دوره و شماره: دوره 18، شماره 164، مهر 1394، صفحه 1-24 (هفته دوم مهر ماه 1394) 

مروری

3. بررسی فاکتورهای خطر بارداری در زنان با تترالوژی فالوت و بیماری مادرزادی سیانوتیک قلبی (مروری-روایی)

صفحه 19-24

علی اصغر معینی پور؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ علیرضا سپهری شاملو؛ جمیل اصفهانی زاده؛ بهروز متحدی؛ بهزاد علیزاده؛ حمید حسینی خواه