بررسی تأثیر اسپری نانوذرات نقره (نیواشا) بر شدت درد زخم سزارین کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه نانوفناوری دارویی و مرکز تحقیقات نانوفناوری، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سزارین، یکی از شایع­ترین اعمال جراحی زنان و درد، یکی از مشکلات شایع پس از آن می­باشد. نانوذرات نقره با مکانیسم ضد‌التهابی ممکن است در کاهش درد مفید باشد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر اسپری نانوذرات نقره (نیواشا) بر شدت درد زخم سزارین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد­دار تصادفی شده سه­‌سوکور در سال 1396 بر روی 92 زن سزارین شده در بیمارستان­­ آموزشی ام­البنین (س) مشهد انجام شد. افراد با تخصیص تصادفی در سه گروه قرار گرفتند.در دو گروه اسپری نانوذرات نقره (نیواشا) و دارونما، اسپری روی زخم سزارین به مدت 10 روز متوالی و دو بار در روز و هر بار 3 پاف تجویز شد، گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکردند. شدت درد زخم 28-20 ساعت پس از سزارین، روز پنجم و دهم پس از سزارین به‌وسیله­ مقیاس دیداری درد ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کای دو و کروسکال والیس انجام شد. میزانp  کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پس از مداخله میانگین شدت درد زخم، در روز پنجم در گروه­ نانوذرات نقره، پلاسبو و گروه کنترل به‌ترتیب 1/1±2/2، 3/1±8/4 و 3/1±7/4 و در روز دهم در گروه نانوذرات نقره، دارونما و گروه کنترل به‌ترتیب 4/0±1/0، 5/1±4/2 و 6/1±0/2 بود که اختلاف آماری معناداری در جهت کاهش شدت درد در گروه نانوذرات نقره نسبت به دو گروه دیگر مشاهده شد (001/0p<)، اما بین گروه دارونما و گروه کنترل در روز پنجم (84/0=p) و دهم (37/0=p) اختلاف آماری معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش شدت درد زخم سزارین پس از مداخله، اسپری نانوذرات نقره (نیواشا) به‌عنوان دارویی مناسب جهت کاهش درد پس از سزارین به مادران توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of spray Silver Nanoparticles (Nivasha ) on Intensity of Cesarean Wound Pain; A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Zakiyeh Boroumand 1
 • Nahid Golmakani 2
 • Seyed Reza Mazloum 3
 • Salmeh Dadgar 4
 • Shiva Golmohamadzadeh 5
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery, Evidence-Based Health Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Instructor, Department of Nursing, Evidence-Based Caring Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Nanotechnology and Nanotechnology Research Center, Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cesarean section is one of the most common gynecological surgeries and pain is one of the most common problems after that. The silver nanoparticles with anti-inflammatory mechanism may be useful in reducing pain. Therefore, this study was performed with aim to determine the effect of silver nanoparticles (Nivasha ) spray on the intensity of cesarean wound pain.
Methods: This triple-blind randomized controlled clinical trial was performed on 92 women with cesarean section in Mashhad Omolbanin educational hospital in 2017. Research units were randomly assigned in 3 groups. In two groups, Nyvasha and placebo spray was used on the caesarian wound twice a day for 10 consecutive days and each time 3 puffs; the control group didn’t receive any drug. The intensity of pain was measured 20-28 hours after cesarean section and on the 5th and 10th days after it by Visual Analogue Scale. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and Chi-square test and Kruskal Wallis test. P ˂ 0.05 was considered statistically significant.
Results: After the intervention, the mean of pain intensity on day 5 in the silver nanoparticles, placebo, and control groups were 2.2 ± 1.1, 4.8 ± 1.3, 4.7±1.3 and on day 10 in the silver nanoparticles, placebo and control groups were 0.1 ± 0.4, 2.4 ± 1.5 and 2.0 ± 1.6, respectively. There was statistically significant difference in the pain intensity reduction in the silver nanoparticles group compared to the other two groups (P<0.001), however there was no significant difference between placebo and control group on day 5 (P = 0.84) and on day 10 (P = 0.37).
Conclusion: Regarding the decrease in the intensity of cesarean section pain after the intervention, spray silver nanoparticles (Nivasha) is recommended as a suitable drug for reducing post-cesarean section pain in mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Nanoparticles
 • Pain
 1. Samadi S, Khadivzadeh T, Emami A, Moosavi NS, Tafaghodi M, Behnam HR. The effect of Hypericum perforatum on the wound healing and scar of cesarean. J Altern Complement Med 2010; 16(1):113-7.
 2. Lotfalizade M, Zirak N, Ghomian N, Ebrahimi F, Mohammadnejad M. Comparison of the effects of diclofenac suppository and tramadol injection and the combination of these two drugs on pain after spinal anesthesia for cesarean. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(131):1-5. (Persian).
