اثر تمرینات ورزشی ترکیبی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر سطوح PGE2 و علائم دیسمنوره اولیه در دختران بی‌تحرک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره اولیه، یکی از شایع‌ترین اختلالات قاعدگی در بین زنان است که اثرات منفی بر فعالیت‌های اجتماعی آنان دارد. با این حال انجام تمرینات ورزشی منظم و استفاده از گیاهان دارویی برای درمان دردهای دیسمنوره اولیه در بین زنان مبتلا رواج یافته است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثر تمرینات ورزشی ترکیبی همراه با مصرف مکمل گیاهی زنجبیل بر سطوح شاخص خونی پروستاگلاندین E2 (PGE2) و علائم دیسمنوره اولیه (شدت و مدت درد) در دختران بی‌تحرک انجام شد.
روشکار: در این مطالعه نیمه‌تجربی 60 دختر جوان بی‌تحرک دارای دیسمنوره اولیه متوسط یا شدید به روش تصادفی ساده در یکی از چهار گروه: تمرین همراه با مصرف زنجبیل، تمرین با مصرف شبه‌دارو، مکمل زنجبیل و شبه‌دارو قرار گرفتند. گروه‌های تمرینی به انجام تمرینات ورزشی ترکیبی در دو بخش فعالیت استقامتی و بخش فعالیت مقاومتی پرداختند. افراد گروه‌های مصرف کننده مکمل نیز در 3 سیکل قاعدگی کپسول زنجبیل را مصرف کردند. شدت درد دیسمنوره با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری (VAS) و مدت درد با استفاده از معیار قاعدگی کوکس (CAS) اندازه‌گیری شد. در دو مرحله قبل و بعد از انجام پژوهش، PGE2 تمام شرکت‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های تحلیل کوواریانس، تی زوجی و آزمون‌های ناپارامتریک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: سطوح PGE2 در گروه‌های مکمل زنجبیل، تمرین با شبه‌دارو و تمرین با مکمل زنجبیل در پایان مطالعه کاهش معناداری یافت (05/0‌>p). کاهش معنی‌داری در مقادیر شدت و مدت درد دیسمنوره در تمامی گروه‌های مورد مداخله در مقایسه با گروه شبه‌دارو در قاعدگی دوم و سوم مشاهده شد. همچنین اختلاف معنی‌داری بین دو گروه تمرینی با مصرف مکمل و شبه‌دارو در مقادیر شدت درد وجود داشت (05/0‌>p).
نتیجه ­گیری: مصرف مکمل گیاهی زنجبیل و انجام تمرینات ورزشی ترکیبی از طریق کاهش سطوح PGE2 می‌تواند باعث بهبود علائم دیسمنوره اولیه در دختران بی‌تحرک شود و به‌نظر مصرف مکمل زنجبیل و تمرین ترکیبی در کنار هم می‌تواند اثر تعاملی و هم‌افزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of combination exercise training along with ginger supplementation on PGE2 levels and primary dysmenorrhea symptoms in sedentary girls

نویسندگان [English]

 • Vahideh Kianmarz Bonab 1
 • Reza Roshdi Bonab 2
 • Sirvan Atashak 3
1 Assistant professor, Department of Exercise Physiology, School of Education and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Exercise Physiology, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
3 Professor, Department of Exercise Physiology, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorrhea is one of the most common menstrual disorders among women that have a negative impact on their social activities. However, regular exercise training and consumption of medicinal plants is common among women in order to treat primary dysmenorrhea. Therefore, the present study was conducted with aim to investigate the effect of combination exercise training along with ginger supplementation on PGE2 levels and primary dysmenorrhea symptoms (intensity and duration) in sedentary girls.
Methods: In this quasi-experimental study, 60 sedentary young girls with moderate/severe primary dysmenorrhea were randomly placed into one of the four groups: training along with ginger consumption, training along with placebo consumption, ginger and control placebo groups. The training groups performed combination exercise training in two sections of endurance training and strength training.  The groups consuming supplementation used ginger capsules. The severity of pain dysmenorrhea was measured by the visual analog scale (VAS) and duration of pain by Cox menstrual cycle (CAS). PGE2 of all participants was examined in two stages before and after the research. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and ANCOVA, paired t-test and non-parametric tests. P<0.05 was considered significant.
