بررسی فراوانی افسردگی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی کوثر ارومیه، سال ۱۳۸۸

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 مربی پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پز شکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه : عدم توانایی باروری و واکنشهای اجتماعی رایج در جامعه نسبت به افراد نابارور باعث می شود که آنها دچار
 مشکلات روانشناختی جدی گردند. یکی از مهمترین این مشکلات ، افسردگی است که ت أ ثیر قابل توجه بر تمام جنب ه‌
های زندگی فرد میگذارد . هدف از انجاماین مطالعه تعیین میزان افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در زن ان نابارور مراجعه‌
کننده به کلینیک نازایی کوثر است.
 روش کار : این مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد . حجم نمونه شـامل۱۰۰ زن نابـارور واجـد
 شرایط تحقیق بود و ابزارهای گردآوری اطلاعات ، آزمون استاندارد بک و پرسشنامه مشخصات فردی بود ، که در مورد هر
 یک از بیماران تکمیل می شد . داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های کای دو و تحلیل واریانس مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
 یافته ها : از افراد مورد مطالعه ۴۲ % بـدون شـواهدی از افسـردگی، ۳۷ % دارای علایـم افسـردگی خفیـف ، ۱۰ % دارای
 افسردگی متوسط و ۱۱ % افراد دارای علایم افسردگی شدید بودند . به عبارت دیگر ۵۸ % از زنان نابارور مبتلا به درجاتی از
 افسردگی بودند که از این میان ۲۱ % در حد افسردگی بالینی بود . بین میزان تحصیلات بیمار ، تحصیلات همسران و شغل
 با شیوع افسردگی رابطه معنی داری وجود داشت (p<۰/۰۵ ) . همچنین بین مـدت نا بـاروری و علـت نـازایی بـا شـیوع
 افسردگی رابطه معنی داری یافت نشد.
 نتیجه گیری : با توجه به وجود علایم افسردگی بالینی در زنان نابـارور، حضـور روانشناسـان و روانپرسـتاران در مراکـز
تشخیص و درمان ناباروری ضروری به نظ ر می رسد ، تا با استفاده از تخصص خود به شناسایی عوامل خطر زا و آمـوزش
 راهکارهای صحیح مواجهه با احساس بی کفایتی و افسردگی بپردازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Depression and Contributing Factors of Depression in the Infertile Women Referred to Kosar Infertility Center, 2009

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Haririan 1
  • Yousef Mohammadpour 2
  • Ali Aghajanloo 1
1 Lecturer, Nursing Dept., ZanjanUniversity of Medical Sciences, Zanjan, Iran
2 Lecturer, Nursing Dept., UrmiaUniversity of Medical Sciences, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Introduction:The infertility and the common social reactions to these persons results in serious psychological problems. One of the most important problems is the depression that has significant effects on all aspects of individual’s life. The goal of his study is investigation of the incidence of depression and factors involved in the infertile women who referred to Kosar center.
 
Methods: This cross-sectional study was conducted by simple sampling. In the KOSAR infertility center-URMIA in 2009. We studied 100 infertile women by demographic and Beck Depression Inventory. Data were analyzed by SPSS statistical software with ANOVA and Chi-Square test.
 
Results: Depression was not present in 42% of patients, 36% were mildly depressed, 10% were moderately depressed and 11% had severe depression. As a whole, 58 percent of women had some degree of depression of which 21% had clinical depression. The educational level, career, husband education level and depression were significantly correlated (P<0.005) but there was no significant relationship between depression, duration of infertility and incidence of depression.
 
Conclusion: Due to the clinical depression in infertile women, the presence of psychologists and psychologic nursing seems a necessity in the infertility treatment centers to diagnose and educate the best approaches to the emotional incapability and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Infertility
  • Beck inventory
1. Guz H, Ozkan  A, Sarisoy G, Yanik  F, Yanik  A. Psychiatric symptoms  in  Turkish  infertile  women. J 
Psychosom Obstet Gynecol2003 Dec;24(4): 267­71.
2. Berga S. Psychiatry and reproductive medicine. In: Sadock BA, Sadock VA. Comprehensive text book of
psychiatry, 7th ed.. Philadelphia: Williams & Wilkins, 1999:1940­1.
3. Obi SN, Onah HE, Okafor II. Depression among Nigerian women following pregnancy loss. Int J Gynecol
Obstet 2009 Apr; 105( 1):60­2.
4. Matsubayashi H, Hosaka T, Izumi S, Suzuki T, Makino T. Emotional distress of infertile women in Japan.
Hum Reprod 2001 May;16(5):966­9.
5. Karahasanoglu  A, Barglow P, Growe. Psychological aspects  of infertility. J  Reprod  Med  1972 
Nov;9(5):241­7.
6. Cousineau TM, Domar AD. Psychological impact of infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2007 
Apr;21 (2):293­308.
7. Anderson KM, Sharpe M, Raettary A, Irvine DS. Distress and concerns in couples referred to a specialist
infertility clinic. J Psychosom Res 2003 Apr;54(4):353­5.
8. Ramezanzadeh  F, Aghssa  MM, Abedinia  N, Zayeri F, Khanafshar N, Shariat M, et al. A survey of
relationship  between  anxiety, depression  and  duration  of infertility. BMC  Womens Health  2004  Nov  6;4(1):9.
9. Domar AD, Broome A, Zuttermeister PC, Seibel M, Friedman R. The  prevalence  and  predictability of
depression in infertile women. Fertil Steril 1992 Dec ;58 (6):1158­63.
10. Farzadi L , Ghasemzadeh A. Two main independent predictors of depression among infertile women: an  Asian experience. Taiwan J Obstet Gynecol 2008 Jun;47(2):163­7.
11. Meller WH, Zander KM, Crosby RD, Tagatz GE. Luteinizing hormone pluse characteristics in depressed  woman. Am J Psychiatry 1997 Oct;154(10):1454­5.
12. Hughes RB, Robinson­Whelen S, Taylor HB, Petersen NJ, Nosek MA. Characteristics of depressed  and  nondepressed women with physical disabilities. Arch Phys  Med Rehabil 2005 Mar;86(3):473­9