رایحه درمانی در اختلالات جنسی: مطالعه مروری طب ایرانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 متخصص طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 متخصص داروسازی سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 متخصص طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. استادیار گروه طب ایرانی، شرکت گوهر خرد پارسیان، مرکز رشد طب سنتی و گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: رایحه درمانی در ایران، قدمتی به سابقه ایران باستان دارد. یافته­های علمی اخیر مؤید اثربخشی رایحه­های خوش بر رفتار جنسی و باروری انسان است. در طب ایرانی، مواد بودار به اشکال مختلف در درمان اختلالات جنسی و ناباروری وارد شده­اند. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی شواهد مرتبط با کاربرد داروهای بودار در درمان اختلالات جنسی و ناباروری از منظر طب ایرانی صورت گرفت.
روش‌کار: در این مطالعه مروری جستجو در کتب طب ایرانی شامل قانون، الاغراض الطبیه، طب اکبری، شرح اسباب و علامات، اکسیر اعظم، مخزن‌الادویه، تحقه حکیم مؤمن و قرابادین صالحی با کلیدواژه­های بوییدن، شمومات و بو صورت گرفت، سپس نام­های علمی گیاهان از کتب تطبیقی استخراج و با جستجوی بانک­های اطلاعاتی الکترونیک شامل Google Scholar و Medline یافته­های اخیر در خصوص این گیاهان و همچنین مقالات مرتبط با رایحه­درمانی و ناباروری و اختلالات جنسی به کمک کلید واژه­های sexual disorder،  infertilityو aromatherapy استخراج و مورد بحث قرار گرفت.
یافته­ها: در طب ایرانی، مواد بودار به شکل­های مختلف بوییدنی، موضعی، بخور و دود استفاده می­شوند. بوهای گرم مانند مشک، یاس و نرگس تقویت کننده میل و توان جنسی و بوهای سرد مانند بوی نیلوفر، کافور و مورد (آس)، کاهش دهنده میل جنسی معرفی شده­اند و تأکید ویژه­ای نسبت به استفاده از مواد معطر مانند دارچین، سلیخه، هل، بسباسه و جوزبوا در درمان بیماری­های رحمی به خصوص الیگومنوره شده است.
نتیجه‌گیری: توصیه­های طب ایرانی مبنی بر استفاده از مواد بودار در اختلالات سیستم عصبی و تناسلی می‌توانند زمینه‌ساز مطالعات بالینی جدیدی در این عرصه باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Aromatherapy on Sexual Dysfunction: A Review of Persian Traditional Medicine

نویسندگان [English]

 • Zeinab Nasiri Lari 1
 • Fatemeh Atarzadeh 1
 • Parisa Sadat Ghoreishi 1
 • Aida Hosseinkhani 2
 • Amir Mohammad Jaldat 3
1 PhD in Persian Medicine, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 PhD in Traditional Pharmacy, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 PhD in Persian Medicine, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. Assistant Professor, Department of Persian Medicine, Essence of Parsyian Wisdom Institute, Persian Medicine and Medicinal Plant Incubator, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Aromatherapy is a historical method in ancient Persia. Recent scientific findings have confirmed that herbal fragrances are affect human sexuality and fertility. According to the references of the Persian Traditional Medicine, odorous drugs are used in the treatment of sexual dysfunction and infertility in various forms. The present study aimed to review this therapeutic approach in the references of Persian Traditional Medicine in comparison with recent findings.
Methods: This review was conducted via searching in Persian Traditional Medicine references, including Avicenna Canon of Medicine, Al-Aghraz-al-Tibbiya, Tebe-Akbari, Sharhe Asbab va Alamat, Exir-e-Azam, Makhzan al-Adwiyah, Tohfe Hakim Momen, and Qarabadin-e-Salehi using keywords such as Booidan or Shomoomat (smell) and Bu (odor). In addition, the recent findings in this regard were obtained from electronic databases such as PubMed and Google Scholar through searching for scientific terms, as well as keywords such as aromatherapy, infertility, and sexual disorders.
Results: In Persian Traditional Medicine, odorous materials could be used via smelling, topical application, incense, and smoke for the treatment of sexual dysfunction. For instance, hot smells (musk, jasmine, and narcissus) could enhance sexual desires, whereas cold smells (Egyptian lotus, camphor, and myrtle) have been shown to reduce the libido. In this regard, special emphasis has been placed on the use of aromatic substances (cinnamon, cardamom, and nutmeg) in the treatment of uterine diseases, especially oligomenorrhea.
Conclusion: According to the results of the review, adherence to the recommendations of Persian Traditional Medicine regarding the use of odorous materials in the treatment of nervous disorders and improvement of the reproductive system could lay the groundwork for novel clinical trials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aromatherapy
 • Persian Traditional Medicine
 • Odor
 • Sexual dysfunction
 • Infertility
 1. Burbach JP. The 2004 Nobel Prize for Physiology or Medicine for research into smell receptors and the organization of the olfactory system. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148(52):2576-9.
 2. Gupta PK. The 2004 Nobel Prize in Physiology or Medicine:'Odorant receptors and organization of the olfactory system'. Curr Sci 2004; 87(11):1500-4.
