کلیدواژه‌ها = کورکومین
بررسی اثر ملاتونین و کورکومین به‌صورت ترکیبی بر کیفیت پارامترهای اسپرم، القاء آپوپتوز و لیپید پراکسیداسیون غشاء در طی فرآیند انجماد اسپرم

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 60-71

10.22038/ijogi.2023.23243

مریم زمانی؛ دکتر فریبا ظفری؛ دکتر فرزاد رجایی؛ دکتر امیر فرزام؛ زینب خداکرمی؛ دکتر امیر حسینی


اثر کورکومین بر ذخیره تخمدان موش صحرایی به‌دنبال آسیب ایسکمیک ریپرفیوژن

دوره 25، شماره 7، مهر 1401، صفحه 14-21

10.22038/ijogi.2022.21130

دکتر عباس شاهدی؛ مینا ملک‌پور افشار؛ دکتر مریم یادگاری؛ دکتر علیرضا طالبی؛ ابوالقاسم عباسی سرچشمه؛ دکتر محمود وکیلی


بررسی اثر فرمهای فرموله شده جدید کورکومین بر مهار رشد تومور در سرطان پستان: مقاله مروری

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 84-75

10.22038/ijogi.2018.10715

میلاد هاشمزهی؛ امیر آوان؛ ملیحه حسن‌زاده؛ سودابه شهید ثالث؛ زهره یوسفی؛ سیما کدخدایان؛ مرجانه فرازستانیان؛ مونا جودی مشهد؛ مجید خزاعی؛ سید مهدی حسنیان


تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کورکومین بر نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق

دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 24-32

10.22038/ijogi.2017.9952

زهره امیرخانی؛ محمد علی آذربایجانی؛ مقصود پیری؛ حسن متین همایی