Results: The PGE2 level significantly decreased in the groups of training with ginger, training with placebo and ginger (P<0.05). In addition, a significant reduction in the intensity and duration of dysmenorrhea pain was observed in all the intervention groups compared to the placebo group in the second and third cycle of menstruation. Also, a significant difference was found between the two training groups with the supplement and placebo consumption in the pain intensity values (P<0.05).
Conclusion: Consumption of ginger supplementation and combination exercise training through reducing PGE2 levels can improve the symptoms of primary dysmenorrhea in sedentary girls; it seems that combination of ginger supplement and combination exercise training have the synergistic effect. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise Training
 • Ginger
 • Primary Dysmenorrhea
 • Prostaglandin E2 
 1. Barcikowska Z, Rajkowska-Labon E, Grzybowska ME, Hansdorfer-Korzon R, Zorena K. Inflammatory markers in dysmenorrhea and therapeutic options. International journal of environmental research and public health 2020; 17(4):1191.
 2. Tadese M, Kassa A, Muluneh AA, Altaye G. Prevalence of dysmenorrhoea, associated risk factors and its relationship with academic performance among graduating female university students in Ethiopia: a cross-sectional study. BMJ open 2021; 11(3):e043814.
 3. Zaid NS, Muhamad AS, Kuan G, Zon EM. The effect of isometric exercise on the intensity and duration of pain among physically inactive young females with primary dysmenorrhea. Journal of Physical Education and Sport 2022; 22(11):2777-83.
 4. Tsuge K, Inazumi T, Shimamoto A, Sugimoto Y. Molecular mechanisms underlying prostaglandin E2-exacerbated inflammation and immune diseases. International immunology 2019; 31(9):597-606.
 5. Haidari F, Akrami A, Sarhadi M, Mohammad Shahi M. Prevalence and Severity of Primary Dysmenorrhea and its Relation to Anthropometric Parameters. Journal of Hayat 2011; 17(1):70-77.
 6. Mozafari S, Saei Ghare Naz M, Ozgoli G. Effect of Ginger on primary Dysmenorrhea: a systematic review of clinical trials and Quasi-Experimental studies in the world. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2018; 21(Supplement):86-93.
 7. Hashemi N, Babakhani F, Sheikhhoseini R. The effect of water yoga exercises on the intensity and pain duration in girls with primary dysmenorrhea. Women’s Health Bulletin 2022; 9(2):61-9.
 8. Masoodsinaki H, Nazarali P, Khbiri K. The Effect of Omega-3 Supplementation with a Period of Selected Aerobic Exercises on Prostaglandin E2 (PGE2) Inflammatory Marker in Trained Female Students. Sport Physiology & Management Investigations 2016; 8(2):85-93.
 9. Zoodfekr L, MatinHomai H,Tarverdizadeh B. The effect of an aerobic training course and consumption of curcumin on prostaglandin E2 and prolactin levels in women with premenstrual syndrome. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2018; 19(6):444-51.
 10. Gurung A, Khatiwada B, Kayastha B, Parsekar S, Mistry SK, Yadav UN. Effectiveness of Zingiber Officinale (ginger) compared with non-steroidal anti-inflammatory drugs and complementary therapy in primary dysmenorrhoea: A systematic review. Clinical Epidemiology and Global Health 2022: 101152.
 11. Morvaridzadeh M, Fazelian S, Agah S, Khazdouz M, Rahimlou M, Agh F, et al. Effect of ginger (Zingiber officinale) on inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Cytokine 2020; 135:155224.
 12. Atashak S, Rashidi S. Effect of eight-week high-intensity interval training and ginger supplementation on primary dysmenorrhea in nonathletic female students. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2018; 20(12):23-31.
 13. Koushkie Jahromi M, Salesi M. Comparison ginger and resistance training on primary dysmenorrhea in female students of Shiraz university. Iranian South Medical Journal 2015; 18(1):100-9.
