نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش VDRL بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 15-18]
 • آزمون فرن کارایی انداز گیری آلفا فتوپروتئین و کراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی کیسه آمنیوتیک [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 7-14]
 • آلفا فتوپروتئین کارایی انداز گیری آلفا فتوپروتئین و کراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی کیسه آمنیوتیک [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 7-14]
 • آی‌یو‌دی TCU–380 A مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 33-39]
 • آی‌یو‌دی TCUsafe – 300 مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 33-39]

ا

 • اپیدمیولوژی ارزیابی 5 ساله سرطان پستان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر(1383-1379 ) [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 47-51]
 • احتباس ادرار مقایسه عفونت و احتباسادراری با و بدونسوندگذاری مثانه پساز عملکلپورافیقدامی(1380-81) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-6]
 • اختلال تحمل گلوکز مقایسه اختلال تحمل گلوکز و پیامد بارداری در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 97-103]
 • ازدواج بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 15-18]
 • ازدواج های خویشاوندی مقایسه سقطهای تکراری باعلت ناشناخته در ازدواج های خویشاوندی و غیر خویشاوندی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 23-31]
 • ازدواج های غیر خویشاوندی مقایسه سقطهای تکراری باعلت ناشناخته در ازدواج های خویشاوندی و غیر خویشاوندی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 23-31]
 • افسردگی ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 85-92]
 • اکسی توسین مقایسه اثر قرص میزوپروستول با آمپول اکسی توسین جهت ختم حاملگی (1383 -84) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 104-109]
 • امور جنسی عوامل موثر بر فعالیت جنسی زنان [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 86-91]
 • اندازه سر تا نشیمن جنین (CRL) تعیین سن حا ملگی بر اساس اندازه گیری سر تا نشیمن و تطبیق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 53-64]
 • اولین روز آخر ین پر یود (LMP) تعیین سن حا ملگی بر اساس اندازه گیری سر تا نشیمن و تطبیق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 53-64]

ب

 • بی اختیاری ادراری شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-52]
 • بارداری بارداری، جنسیت و ارتباط آن با کیفیت روابط زناشویی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]
 • برداشتن رحم مقایسه نتایج کورتاژ فرکشنال با آسیب شناسی رحم در تشخیص علل خونریزی های نامرتب رحم در زنان قبل و بعد از یائسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 73-78]
 • برش بافتی مقایسه ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد با پاتولوژی قطعی در تشخیص توده های تخمدانی اصفهان 1384 [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 7-10]

پ

 • پاتولوژی قطعی مقایسه ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد با پاتولوژی قطعی در تشخیص توده های تخمدانی اصفهان 1384 [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 7-10]
 • پارگی کیسه آب کارایی انداز گیری آلفا فتوپروتئین و کراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی کیسه آمنیوتیک [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 7-14]
 • پیامد بارداری مقایسه اختلال تحمل گلوکز و پیامد بارداری در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 97-103]
 • پروتئین اوری بررسی ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتینین نمونه تصادفی ادرار در پیش بینی پروتئین ادرار 24 ساعته بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 67-74]

ت

 • تب هموراژیک کریمه کنگو بررسی تظاهرات بالینی– یافته های آزمایشگاهی و روند حاملگی در شش زن باردار مبتلا به تب هموراژیک کریمه- کنگو [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 81-85]
 • ترانس امیک اسید مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان یزد (1382-83) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 17-22]
 • تست رگرسیون تعیین سن حا ملگی بر اساس اندازه گیری سر تا نشیمن و تطبیق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 53-64]
 • تلقیح داخل سیتوپلاسمی اسپرم مقایسه عوامل جنینی و معیار های سونوگرافی آندومتر در دوره های درمانی موفق و ناموفق کمک باروری [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • توده های تخمدانی مقایسه ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد با پاتولوژی قطعی در تشخیص توده های تخمدانی اصفهان 1384 [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 7-10]

