نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی بافتی وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 1-4]

ا

 • اختلال در عملکرد جنسی اختلال در عملکرد جنسی و ارتباط آن با کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 39-46]
 • ایران برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال 1385 [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 29-35]
 • ایران سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان جوان شهر کاشان [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 31-41]
 • ایرانی بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 37-44]
 • استان سمنان برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال 1385 [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 29-35]
 • اسید فولیک مقایسه سطح هموسیستئین خون در زنان باردار مبتلا به کندگی زودرس جفت نسبت به افراد حامله طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-6]
 • افزایش قند خون بررسی برخی عوامل خطرزا و تحمل گلوکز در بیماران با عفونت کاندیدیایی ولووواژن راجعه [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 31-38]
 • افغانی بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 37-44]
 • اندوه پس از زایمان؛ نشانگان پیش از قاعدگی؛ افسردگی پس از زایمان؛ ایران بررسی شیوع اندوه و افسردگی پس از زایمان و ارتباط آنها با نشانگان پیش از قاعدگی در خانم‌های مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 9-15]
 • انرژی مقایسه دریافت انرژی و مواد مغذی در زنان باردار ساکن شهر سبزوار با مقادیر دریافت استاندارد (DRI) [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 49-53]

ب

 • بی اختیاری ادراری بررسی نتایج عمل تعلیق گردن مثانه با فاسیا در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 5-13]
 • بی اختیاری استرسی ادراری بررسی نتایج عمل تعلیق گردن مثانه با فاسیا در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 5-13]
 • بی اختیاری فوریتی بررسی نتایج عمل تعلیق گردن مثانه با فاسیا در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 5-13]
 • بی اختیاری مختلط ادراری بررسی نتایج عمل تعلیق گردن مثانه با فاسیا در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 5-13]
 • بارداری بررسی ارزش پیشگویی کننده میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه دوم بارداری در تشخیص پره اکلامپسی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 14-21]
 • بارداری بررسی تأثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه بر پیامد بارداری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 51-57]
 • بارداری فاکتورهای موثر بر روش ختم بارداری [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 17-24]
 • بارداری مقایسه دریافت انرژی و مواد مغذی در زنان باردار ساکن شهر سبزوار با مقادیر دریافت استاندارد (DRI) [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 49-53]
 • باروری مقایسه خشنودی زناشویی در زنانبارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (85-86) [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 7-16]
 • بی دردی اپیدورال بررسی مقایسه ای تجویز اپیدورال بوپی واکایین 1/0% با بوپی واکایین 1/0% همراه با فنتانیل 0002/0% جهت ایجاد بی دردی زایمان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 22-29]
 • بیماری تروفوبلاستیک حاملگی گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 53-60]
 • بیماری های جفت مقایسه سطح هموسیستئین خون در زنان باردار مبتلا به کندگی زودرس جفت نسبت به افراد حامله طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-6]
 • بوپی واکایین بررسی مقایسه ای تجویز اپیدورال بوپی واکایین 1/0% با بوپی واکایین 1/0% همراه با فنتانیل 0002/0% جهت ایجاد بی دردی زایمان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 22-29]
 • بوشهر بررسی شیوع اندوه و افسردگی پس از زایمان و ارتباط آنها با نشانگان پیش از قاعدگی در خانم‌های مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 9-15]

پ

 • پیامد بارداری بررسی تأثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه بر پیامد بارداری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 51-57]
 • پرفشاری خون بررسی وضعیت فشار خون در زنان یائسه شهر اراک در سال 1385 [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 47-56]
 • پره اکلامپسی بررسی ارزش پیشگویی کننده میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه دوم بارداری در تشخیص پره اکلامپسی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 14-21]
 • پره اکلامپسی بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 37-44]
 • پروتیینوری بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 37-44]
 • پلاکت بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 37-44]

ت

 • تخریب آندومتر بررسی موارد هیستروسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (1375 -85) [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 1-6]
 • ترمیم مثانه ترمیم فیستولهای وسیع و مشکل مثانه به واژن با استفاده از قطعه ایلئـوم یا ایلئوسکوم جهت افزایش حجم مثانه [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 25-30]
 • تست تحمل گلوکز بررسی برخی عوامل خطرزا و تحمل گلوکز در بیماران با عفونت کاندیدیایی ولووواژن راجعه [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 31-38]
 • تست تشخیصی ارزش اجزای معیار Amsel در تشخیص واژینوز باکتریال (گزارش مقدماتی) [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 17-22]
 • تعلیق گردن مثانه با نواری از فاسیا بررسی نتایج عمل تعلیق گردن مثانه با فاسیا در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 5-13]
 • توده واژینال گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 53-60]