 3. Bhutta MF. Sex and the nose: human pheromonal responses. J R Soc Med 2007; 100(6):268-74.
 4. Comfort A. Likelihood of human pheromones. Nature 1971; 230(5294):432-3.
 5. Paknejad R. Avalin daneshgah va akharin paiambar. Tehran: Eslamieh; 1981. (Persian).
 6. Najafi M, Seiamak Dastjerdi A. A review of aromatherapy in ancient Persia. Iran J Med Ethics Hist Med 2016; 8(5):33-43. (Persian).
 7. Alijaniha F, Ghaffari F, Naseri M. Smelling drugs application, in the prevention and treatment of disease, from the perspective of Iranian traditional medicine. Hist Med J 2016; 5(14):67-77. (Persian).
 8. Posadzki P, Alotaibi A, Ernst E. Adverse effects of aromatherapy: a systematic review of case reports and case series. Int J Risk Saf Med 2012; 24(3):147-61.
 9. Hamedi A, Zarshenas MM, Sohrabpour M, Zargaran A. Herbal medicinal oils in traditional Persian medicine. Pharm Bio 2013; 51(9):1208-18.
 10. Ibn Sina H. Al-Qanun fi'l-tibb (the law of medicine). Beirut: Ezzoddin; 1987. P. 255-353.
 11. Saleh Ibn Mohammad GH. Amal-e-Saleh (Gharabadin-e-Salehi). Tehran: Ghoogan; 2013. P. 77, 87, 288, 351, 413, 89, 517-9.
 12. Aghili Khorasani MH. Makhzan-al-Advia. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2009.
 13. Nazim Jahan MA. Exir-e-Azam. 2nd ed. Tehran: Almae; 2013. (Persian).
 14. Arzani MA. Tibb al-Akbar (Akbar's medicine). 1st ed. Qom: Jalaledin; Research Institute for Islamic and Complementary Medicine (RICM); 2008. (Persian).
 15. Mohagheghzadeh A, Faridi P, Shams-Ardakani M, Ghasemi Y. Medicinal smokes. J Ethnopharmacol 2006; 108(2):161-84.
 16. Kermani NI. Sharh-ol-asbab va Alamat. 1st ed. Qom: Jalaledin; Research Institute for Islamic and Complementary Medicine (RICM); 2008.
 17. Tansaz M, Adhami S, Mokaberinejad R, Namavar Jahromi B, Atarzadeh F, Jaladat AM. An overview of the causes and symptoms of male infertility from the perspective of traditional Persian medicine. Iran J Obste Gynecol Infertil 2016; 18(182):11-7. (Persian).
 18. Yavari M, Khodabandeh F, Tansaz M, Rouholamin S. A neuropsychiatric complication of oligomenorrhea according to iranian traditional medicine. Iran J Reprod Med 2014; 12(7):453.
 19. Betts T, Betts H. John Hall and his epileptic patients--epilepsy management in early 17th century England. Seizure 1998; 7(5):411-4.
 20. Ghiasi A, Hasani M, Mollaahmadi L, Hashemzadeh M, Haseli A. The effect of aromatherapy on labor Pain relief: a systematic review of clinical trials. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(2):89-105. (Persian).
 21. Bahraini S, Naji A, Mannani R. Effects of aromatherapy and its application. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2011; 9(1):1-8. (Persian).
 22. Ballard CG, O'Brien JT, Reichelt K, Perry EK. Aromatherapy as a safe and effective treatment for the management of agitation in severe dementia: the results of a double-blind, placebo-controlled trial with Melissa. J Clin Psychiatr 2002; 63(7):553-8.
 23. Lee IS, Lee GJ. Effects of lavender aromatherapy on insomnia and depression in women college students. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2006; 36(1):136-43.
 24. Shiina Y, Funabashi N, Lee K, Toyoda T, Sekine T, Honjo S, et al. Relaxation effects of lavender aromatherapy improve coronary flow velocity reserve in healthy men evaluated by transthoracic Doppler echocardiography. Int J Cardiol 2008; 129(2):193-7.
 25. Zhou W, Yang X, Chen K, Cai P, He S, Jiang Y. Chemosensory communication of gender through two human steroids in a sexually dimorphic manner. Curr Biol 2014; 24(10):1091-5.
 26. Mostafa T, El Khouly G, Hassan A. Pheromones in sex and reproduction: do they have a role in humans? J Adv Res 2012; 3(1):1-9.
 27. Guyton AC, Hall JE. Guyton & Hall (text book of medical physiology). New York: Elsevier; 2006.
 28. Ferrer I, Garcia-Esparcia P, Carmona M, Carro E, Aronica E, Kovacs GG, et al. Olfactory receptors in non-chemosensory organs: the nervous system in health and disease. Front Aging Neurosci 2016; 8:163.
 29. Gerritsen VB. Love at first smell. Protein Spotlight 2010; 115:1-2.
 30. Mombaerts P. Love at first smell--the 2004 Nobel Prize in physiology or medicine. N Engl J Med 2004; 351(25):2579-80.
 31. Shafaghat A. Chemistry of essential oils and aromatherapy. Ardabil: Negin Sabalan; 2012. (Persian).
 32. Azizi MH. Rhazes and the first clinically exact description of hay fever (seasonal allergic rhinitis). Iran J Med Sci 2015; 35(3):262-3.
 33. Aghili Shirazi MH. Qarabadin-e-Kabir [Great pharmacopeia]. Tehran Iran: Institute of Medical History, Islamic Medicine and Complementary Medicine, Iran Medical University; 1970.
 34. Razi MZ. Almansoori-fi-Alteb. Tehran: Tehran Medical University; 2008.