نویسنده = معصومه شریف‌زاده
بررسی میزان شیوع آنوپلوئیدی‌ها در حاملگی‌ها با نتیجه پرخطر غربالگری جنین در کلینیک پریناتالوژی سبزوار در سال‌های 98-1395

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 31-38

10.22038/ijogi.2022.21576

دکتر فاطمه دلخوش؛ مژده ناوی‌نژاد؛ معصومه شریف‌زاده؛ مریم سادات نقیبی نسب؛ دکتر میترا افتخاری یزدی