موضوعات = پاتولوژی
گزارش یک مورد نادر از ایجاد فیبروآدنوم در زیر بغل سمت چپ در یک خانم 45 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22038/ijogi.2024.75720.5896

زهرا اخباری؛ مهسا اکبری عریانی


ژیناندروبلاستوما راجعه متشکل از تومور سلول گرانولوزا جوانان، یک تومور بسیار نادر تخمدان در یک بیمار 29 ساله: گزارش یک مورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.79085.6053

مهران تقتمش؛ امیر حسین جعفریان؛ زهرا اکبری؛ هلنا عظیمی؛ یاسر حسن زاده؛ حسین بزرگی


گزارش یک مورد کارسینوم کیستیک آدنوئید در پستان یک خانم 43 ساله

دوره 26، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 81-88

10.22038/ijogi.2024.75990.5909

دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر زهرا اخباری


دیس‌ژرمینوم همراه با کارسینوم جنینی، یک تومور نادر بدخیم سلول زایای مختلط تخمدان در یک دختر 13 ساله: گزارش یک مورد

دوره 26، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 87-92

10.22038/ijogi.2024.73625.5792

دکتر مهسا اکبری عریانی؛ دکتر فرزانه اکبری؛ دکتر مرجانه فرازستانیان؛ دکتر ساره اعتماد