بررسی مراقبت های مامایی مبتنی بر شواهد آمنیوتومی زمان زایمان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 91-1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان ایمن و مداخله کمتر در امر زایمان در سال های اخیر در مراقبت های مبتنی بر شواهد مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که آمنیوتومی، یک مداخله رایج در زایمان می باشد و از طرفی آگاهی افراد، تأثیر مستقیمی بر عملکرد آنان دارد، لذا انجام موفقیت آمیز وظایف با بالا بردن سطح آگاهی امکان پذیر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مراقبت های مامایی مبتنی بر شواهد آمنیوتومی زمان زایمان انجام شد.
روش کار:اینمطالعه توصیفی - مقطعی در سال91-90 بر روی 95 مامای شاغل در زایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. ابتدا منابع علمی معتبر مبتنی بر شواهد در رابطه با آمنیوتومی زمان زایمان بررسی شد. سپس پرسشنامه پژوهشگر ساخته توسط ماماها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری توصیفی انجام شد. 05/0>p معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در رابطه با آگاهی ماماها، اکثر ماماها (16/83%) اطلاعات متوسط در مورد نقش آمنیوتومی در زایمان فعال داشتند. در رابطه با کاربرد آمنیوتومی در زمان زایمان، اکثر ماماها (21/84%) معتقد بودند که این اقدام برای کشف مکونیوم انجام می شود. در رابطه با پیامدهای آمنیوتومی در زمان زایمان، ماماها شایع ترین عارضه را پرولاپس بندناف (15/83%) و ناشایع ترین عارضه را پرزانتاسیون معیوب و آسنکلتیسم بیان کردند. نتایج مطالعه در بررسی عملکرد ماماها نشان داد که بیشترین علت انجام آمنیوتومی توسط آن ها، کشف مکونیوم (31/86%) و کاهش طول مدت زایمان (58/71%) و کم ترین دلیل آن، شک به دکولمان (05/1%) بود.
نتیجه گیری:بررسی آگاهی و عملکرد ماماها در رابطه با آمنیوتومی به عنوان بخشی از مراقبت های مامایی، نشان دهنده لزوم ارتقاء کیفیت ارائه مراقبت های مامایی از طریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان ارائه دهنده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of amniotomy evidence-based midwifes care at the time of delivery in the hospitals related to Mashhad University of Medical Sciences from 2011-2012

نویسندگان [English]

  • Mahin Tafazoli 1
  • Sedigheh Yousefzadeh 1
  • Salmeh Dadgar 2
1 Lecture of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad univercity of Medical Science, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine , Mashhad University of Medical Sciences , Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Safe delivery and less Intervention during labor in recent years in evidence-based care have been considered. Since amniotomy is a common intervention in labor, also, everyone’s knowledge directly effects on their function, their performance, therefore, successful performing of duties is possible by increasing of knowledge. This research was with the aim to evaluate amniotomy evidence-based midwifes care at the time of delivery.
Methods: This cross – sectional, descriptive study was performed on 95 midwives working in maternities of hospitals related to Mashhad University of Medical Sciences from 2011-2012. First, the evidence-based reliable scientific sources related to labor amniotomy were studied. Then, he Researcher-made questionnaire was completed by midwifes. Data analysis was done by using statistics SPSS software (version 11.5) and statistical descriptive tests. PResults: Regarding to the midwifes' knowledge, the majority of subjects (%83.16) have average information about the role of amniotomy in active labor. About the application of amniotomy in labor, the most of midwifes (84.21%) believed that it is done for discovering of meconium. About amniotomy outcomes in labor, the majority of midwifes stated that the most common complication was cord prolapsed (%83.15) and the rare ones were malpresentation and asynclatism. Studying of midwifes’ performance proved that the main reasons of performing amniotomy by them was discovery of meconium (%86.31) and reducing the duration of labor (%71.58) and the least reason was  doubt to abruption placenta (%1.05).
Conclusions: Survey of knowledge and performance of midwives in relation to amniotomy as  a part of obstetric care indicates the need to promote the quality of maternity care through increasing the knowledge and skills of provider employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amniotomy
  • Evidence-based care
  • Knowledge
  • Performance