کلیدواژه‌ها = تمرین ترکیبی
تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- پیلاتس) بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و پلاکت خون زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 9-17

10.22038/ijogi.2021.17988

دکتر بهلول قربانیان؛ دکتر وحید منتظری؛ فهیمه رستمی؛ توحید خانواری


تأثیر تمرینات مقاومتی- اینتروال با دو شدت متفاوت بر سیتوکراتین 18 و برخی شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به کبد چرب

دوره 23، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 68-81

10.22038/ijogi.2020.15999

سمیه رجبی؛ دکتر رؤیا عسکری؛ دکتر امیرحسین حقیقی؛ دکتر نسرین رضویان‌زاده


اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی - هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص‌های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی

دوره 22، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 24-37

10.22038/ijogi.2020.15550

طیبه امیری پارسا؛ دکتر سید رضا عطارزاده حسینی؛ دکتر ناهید بیژه؛ دکتر محمدرضا حامدی‌نیا