کلیدواژه‌ها = زنان نابارور
ابعاد مختلف پدیده ناباروری در زندگی زنان ایرانی: یک مطالعه مرور نظامند

دوره 26، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 90-108

10.22038/ijogi.2023.22603

دکتر لطف اله دژکام؛ منصور درویشی تفویضی؛ نوید کلانی


اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر پیامد درمان زنان نابارور

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 5-14

10.22038/ijogi.2018.11057

خدامراد مؤمنی؛ نسرین جلیلیان؛ کامران یزدانبخش؛ زهرا مکاری؛ منصور رضایی


مقایسه کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد

دوره 15، شماره 7، تیر 1391، صفحه 24-31

10.22038/ijogi.2012.5717

شهلا نورانی؛ الهام جنیدی؛ محمد تقی شاکری؛ نغمه مخبر


بررسی اختلالات اضطرابی وخلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد (83-84)

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 15-23

10.22038/ijogi.2008.5918

فاطمه بهدانی؛ نزهت موسوی فر؛ پریا حبرانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ مریم محمدنژاد