 3. Rabiee L, Seyfi S, Shahrbanoo Latifi O. The effect of foot and hand massage on post-cesarean section pain. Anesthesiol Pain 2012; 2(7):102-10.
 4. Sharifipour F, Mirmohammad Ali M, Hashemzadeh M. Comparison of the effect of Citrus arantium and Salvia officinalis aroma on post-cesarean section pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(2):41-9. (Persian).
 5. Mousavi FS, Golmakani N, Saki A. The relationship between postoperative pain after cesarean section with pre and postoperative anxiety. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(24):1-10. (Persian).
 6. Abbaspoor Z, Akbari M, Najar S. Effect of foot and hand massage in post-cesarean section pain control: a randomized control trial. Pain Manag Nurs 2014; 15(1):132-6.
 7. Rezaei R, Saatsaz S, Alipour A, Beheshti Z. Massage-therapy and post cesarean pain control. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):34-43. (Persian).
 8. Razmjoo N, Yousefi F, Esmaeeli H, Azizi H, Lotfalizadeh M. Effect of foot reflexology on pain and anxiety in women following elective cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(1):8-16. (Persian).
 9. Sabzi D. Comparison of conventional antibiotic treatments with nanocrystal dressings (Agicoat) on non-infectious wounds. Available at: URL: http://wwwemadpharmacom; 2015.
 10. Freitas RA Jr. What is nanomedicine? Nanomedicine 2005; 1(1):2-9.
 11. Wu J, Zheng Y, Wen X, Lin Q, Chen X, Wu Z. Silver nanoparticle/bacterial cellulose gel membranes for antibacterial wound dressing: investigation in vitro and in vivo. Biomed Mater 2014; 9(3):35005.
 12. Mohsen Zargar NM. Silver nanoparticles and their applications. Sci Res Appl Biol 2013; 3(3):13-31. (Persian).
 13. Ghorbani f. Application of nanoparticles in medicine. Available at: URL: http://wwwnanoir; 2014.
 14. Enshaeieh M, Abdoli A, Montazeri R. The production and antibacterial effectiveness of silver nanocrystalline dressing. J Microb World 2016; 9(1):62-70.
 15. Wong KK, Liu X. Silver nanoparticles—the real “silver bullet” in clinical medicine? Med Chem Comm 2010; 1(2):125-31.
 16. Rigo C, Ferroni L, Tocco I, Roman M, Munivrana I, Gardin C, et al. Active silver nanoparticles for wound healing. Int J Mol Sci 2013; 14(3):4817-40.
 17. Chowdhury S, De M, Guha R, Batabyal S, Samanta I, Hazra SK, et al. Influence of silver nanoparticles on post-surgical wound healing following topical application. Eur J Nanomed 2014; 6(4):237-47.
 18. Tredget EE, Shankowsky HA, Groeneveld A, Burrell R. A matched-pair, randomized study evaluating the efficacy and safety of Acticoat silver-coated dressing for the treatment of burn wounds. J Burn Care Rehabil 1998; 19(6):531-7.
 19. Varas RP, O'Keeffe T, Namias N, Pizano LR, Quintana OD, Tellachea MH, et al. A prospective, randomized trial of Acticoat versus silver sulfadiazine in the treatment of partial-thickness burns: which method is less painful? J Burn Care Rehabil 2005; 26(4):344-7.
 20. Malek Hoseini A, Abed Saeedi Z, Alizadeh SA, Naeini MK. Comparison of the effect of acticoat (TM) and usual dressing on pain during change dressing in patients with two and three burn wound. J Arak Univ Med Sci 2015; 17(12):75-82. (Persian).
 21. Ramanaiah NV, Saikrishna C, Vamshidhar GV, Lokesh K. A clinical study on efficacy of nanocrystalline silver dressing in diabetic foot ulcers. J Evid Based Med Healthcare 2015; 2(45):8160-70.
 22. Sharma R, Kumar R, Mittal S, Kaur A. Study of effect of topical nano silver gel on wound healing. J Adv Med Dent Sci Res 2016; 4(5):59.
 23. Qiu SH, Li R, Wang HS. Medical antibiotic nanosilver dressings using for wound covering after circumcision for phimosis. Chin J Nosocomiol 2009; 19:27.
 24. Fu XY, Guo CL. Medical antibiotic nanosilver applied in wound covering by diabetes mellitus covering abscess with body surface abscess drainage. Chin J Nosocomiol 2011; 9:51.
 25. Connery SA, Downes KL, Young C. A study evaluating silver-impregnated dressings on cesarean wound healing. Adv Skin Wound Care 2012; 25(9):414-9.
 26. Bosworth C. Burns, management and care. Trans: Amerion P. Mashhad: Entesharat Behnashr; 2000. P. 22-7. (Persian).
 27. Schwartz S. Schwartz's principles of surgery. Trans:Tarbiat M. 8th ed. Tehran: Entesharat Samat; 2005. P. 218. (Persian).