نویسنده = مینا گالشی
بررسی میزان بروز سوء مصرف مواد و پیامدهای بارداری زنان باردار معتاد مراجعه‌کننده به بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل بین سالهای 98-1396 (یک مطالعه کوهورت تاریخی)

دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 43-50

10.22038/ijogi.2022.20713

مینا گالشی؛ دکتر زینت السادات بوذری؛ مژگان نعیمی‌راد؛ دکتر شهلا یزدانی؛ دکتر سولماز طالبی؛ دکتر افسانه کرامت


بررسی عوامل خطر و علائم بالینی مول هیداتیفرم در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله روحانی بابل: 1390-1396

دوره 23، شماره 4، تیر 1399، صفحه 31-38

10.22038/ijogi.2020.16287

دکتر محمد رعنائی؛ علی کاویانی؛ دکتر اکرم السادات حسینی؛ مینا گالشی؛ دکتر شهلا یزدانی