بررسی مراقبت های مامایی مبتنی بر شواهد آمنیوتومی زمان زایمان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 91-1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان ایمن و مداخله کمتر در امر زایمان در سال های اخیر در مراقبت های مبتنی بر شواهد مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که آمنیوتومی، یک مداخله رایج در زایمان می باشد و از طرفی آگاهی افراد، تأثیر مستقیمی بر عملکرد آنان دارد، لذا انجام موفقیت آمیز وظایف با بالا بردن سطح آگاهی امکان پذیر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مراقبت های مامایی مبتنی بر شواهد آمنیوتومی زمان زایمان انجام شد.
روش کار:اینمطالعه توصیفی - مقطعی در سال91-90 بر روی 95 مامای شاغل در زایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. ابتدا منابع علمی معتبر مبتنی بر شواهد در رابطه با آمنیوتومی زمان زایمان بررسی شد. سپس پرسشنامه پژوهشگر ساخته توسط ماماها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری توصیفی انجام شد. 05/0>p معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در رابطه با آگاهی ماماها، اکثر ماماها (16/83%) اطلاعات متوسط در مورد نقش آمنیوتومی در زایمان فعال داشتند. در رابطه با کاربرد آمنیوتومی در زمان زایمان، اکثر ماماها (21/84%) معتقد بودند که این اقدام برای کشف مکونیوم انجام می شود. در رابطه با پیامدهای آمنیوتومی در زمان زایمان، ماماها شایع ترین عارضه را پرولاپس بندناف (15/83%) و ناشایع ترین عارضه را پرزانتاسیون معیوب و آسنکلتیسم بیان کردند. نتایج مطالعه در بررسی عملکرد ماماها نشان داد که بیشترین علت انجام آمنیوتومی توسط آن ها، کشف مکونیوم (31/86%) و کاهش طول مدت زایمان (58/71%) و کم ترین دلیل آن، شک به دکولمان (05/1%) بود.
نتیجه گیری:بررسی آگاهی و عملکرد ماماها در رابطه با آمنیوتومی به عنوان بخشی از مراقبت های مامایی، نشان دهنده لزوم ارتقاء کیفیت ارائه مراقبت های مامایی از طریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان ارائه دهنده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of amniotomy evidence-based midwifes care at the time of delivery in the hospitals related to Mashhad University of Medical Sciences from 2011-2012

نویسندگان [English]

 • Mahin Tafazoli 1
 • Sedigheh Yousefzadeh 1
 • Salmeh Dadgar 2
1 Lecture of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad univercity of Medical Science, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine , Mashhad University of Medical Sciences , Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Safe delivery and less Intervention during labor in recent years in evidence-based care have been considered. Since amniotomy is a common intervention in labor, also, everyone’s knowledge directly effects on their function, their performance, therefore, successful performing of duties is possible by increasing of knowledge. This research was with the aim to evaluate amniotomy evidence-based midwifes care at the time of delivery.
Methods: This cross – sectional, descriptive study was performed on 95 midwives working in maternities of hospitals related to Mashhad University of Medical Sciences from 2011-2012. First, the evidence-based reliable scientific sources related to labor amniotomy were studied. Then, he Researcher-made questionnaire was completed by midwifes. Data analysis was done by using statistics SPSS software (version 11.5) and statistical descriptive tests. PResults: Regarding to the midwifes' knowledge, the majority of subjects (%83.16) have average information about the role of amniotomy in active labor. About the application of amniotomy in labor, the most of midwifes (84.21%) believed that it is done for discovering of meconium. About amniotomy outcomes in labor, the majority of midwifes stated that the most common complication was cord prolapsed (%83.15) and the rare ones were malpresentation and asynclatism. Studying of midwifes’ performance proved that the main reasons of performing amniotomy by them was discovery of meconium (%86.31) and reducing the duration of labor (%71.58) and the least reason was  doubt to abruption placenta (%1.05).
Conclusions: Survey of knowledge and performance of midwives in relation to amniotomy as  a part of obstetric care indicates the need to promote the quality of maternity care through increasing the knowledge and skills of provider employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amniotomy
 • Evidence-based care
 • Knowledge
 • Performance
 1. Movahed F, Norozi N. [Comparison of early versus late amniotomy following cervical ripening with Foley catheter] [Article in Persian]. J Qazvin Univ Med Sci 2008;12(3):26-31.
 2. Shahhosseini Z, Rashidi S, Abedian K. [The level of midwife's knowledge about civil lows and using of drugs in midwifery] [Article in Persian]. Legal Med J 2005 Autumn;11(3):132-5.
 3. Smyth RM, Alldred SK, Markham C. Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane Database Syst Rev 2013 Jan 31;1:CD006167. doi: 10.1002/14651858.CD006167.pub3.
 4. Olfati F, Golshahi T, Laluha F. [Effect of amniotomy in latent and active phase on rate of cesarean section] [Article in Persian]. J Qazvin Univ Med Sci 2007;11(1):56-62.
 5. DeCherney A, Nathan L, Murphy Goodwin T, Laufer N, Roman A. Current diagnosis & treatment obstetrics & gynecology. 11th ed. New York:McGraw-Hill;2013.
