نویسنده = فاطمه شبیری
بررسی تأثیر کلسیم بر علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی

دوره 19، شماره 1.2، فروردین 1395، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2016.6832

فاطمه شبیری؛ فهیمه عزتی آراسته؛ ریحانه ابراهیمی؛ منصور نظری


بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت بستری از ابتدای شروع زایمان تا ترخیص با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس

دوره 17، شماره 105، تیر 1393، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.3056

مهدی اکبرزاده؛ فاطمه شبیری؛ حسین محجوب؛ ریحانه ابراهیمی