نویسنده = مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری
گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک خودبه‌خودی با اکتوپیک در ناحیه ایسم و سرانجام تولد نوزاد

دوره 26، شماره 8، آبان 1402، صفحه 104-108

10.22038/ijogi.2023.23405

دکتر میترا افتخاری یزدی؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری؛ دکتر مهری سخدری


مقایسه پیامد زایمان طبیعی با و بدون اپی‌زیاتومی در مادران نخست‌زا در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 33-39

10.22038/ijogi.2021.19387

دکتر میترا افتخاری یزدی؛ دکتر مصطفی راد؛ دکتر بهناز سویزی؛ سپیده بهروزی نسب؛ ندا مهدوی‌فر؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری


بررسی ارتباط انواع مزاج با افسردگی پس از زایمان در مراکز بهداشتی شهرستان سبزوار سال 1396

دوره 21، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 64-70

10.22038/ijogi.2018.11634

مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری؛ دکتر میترا افتخار یزدی؛ صدیقه رستاقی؛ دکتر مصطفی راد


بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با نوع مزاج در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 15-23

10.22038/ijogi.2017.9076

زهرا محبی دهنوی؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری؛ صدیقه رستاقی؛ مصطفی راد