کلیدواژه‌ها = ترس از زایمان
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از زایمان، ترس از درد، خودکارآمدی زایمان و تمایل به سزارین زنان نخست‌زا

دوره 19، شماره 31، آبان 1395، صفحه 1-12

10.22038/ijogi.2016.7989

مریم قضایی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ سودابه بساک‌نژاد


رابطه ترس از درد، ترس از زایمان و نگرش به سزارین با روش ارجح زایمان در زنان باردار

دوره 18، شماره 179، بهمن 1394، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2016.6562

بی بی نرگس معاشری؛ غلامرضا شریف زاده؛ وحیده سلطان زاده؛ زهرا خسروی گیوشاد؛ فاطمه رخشانی زابل