کلیدواژه‌ها = زایمان زودرس و محدودیت رشد جنینی
بررسی ارتباط بین گروه‌های خونی مادر و برخی عوارض نامطلوب بارداری

دوره 25، شماره 9، آذر 1401، صفحه 51-58

10.22038/ijogi.2022.21380

دکتر عرفان ایوبی؛ دکتر زهرا اسدی کلمه؛ دکتر بهناز محبتیان؛ دکتر عاطفه خانه‌زایی؛ دکتر فرحناز فرزانه