 14. Shirai T, Aoki Y, Takeda K, Takemasa T. The order of concurrent training affects mTOR signaling but not mitochondrial biogenesis in mouse skeletal muscle. Physiological reports 2020; 8(7):e14411.
 15. Pérez-Bilbao T, García-González D, Martos-Bermúdez Á, Nieto S, Del Campo T, Pérez-Ruiz M, et al. Effects of an eight-week concurrent training program with different effort character over physical fitness, health-related quality of life, and lipid profile among hospital workers: preliminary results. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18(17):9328.
 16. Habibian M, Safarzadeh Z. Comparison of the effectiveness of walking assotiated with stretching exercises and cinnamon In take on the primary dysmenorrhea. Razi Journal of Medical Sciences 2018; 25(6):11-9.
 17. Jaleel G, Shaphe MA, Khan AR, Malhotra D, Khan H, Parveen S, et al. Effect of Exercises on Central and Endocrine System for Pain Modulation in Primary Dysmenorrhea. Journal of lifestyle medicine 2022; 12(1):15.
 18. Dehnavi ZM, Jafarnejad F, Kamali Z. The Effect of aerobic exercise on primary dysmenorrhea: A clinical trial study. Journal of education and health promotion 2018; 7.
 19. Komaini A, Ayubi N, Lesmana HS, Kusnanik NW, Herawati L, Al Ardha MA, et al. N-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and physical exercise have the potential to reduce pain intensity in women with primary dysmenorrhea: Systematic Review. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación 2023; (48):106-12.
 20. Xue X, Liu X, Pan S, Li J, Wang S, Yuan H, et al. Electroacupuncture treatment of primary dysmenorrhea: A randomized, participant-blinded, sham-controlled clinical trial protocol. Plos one 2023; 18(5):e0282541.
 21. Huang WC, Chiu PC, Ho CH. The sprint-interval exercise using a spinning bike improves physical fitness and ameliorates primary dysmenorrhea symptoms through hormone and inflammation modulations: A randomized controlled trial. Journal of Sports Science & Medicine 2022; 21(4):595.
 22. Carroquino-Garcia P, Jiménez-Rejano JJ, Medrano-Sanchez E, De La Casa-Almeida M, Diaz-Mohedo E, Suarez-Serrano C. Therapeutic exercise in the treatment of primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis. Physical therapy 2019; 99(10):1371-80.
 23. Kannan P, Cheung KK, Lau BW. Does aerobic exercise induced-analgesia occur through hormone and inflammatory cytokine-mediated mechanisms in primary dysmenorrhea?. Medical hypotheses 2019; 123:50-4.
 24. Nwaezuoke CA, Gbonjubola YT. Aerobic exercise as a non-medicinal option in the management of primary dysmenorrhea: A critical review. Adesh University Journal of Medical Sciences & Research 2022; 4(1):3-9.
 25. Xu Y, Yang Q, Wang X. Efficacy of herbal medicine (cinnamon/fennel/ginger) for primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of International Medical Research 2020; 48(6):0300060520936179.
 26. Rahnama P, Montazeri A, Huseini HF, Kianbakht S, Naseri M. Effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial. BMC complementary and alternative medicine 2012; 12:1-7.
 27. Hwang YH, Kim T, Kim R, Ha H. The natural product 6-gingerol inhibits inflammation-associated osteoclast differentiation via reduction of prostaglandin E2 levels. International Journal of Molecular Sciences 2018; 19(7):2068.
 28. Negi R, Sharma SK, Gaur R, Bahadur A, Jelly P. Efficacy of ginger in the treatment of primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis. Cureus 2021; 13(3).
 29. Nazari Yeknami F, Nasri M, Shahidi F, Kashef M. The effect of a set of submaximal aerobic exercise and ginger on pain duration in the college girls with primary dysmenorrhea. Advanced Herbal Medicine 2016; 2(1):27-30.
 30. Daveneghi S, Tarighat-Esfanjani A, Dahri M. Association of nutritional factors and physical activity with severity of primary dysmenorrheal pain. Journal of Health and Care 2016; 18(2):93-100.