ح

 • حافظه آینده‌گرا تأثیر نشانگان پیش از قاعدگی بر عملکرد حافظه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و آینده‌گرا در زنان مبتلا به این نشانگان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-8]
 • حافظه بلندمدت تأثیر نشانگان پیش از قاعدگی بر عملکرد حافظه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و آینده‌گرا در زنان مبتلا به این نشانگان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-8]
 • حافظه کوتاه‌مدت تأثیر نشانگان پیش از قاعدگی بر عملکرد حافظه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و آینده‌گرا در زنان مبتلا به این نشانگان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-8]
 • حاملگی بررسی ارتباط فاکتورهای باروری و قاعدگی، و مصرف ضد بارداری‌های خوراکی با سرطان روده بزرگ؛ "یک مطالعه موردی- شاهدی در شمال شرق ایران" [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 23-28]
 • حاملگی هپاتیت ویروسی در حاملگی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 57-62]
 • حاملگی چند قلو بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 55-60]
 • حساسیت ارزش اجزای معیار Amsel در تشخیص واژینوز باکتریال (گزارش مقدماتی) [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 17-22]

خ

 • خشنودی زناشویی مقایسه خشنودی زناشویی در زنانبارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (85-86) [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 7-16]
 • خونریزی غیرطبیعی رحم بررسی موارد هیستروسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (1375 -85) [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 1-6]

د

 • دانشجویان بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 15-22]
 • درد زایمان تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

ر

 • رشته ی تحصیلی بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 15-22]
 • روش مولکولی PCR وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 1-4]

ز

 • زایمان بررسی مقایسه ای تجویز اپیدورال بوپی واکایین 1/0% با بوپی واکایین 1/0% همراه با فنتانیل 0002/0% جهت ایجاد بی دردی زایمان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 22-29]
 • زایمان بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 55-60]
 • زنان کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نابارور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 30-36]
 • زنان سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان جوان شهر کاشان [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 31-41]
 • زنان یائسه بررسی وضعیت فشار خون در زنان یائسه شهر اراک در سال 1385 [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 47-56]
 • زورزدن فعال تاثیر روش زور زدن در مرحله دوم زایمان برصدمات پرینه [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 43-48]

س

 • سرطان اختلال در عملکرد جنسی و ارتباط آن با کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 39-46]
 • سرطان پستان وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 1-4]
 • سرطان روده بزرگ بررسی ارتباط فاکتورهای باروری و قاعدگی، و مصرف ضد بارداری‌های خوراکی با سرطان روده بزرگ؛ "یک مطالعه موردی- شاهدی در شمال شرق ایران" [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 23-28]
 • سزارین فاکتورهای موثر بر روش ختم بارداری [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 17-24]
 • سقط طبی؛ میزوپروستول؛ حاملگی سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 45-49]
 • سگمان روده ای ترمیم فیستولهای وسیع و مشکل مثانه به واژن با استفاده از قطعه ایلئـوم یا ایلئوسکوم جهت افزایش حجم مثانه [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 25-30]
 • سلامت روان سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان جوان شهر کاشان [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 31-41]
 • سندرم HELLP بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 37-44]
 • سندرم قبل از قاعدگی بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 15-22]
 • سه ماهه اول؛ سقط القاشده؛ سقط فراموش‌شده؛جنین زنده؛ حاملگی پوچ سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 45-49]
 • سه ماهه سوم بارداری مقایسه سطح هموسیستئین خون در زنان باردار مبتلا به کندگی زودرس جفت نسبت به افراد حامله طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-6]

ش

 • شاخص توده ای بــدن بررسی برخی عوامل خطرزا و تحمل گلوکز در بیماران با عفونت کاندیدیایی ولووواژن راجعه [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 31-38]
 • شیراز فاکتورهای موثر بر روش ختم بارداری [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 17-24]
 • شیمی درمانی گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 53-60]

ص

 • صدمات پرینه تاثیر روش زور زدن در مرحله دوم زایمان برصدمات پرینه [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 43-48]

ط

 • طب فشاری تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]

