 21. Aghili Khorasani MH. Makhzan ahadvieh. Tehran: University of Medical Sciences; 2005. (Persian).
 22. Mirhaidar H. Nutrition: methods for preventing and controlling diseases with food. Tehran: Islamic Culture Publishing Office; 2007. (Persian).
 23. Pownall TL, Udenigwe CC, Aluko RE. Amino acid composition and antioxidant properties of pea seed (Pisum sativum L.) enzymatic protein hydrolysate fractions. J Agric Food Chem 2010; 58(8):4712-8.
 24. Kamalinejad M, Atarnejad MH, Slamzade J, Vaziernezam M, Hoshanghi R. Ancient leaves: medical memorabilia. Tehran: Choogan; 2012. (Persian).
 25. Fattouch S, Caboni P, Coroneo V, Tuberoso CI, Angioni A, Dessi S, et al. Antimicrobial activity of Tunisian quince (Cydonia oblonga Miller) pulp and peel polyphenolic extracts. J Agric Food Chem 2007; 55(3):963-9.
 26. Özgen M, Saraçoğlu O, Geçer EN. Antioxidant capacity and chemical properties of selected barberry (Berberis vulgaris L.) fruits. Hortic Environ Biotechnol 2012; 53(6):447-51.
 27. Shamsa F, Ahmadiani A, Khosrokhavar R. Antihistaminic and anticholinergic activity of barberry fruit (Berberis vulgaris) in the guinea-pig ileum. J Ethnopharmacol 1999; 64(2):161-6.
 28. Ivanovska N, Philipov S. Study on the anti-inflammatory action of Berberis vulgaris root extract, alkaloid fractions and pure alkaloids. Int J Immunopharmacol 1996; 18(10):553-61.
 29. Zovko Končić M, Kremer D, Karlović K, Kosalec I. Evaluation of antioxidant activities and phenolic content of Berberis vulgaris L. and Berberis croatica Horvat. Food Chem Toxicol 2010; 48(8):2176-80.
 30. Costa FT, Neto SM, Bloch C Jr, Franco OL. Susceptibility of human pathogenic bacteria to antimicrobial peptides from sesame kernels. Curr Microbiol 2007; 55(2):162-6.
 31. Rayne S, Mazza G. Biological activities of extracts from sumac (Rhus spp.): a review. Plant Foods Hum Nutr 2007; 62(4):165-75.
 32. Takeoka GR, Dao LT. Antioxidant constituents of almond [Prunus dulcis (Mill.) DA Webb] hulls. J Agric Food Chem 2003; 51(2):496-501.
 33. General gynecology. Medscape; Available at: URL: http://emedicine.medscape.com/obstetrics_gynecology; 2016.
 34. Parsapure R, Rahimiforushani A, Majlessi F, Montazeri A, Sadeghi R, Garmarudi G. Impact of health-promoting educational intervention on lifestyle (nutrition behaviors, physical activity and mental health) related to vaginal health among reproductive-aged women with vaginitis. Iran Red Crescent Med J 2016; 10(18):e37698.
 35. Azizah RR, Purbasari D, Wistigarini R. The relationship between activity and nutrition with vaginal discharge incidence of the students in SMA negeri 7 in 2015. The 2nd International Conference on Health Science, Indonesia; 2015
 36. Gharakhani P, Sadatian A. Semiology and treatment of gynecologic diseases. 4thed. Tehran: Ayandesazan; 2013.
 37. Pirzadeh A, Sharifirad G, Kamran A. Healthy lifestyle in teachers. J Educ Health Promot 2012; 1:46.
 38. Sharma R, Biedenharn KR, Fedor JM, Agarwal A. Lifestyle factors and reproductive health: taking control of your fertility. Reprod Biol Endocrinol 2013; 11:66.
 39. Homayouni-Rad A, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Ziyadi S, Vaghef Mehrabany E, Soleimani M. Preventive effect of probiotics on the recurrence of bacterial vaginosis. Iran J Nutr Sci Food Technol 2013; 7(5):829-36.
 40. He WJ. Clinic effect of live preparation of lactobacillus in preventing vaginitis recurrence. Chinese J Microecol 2012; 24(3):281-2.
 41. Neggers YH, Nansel TR, Andrews WW, Schwebke JR, Yu KF, Goldenberg RL, et al. Dietary intake of selected nutrients affects bacterial vaginosis in women. J Nutr 2007; 137(9):2128-33.
 42. Thoma ME, Klebanoff MA, Rovner AJ, Nansel TR, Neggers Y, Andrews WW. Bacterial vaginosis is associated with variation in dietary indices. J Nutr 2011; 141(9):1698-704.
 43. Scalbert A. Antimicrobial properties of tannins. Phytochemistry 1991; 30(12):3875-83.
 44. Fathima A, Sultana A. Clinical efficacy of a Unani formulation Safoof Habis in menorrhagia: a randomized controlled trial. Eur J Integrat Med 2012; 4(3):e315-22.
 45. Young IS, Woodside JV. Antioxidants in health and disease. J Clin Pathol 2001; 54(3):176-86.