ج

 • جابجایی متعادل کروموزومی مقایسه سقطهای تکراری باعلت ناشناخته در ازدواج های خویشاوندی و غیر خویشاوندی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 23-31]
 • جنسیت نوزاد بارداری، جنسیت و ارتباط آن با کیفیت روابط زناشویی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]

ح

 • حاملگی بررسی ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتینین نمونه تصادفی ادرار در پیش بینی پروتئین ادرار 24 ساعته بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 67-74]
 • حجم خون ریزی قاعدگی مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 33-39]

خ

 • ختم حاملگی مقایسه اثر قرص میزوپروستول با آمپول اکسی توسین جهت ختم حاملگی (1383 -84) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 104-109]
 • خشم ارتباط شدت سندرم قبل از قاعدگی با خشم در دختران نوجوان [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 52-60]
 • خون ریزی پس از یائسگی استفاده از سونوگرافی مهبلی جهت بررسی تغییرات بدخیم و پیش بدخیم آندومتر ، در بیماران با خون ریزی بعد از یائسگی از سال 1382- 1380در شهرستان بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 75-80]
 • خونریزی غیرطبیعی رحمی مقایسه نتایج کورتاژ فرکشنال با آسیب شناسی رحم در تشخیص علل خونریزی های نامرتب رحم در زنان قبل و بعد از یائسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 73-78]
 • خون ریزی مهبلی بررسی تظاهرات بالینی– یافته های آزمایشگاهی و روند حاملگی در شش زن باردار مبتلا به تب هموراژیک کریمه- کنگو [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 81-85]

د

 • دیابت حاملگی مقایسه اختلال تحمل گلوکز و پیامد بارداری در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 97-103]

ر

ز

 • زایمان زودرس کارایی انداز گیری آلفا فتوپروتئین و کراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی کیسه آمنیوتیک [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 7-14]
 • زایمان زودرس مقایسه اثر سلبرکس و سولفات منیزیوم در پیش گیری از زایمان زودرس [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 27-32]
 • زنان باردار بررسی تظاهرات بالینی– یافته های آزمایشگاهی و روند حاملگی در شش زن باردار مبتلا به تب هموراژیک کریمه- کنگو [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 81-85]

س

 • سرطان پستان ارزیابی 5 ساله سرطان پستان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر(1383-1379 ) [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 47-51]
 • سیفلیس بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 15-18]
 • سقط بررسی تظاهرات بالینی– یافته های آزمایشگاهی و روند حاملگی در شش زن باردار مبتلا به تب هموراژیک کریمه- کنگو [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 81-85]
 • سقط های خودبخود مقایسه سقطهای تکراری باعلت ناشناخته در ازدواج های خویشاوندی و غیر خویشاوندی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 23-31]
 • سلامت زنان عوامل موثر بر فعالیت جنسی زنان [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 86-91]
 • سلبرکس مقایسه اثر سلبرکس و سولفات منیزیوم در پیش گیری از زایمان زودرس [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 27-32]
 • سن بارداری مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 61-66]
 • سندرم پیش از قاعدگی تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 39-46]
 • سندرم پیش از قاعدگی بررسی قاعدگی دردناک و سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 19-25]
 • سندرم تخمدان پلیکیستیک مقایسه اختلال تحمل گلوکز و پیامد بارداری در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 97-103]
 • سندرم قبل از قاعدگی ارتباط شدت سندرم قبل از قاعدگی با خشم در دختران نوجوان [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 52-60]
 • سه ماهه دوم حاملگی مقایسه اثر قرص میزوپروستول با آمپول اکسی توسین جهت ختم حاملگی (1383 -84) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 104-109]
 • سولفات منیزیم مقایسه اثر سلبرکس و سولفات منیزیوم در پیش گیری از زایمان زودرس [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 27-32]
 • سونوگرافی مقایسه عوامل جنینی و معیار های سونوگرافی آندومتر در دوره های درمانی موفق و ناموفق کمک باروری [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • سونوگرافی از طریق مهبل استفاده از سونوگرافی مهبلی جهت بررسی تغییرات بدخیم و پیش بدخیم آندومتر ، در بیماران با خون ریزی بعد از یائسگی از سال 1382- 1380در شهرستان بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 75-80]

