کلیدواژه‌ها = دوره بعد از زایمان
گزارش یک مورد نادر کاتاتونی ناشی از سایکوز بعد از زایمان

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 99-102

10.22038/ijogi.2018.11232

مهدیه وردی‌پور؛ فریبرز رضایی‌طلب؛ مونا اسدی؛ فریبا زمرشیدی


بررسی ارتباط آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز و پره اکلامپسی

دوره 16، شماره 65، شهریور 1392، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2013.1876

مریم اصغرنیا؛ فریبا میربلوک؛ فاطمه سلامت؛ بهاره دارابیان


بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 47-53

10.22038/ijogi.2010.5856

زهرا عابدیان؛ مریم نیکپور؛ نغمه مخبر؛ سعید ابراهیم زاده؛ صغری خانی