 6. Wetrich DW. Effect of amniotoy upon labor. A controlled study. Obstet Gynecol 1970 May;35(5):800-6.
 7. Berghella V, Baxter JK, Chauhan SP. Evidencebased labor and delivery management. Am J Obstet Gynecol 2008 Nov;199(5):445-54.
 8. Davis L, Riedmann G. Recommendations for the management of low risk obstetric patients. Int J Gynaecol Obstet 1991 Jun;35(2):107-15.
 9. Neilson JP. Amniotomy for shortening spontaneous labor. Obstet Gynecol 2008 Jan;111(1):204-5. doi: 10.1097/01.AOG.0000298951.92845.82.
 10. Rebecca MD Smyth, S Kate Alldred , C Markham . Amniotomy for shortening spontaneous labourCochrane database of systematic reviews (Online) (Impact Factor: 5.7). 02/2007; DOI: 10.1002/14651858.CD006167.pub2
 11. Sadler LC, Davison T, McGowan LM. A randomized controlled trial and meta-analysis of active management of labour. BJOG 2000 Jul;107(7):909-15.
 12. Baigi A, Zarinkob F. [Comparison of early amniotmy with intention to leave membranes intact in normal term delivery. Tehran Univ Med Sci J 2005;63(9):697-702.
 13. Groch J, Agus ZS. Amniotomy during Spontaneous labor benefits neither mother nor child. Available at: http://www.medpagetoday.com/OBGYN/Pregnan cy/7010.
 14. Chaillet N, Dumont A. Evidence-based strategies for reducing cesarean section rates: a metaanalysis. Birth 2007 Mar;34(1):53-64.
 15. Fraser WD, Sauve R, Parboosingh IJ, Fung T, Sokol R, Persaud D. A randomized controlled trial of early amniotomy. Br J Obstet Gynaecol 1991 Jan;98(1):84-91.
 16. Rahimikian F, Mirmolaei T, Samizadeh Z, Shirazi M, Mehran A. [Evaluation of knowledge and practice of newly graduated midwives in normal vaginal delivery in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences] [Article in Persian]. Iran J Med Educ 2007;7(1):51-7.
 17. Esmailpour N, Mirblouk F, Shodjaei Tehrani H, Poorseyad-Reza A, Dalil Heirati SF. [Survey the knowledge, attitude and practice on Pop smear in nurses and midwives] [Article in Persian]. J Guilan Univ Med Sci 2010;19(77):81-8.
 18. Yousefzadeh S,Tafazoli M, Dadgar S. [Evaluation of knowledge and practice of midwife's in nutrition during labor by evidence based care] [Article in Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013;15(36):15-21.
 19. Banaeian Sh, Sereshti M. [Knowledge of midwives, from Chaharmahal and Bakhtiary province to ward midwifery legal and religious commandments and some of the relevant factors in 2006] [Article in Persian]. Shahrekord Univ Med Sci J 2007;9(3):37-44.
 20. Mohammadi F. [Midwives' knowledge of professional rules and its relation with some factors in Qazvin] [Article in Persian]. J Qazvin Univ Med.Sci 2006 Summer;10(39):95-6.
 21. Fraser W, Vendittelli F, Krauss I, Bréart G. Effects of early augmentation of labour with amniotomy and oxytocin in nulliparous women: a meta-analysis. Br J Obstet Gynaecol 1998 Feb;105(2):189-94.
 22. Searson S, Blackwell JC. Clinical inquiries: does routine amniotomy have a role in normal labor? J Fam Pract 2009 Mar;58(3):E2.
 23. Farokhi F, Khadivzadeh T. [Quality assessment of midwives performance in prenatal cares in urban health centers in Mashhad, Iran] [Article in Persian]. Payesh J 2008;7(3):203-10.
 24. Hofmeyr GJ. Evidence-based intrapartum care. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2005 Feb;19(1):103-15.
 25. Fontein Y. The comparison of birth outcomes and birth experiences of low-risk women in different sized midwifery practices in the Netherlands. Women Birth 2010 Sep;23(3):103-10.
 26. Barrett JF, Savage J, Phillips K, Lilford RJ. Randomized trial of amniotomy in labour versus the intention to leave membranes intact until the second stage. Br J Obstet Gynaecol 1992 Jan;99(1):5-9.
 27. Fraser WD, Marcoux S, Moutquin JM, Christen A. Effect of early amniotomy on the risk of dystocia in nulliparous women. The Canadian Early Amniotomy Study Group. N Engl J Med 1993 Apr 22;328(16):1145-9.
 28. Franks P. A randomized trial of amniotomy in active labor. J Fam Pract 1990 Jan;30(1):49-52.
 29. Brisson-Carroll G, Fraser W, Bréart G, Krauss I, Thornton. The effect of routine early amniotomy on spontaneous labor: a meta-analysis. Obstet Gynecol 1996 May;87(5 Pt 2):891-6.
 30. Geranmayeh M, Hadian T, Rezaepur A, Akhondzadeh E , Haghani H. [Effect of education on midwives' knowledge, attitude and practice about non-pharmacologic labor pain relieving methods] [Article in Persian]. J Qazvin Univ Med Sci 2011;15(2):34-40.