مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیدیا با روش PCR در زنان با حاملگی خارج رحمی و حاملگی داخل رحمی، مطالعه مورد- شاهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه آموزشی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 عضو هیات علمی گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

مقدمه: کلامیدیا تراکوماتیس، عفونت شایع در زنان جوان و در سن فعال از نظر جنسی است. اگرچه اغلب موارد عفونت، بدون علامت است، اما، بالقوه خطرناک از نظر سلامت باروری زنان است. این مطالعه با هدف مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیدیا با روش PCR در زنان با حاملگی خارج رحمی و حاملگی داخل رحمی انجام شد.

روش کار: در یک مطالعه مورد- شاهد، زنان باردار با حاملگی خارج رحمی(مورد) و نرمال (شاهد) از نظر ابتلا به عفونت کلامیدیا، سن ازدواج، سابقه مواجهه با دود سیگار، سابقه‌ی عفونت ادراری، عفونت تناسلی و سقط بررسی و مقایسه شدند. جهت تشخیص ابتلا به کلامیدیا تراکوماتیس از روش PCR استفاده شد. داده‌ها با نرم افزار آماری و با آزمون های t مستقل، مجذور کای و تست دقیق فیشر در سطح اطمینان 95% تحلیل شدند.

نتایج: در گروه مورد و شاهد به ترتیب: میانگین سن 9/2±6/32 و 7/3±2/31 سال، فراوانی ابتلا به عفونت کلامیدیدیا 1 نفر و 10 نفر(P=0.005)، سابقه‌ی مواجهه فعال و غیرفعال با دود سیگار 7/39 و 8/19 درصد(P=0.015)، عفونت تناسلی 1/39 و 8/16 درصد(p=0.011)، عفونت ادراری اخیر 4/11 و 7/9 درصد(p=0.719) و عفونت آمیزشی 4/60 و 6/16 درصد(p=0.001) بود.

بحث و نتیجه گیری: فراوانی مواجهه با دود سیگار و سابقه‌ی ابتلا به عفونت آمیزشی و تناسلی در زنان مبتلا به حاملگی خارج رحمی بیشتر از حاملگی نرمال و ابتلا به کلامیدیدیا تراکوماتیس کمتر از حاملگی نرمال بود. به نظر می‌رسد، در زمینه‌ی تاثیر احتمالی، عفونت کلامیدیا تراکوماتیس، بر حاملگی خارج رحمی، نیاز به انجام پژوهش‌های بیشتری باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the frequency of chlamydia infection by PCR in women with ectopic and intrauterine pregnancies, a case-control study

نویسندگان [English]

  • Fahime Yazdi 1
  • Bahieh Namavar Jahromi 2
1 Student of Gynecology, School of Medicine, Shiraz University of medical science, Shiraz, Iran
2 Department of Gynecology, School of Medicine, Shiraz University of medical science
چکیده [English]

Introduction: Chlamydia trachomatis is a common infection in young and sexually active women. Although most cases of infection are asymptomatic, but, potentially dangerous, regarding women's reproductive health. The aim of this study was to compare the frequency of chlamydia infection by PCR in women with ectopic and intrauterine pregnancies.

Material and Methods: In a case-control study, patients with extra-uterus pregnancy and intra-uterus pregnancy reading chlamydia infection, history of exposure to cigarette smoke, age of marriage, history of urinary tract infection, genital infection and abortion were compared. PCR was used to diagnose of chlamydia trachomatis. Data were analyzed by statistical software with independent t-test, chi-square and Fisher's exact test at 95% confidence interval.

Results: In case and control groups, mean age were 32.6 ± 2.9 and 31.2 7 3.7 years, frequency of chlamydia infection 1 and 10 people (P = 0.005), history of active and inactive exposure With cigarette smoke 39.7% and 19.8% (P = 0.015), genital infections 39.1% and 16.8% (p = 0.011), recent urinary tract infections 11.4% and 9.7% (p = 0.719) and Sexually transmitted infections were 60.4% and 16.6% (p = 0.001) respectively.

Conclusion: The frequency of active and passive smoking and the history of sexually transmitted infections in women with ectopic pregnancies were higher than normal pregnancies and chlamydia trachomatis was lower than normal pregnancies. It seems that more research is needed on the possible effect of Chlamydia trachomatis infection on extra-uterus pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ectopic pregnancy
  • Chlamydia trachomatis
  • sexually transmitted infection