ع

 • عفونت کاندیدیایی ولوواژن بررسی برخی عوامل خطرزا و تحمل گلوکز در بیماران با عفونت کاندیدیایی ولووواژن راجعه [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 31-38]
 • عوارض حاملگی بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 55-60]
 • عوامل تنش زا عوامل تنش زای پس از زایمان از دیدگاه مادران [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 45-52]
 • عوامل مؤثر کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نابارور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 30-36]

ف

 • فیستول مثانه به واژن ترمیم فیستولهای وسیع و مشکل مثانه به واژن با استفاده از قطعه ایلئـوم یا ایلئوسکوم جهت افزایش حجم مثانه [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 25-30]
 • فشار خون بررسی وضعیت فشار خون در زنان یائسه شهر اراک در سال 1385 [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 47-56]
 • فعالیت روزانه بررسی تأثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه بر پیامد بارداری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 51-57]
 • فنتانیل بررسی مقایسه ای تجویز اپیدورال بوپی واکایین 1/0% با بوپی واکایین 1/0% همراه با فنتانیل 0002/0% جهت ایجاد بی دردی زایمان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 22-29]

ق

 • قرص‌های ضدبارداری خوراکی بررسی ارتباط فاکتورهای باروری و قاعدگی، و مصرف ضد بارداری‌های خوراکی با سرطان روده بزرگ؛ "یک مطالعه موردی- شاهدی در شمال شرق ایران" [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 23-28]

ک

 • کیفیت زندگی کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نابارور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 30-36]
 • کیفیت زندگی اختلال در عملکرد جنسی و ارتباط آن با کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 39-46]
 • کوریوکارسینوم گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 53-60]

م

 • مادر بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 55-60]
 • متاستاز ریوی گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 53-60]
 • مراقبت های قبل زایمان بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385) [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 23-30]
 • مرحله اول زایمان تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]
 • مرحله دوم زایمان تاثیر روش زور زدن در مرحله دوم زایمان برصدمات پرینه [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 43-48]
 • مرده زایی بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385) [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 23-30]
 • مرگ زودرس بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385) [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 23-30]
 • مرگ نوزادان بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385) [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 23-30]
 • مرگ و میر بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385) [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 23-30]
 • مواد مغذی مقایسه دریافت انرژی و مواد مغذی در زنان باردار ساکن شهر سبزوار با مقادیر دریافت استاندارد (DRI) [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 49-53]

ن

 • ناباروری کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نابارور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 30-36]
 • ناباروری مقایسه خشنودی زناشویی در زنانبارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (85-86) [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 7-16]
 • نشانگان پیش از قاعدگی تأثیر نشانگان پیش از قاعدگی بر عملکرد حافظه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و آینده‌گرا در زنان مبتلا به این نشانگان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-8]
 • نقطه 6 طحالی تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 7-13]
 • نوزاد بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 55-60]

و

 • واژینیت بررسی برخی عوامل خطرزا و تحمل گلوکز در بیماران با عفونت کاندیدیایی ولووواژن راجعه [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 31-38]
 • واژینوز باکتریال ارزش اجزای معیار Amsel در تشخیص واژینوز باکتریال (گزارش مقدماتی) [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 17-22]
 • ورزش بررسی تأثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه بر پیامد بارداری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 51-57]
 • ویروس پاپیلومای انسانی وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 1-4]
 • ویژگی ارزش اجزای معیار Amsel در تشخیص واژینوز باکتریال (گزارش مقدماتی) [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 17-22]
 • وضعیت روانی عوامل تنش زای پس از زایمان از دیدگاه مادران [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 45-52]

ه

 • هپاتیت A هپاتیت ویروسی در حاملگی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 57-62]
 • هپاتیت B هپاتیت ویروسی در حاملگی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 57-62]
 • هپاتیتC هپاتیت ویروسی در حاملگی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 57-62]
 • هپاتیت D هپاتیت ویروسی در حاملگی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 57-62]
 • هپاتیت ویروسی هپاتیت ویروسی در حاملگی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 57-62]
 • هیپرهموسیستئینمی مقایسه سطح هموسیستئین خون در زنان باردار مبتلا به کندگی زودرس جفت نسبت به افراد حامله طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-6]
 • هیستروسکوپی بررسی موارد هیستروسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (1375 -85) [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 1-6]
 • هماتوکریت بررسی ارزش پیشگویی کننده میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه دوم بارداری در تشخیص پره اکلامپسی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 14-21]
 • همه گیرشناسی بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 15-22]
 • هموگلوبین بررسی ارزش پیشگویی کننده میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه دوم بارداری در تشخیص پره اکلامپسی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 14-21]

ی