ش

 • شیوع شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-52]
 • شیوع بررسی قاعدگی دردناک و سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 19-25]
 • شیوع ارزیابی 5 ساله سرطان پستان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر(1383-1379 ) [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 47-51]

ع

 • عفونت ادراری مقایسه عفونت و احتباسادراری با و بدونسوندگذاری مثانه پساز عملکلپورافیقدامی(1380-81) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-6]
 • علایم روحی و خلقی و جسمی تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 39-46]
 • علائم یائسگی ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 85-92]
 • عوامل جنینی مقایسه عوامل جنینی و معیار های سونوگرافی آندومتر در دوره های درمانی موفق و ناموفق کمک باروری [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • عوامل موثر عوامل موثر بر فعالیت جنسی زنان [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 86-91]

ف

 • فلوکسیتین تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 39-46]

ق

 • قاعدگی دردناک بررسی قاعدگی دردناک و سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 19-25]
 • قطر متوسط ساک حاملگی (MSD) تعیین سن حا ملگی بر اساس اندازه گیری سر تا نشیمن و تطبیق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 53-64]

ک

 • کاتتر فولی مقایسه عفونت و احتباسادراری با و بدونسوندگذاری مثانه پساز عملکلپورافیقدامی(1380-81) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-6]
 • کراتی نین کارایی انداز گیری آلفا فتوپروتئین و کراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی کیسه آمنیوتیک [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 7-14]
 • کلپورافی مقایسه عفونت و احتباسادراری با و بدونسوندگذاری مثانه پساز عملکلپورافیقدامی(1380-81) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-6]
 • کورتاژ آندومتر استفاده از سونوگرافی مهبلی جهت بررسی تغییرات بدخیم و پیش بدخیم آندومتر ، در بیماران با خون ریزی بعد از یائسگی از سال 1382- 1380در شهرستان بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 75-80]
 • کورتاژ فرکشنال مقایسه نتایج کورتاژ فرکشنال با آسیب شناسی رحم در تشخیص علل خونریزی های نامرتب رحم در زنان قبل و بعد از یائسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 73-78]

ل

 • لانه گزینی مقایسه عوامل جنینی و معیار های سونوگرافی آندومتر در دوره های درمانی موفق و ناموفق کمک باروری [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • لقاح آزمایشگاهی مقایسه عوامل جنینی و معیار های سونوگرافی آندومتر در دوره های درمانی موفق و ناموفق کمک باروری [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]

م

 • میزو پروستول مقایسه اثر قرص میزوپروستول با آمپول اکسی توسین جهت ختم حاملگی (1383 -84) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 104-109]
 • مسمومیت حاملگی مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 61-66]
 • مسمومیت حاملگی بررسی ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتینین نمونه تصادفی ادرار در پیش بینی پروتئین ادرار 24 ساعته بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 67-74]
 • مفنامیک اسید مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان یزد (1382-83) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 17-22]

ن

 • ناهنجاریزایی .بابونه. موش Bal/C اثرات ناهنجاری زایی عصاره های آبی و الکلی گیاه بابونه برموش کوچک آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 33-38]
 • نسبت پروتئین به کراتنین ادرار بررسی ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتینین نمونه تصادفی ادرار در پیش بینی پروتئین ادرار 24 ساعته بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 67-74]
 • نسبت جفتی ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت جفتی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 41-46]
 • نوجوان ارتباط شدت سندرم قبل از قاعدگی با خشم در دختران نوجوان [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 52-60]

و

 • وزن جفت ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت جفتی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 41-46]
 • وزن جنین ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت جفتی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 41-46]

ه

 • هیپزمنوره مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان یزد (1382-83) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 17-22]
 • هموگلوبین مادری ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت جفتی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 41-46]
 • هوموسیستئین مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 61-66]

ی

 • یائسگی شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-52]
 • یائسگی ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 85-92]