روش کاربرد تحریک عصب تیبیال خلفی (PTNS) در کاهش علائم سندرم مثانه دردناک: مطالعه مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه علوم اعصاب، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 دانشیار گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

6 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

10.22038/ijogi.2023.23302

چکیده

مقدمه: سندرم مثانه دردناک، به‌عنوان یک اختلال مزمن و پیش‌رونده در مثانه شناخته می‌شود. مطالعه مرور نظام‌مند حاضر با هدف بررسی روش کاربرد درمان تحریک عصب تیبیال خلفی در سندرم مثانه دردناک انجام شد.
روشکار: این مطالعه مرور نظام‌مند با استفاده از کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی و همه ترکیبات احتمالی آن‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتیPubMed ، Scopus،ProQuest ،Google scholar ،Web of science ،The Cochrane Library،EMBASE ،Cinhal ،SID ،Magiran ، IranMedex و IranDoc بدون محدودیت زمانی و زبانی تا ماه آوریل 2022 انجام شد. دو نویسنده به‌طور مستقل شناسایی، غربالگری و نقد کیفی مقالات و استخراج داده‌ها را انجام دادند.
یافته ­ها: با استفاده از استراتژی جستجو، 317 مطالعه بازیابی شد. 7 مطالعه با 174 نمونه وارد مرور نظام‌مند حاضر گردید و از بین آنها نیز 5 مقاله حائز شرایط ورود به متاآنالیز بودند. یافته‌ها نشان داد که تحریک سوزنی عصب تیبیال خلفی باعث بهبودی و کاهش معنی‌دار میانگین دفعات شب‌ادراری (تفاوت میانگین: 0.78-، فاصله اطمینان 95%: 15/0- تا 41/1-) و دفعات دفع ‌ادرار روزانه (تفاوت میانگین: 3.94-، فاصله اطمینان 95%: 43/1- تا 44/6-) در مقایسه با مقادیر قبل از درمان شد. همچنین با اینکه مقادیر مربوط به شاخص علائم سیستیت بینابینی (ICSI) و شاخص مشکل سیستیت بینابینی (ICPI) نیز بعد از مداخله در مقایسه با مقادیر قبل از درمان کاهش یافت، بر اساس مدل اثرات تصادفی، این تفاوت میانگین از نظر آماری معنی‌دار نبود.
نتیجه ­گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان‌دهنده تأثیر تحریک سوزنی عصب تیبیال خلفی بر میانگین دفعات دفع ادرار روزانه و دفعات شب ادراری بود، با این‌حال به‌دلیل ناهمگن بودن مطالعات و عدم وجود بازوی کنترل، به‌طور قطع نمی‌توان روش استانداردی برای تحریک عصب تیبیال خلفی تعیین کرد، لذا انجام کارآزمایی­ های بالینی تصادفی با حجم نمونه بیشتر توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Posterior Tibial Nerve Stimulation (PTNS) in Reducing the Symptoms of Painful Bladder Syndrome: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Maede Afzali 1
 • Fariba Ghaderi 2
 • Hanieh Salehi Pourmehr 3
 • Abbas Soltani Somee 4
 • Morteza Ghojazadeh 5
 • Nafiseh Vahed 6
1 M.Sc. Student of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Neuroscience, Research Center for Evidence Based Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Assistant professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 Associate Professor, Department of Physiology, Research Center for Evidence Based Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
6 M.Sc. Medical Library and Information Sciences, Research Center for Evidence Based Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Painful bladder syndrome is known as a chronic and progressive bladder disorder. The present systematic review was performed with aim to investigate the method of posterior tibial nerve stimulation (PTNS) in the treatment of painful bladder syndrome.
Methods: This systematic review study was conducted using Persian and English keywords and all their possible combinations in PubMed, Scopus, ProQuest, Google scholar, Web of science, The Cochrane Library, EMBASE, Cinhal, SID, Magiran, IranMedex and IranDoc databases without time and language limitation until April 2022. Two authors independently identified, screened and qualitatively reviewed the articles and extracted data.
Results: Using the search strategy, 317 studies were retrieved. Seven studies with 174 samples were included in the present systematic review and among them 5 articles were eligible for meta-analysis. The findings showed that needle stimulation of the posterior tibial nerve caused a significant improvement and reduction in the mean frequency of nocturnal urination (mean difference: -0.78, 95% confidence interval: -0.15 to -1.41) and daily urination frequency (mean difference: -3.94, 95% confidence interval: -1.43 to -6.44) compared to the values before treatment. Also, although the values related to interstitial cystitis symptom index (ICSI) and interstitial cystitis problem index (ICPI) also decreased after the intervention compared to the values before treatment, based on the random effects model, this mean difference was not statistically significant.
Conclusion: The results of the present study showed the effect of needle stimulation of the posterior tibial nerve on the mean frequency of daily urination and nighttime urination, however, due to the heterogeneity of the studies and the absence of a control arm, it is not possible to definitely determine a standard method for stimulation of the posterior tibial nerve. Therefore, it is recommended to conduct randomized clinical trials with a larger sample size.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interstitial cystitis
 • Painful Bladder Syndrome
 • Posterior tibial nerve stimulation
 • Systematic review
 • Tibial nerve
 1. Mowafy ZM, Mohammed AH, Moharam AA, Mahmoud NM. Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on interstitial cystitis/painful bladder syndrome. Int J Pharmtech Res 2016; 9(6):59-65.
 2. Berceanu C. Urogin 2016 [Internet]. 2017. Available from: https://www.researchgate.net/publication/312136135_UROGIN_2016
 3. Ragab MM, Tawfik AM, El-Enen MA, Elnady M, El-Gamal OM, El-Kordy M, et al. Evaluation of percutaneous tibial nerve stimulation for treatment of refractory painful bladder syndrome. Urology 2015; 86(4):707-11.
 4. Kabay S, Kabay SC, Sevim M. First-line treatment posterior tibial nerve stimulation in patients with interstitial cystitis/bladder pain syndrome. Central European Journal of Urology 2021; 74(2):208.
 5. Shirooye P, Afrakhteh M, Bioos S, Mokaberinejad R. Uterine pain explanation from Iranian traditional medicine point of view and comparison with pelvic pain from contemporary medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(3):9-25.
 6. Berry SH, Elliott MN, Suttorp M, Bogart LM, Stoto MA, Eggers P, et al. Prevalence of symptoms of bladder pain syndrome/interstitial cystitis among adult females in the United States. The Journal of urology 2011; 186(2):540-4.
 7. Choe JH, Son H, Song YS, Kim JC, Lee JZ, Lee KS. Prevalence of painful bladder syndrome/interstitial cystitis-like symptoms in women: a population-based study in Korea. World journal of urology 2011; 29:103-8.
 8. Homma Y, Ueda T, Ito T, Takei M, Tomoe H. Japanese guideline for diagnosis and treatment of interstitial cystitis. International journal of urology 2009; 16(1):4-16.
 9. Imamura M, Scott NW, Wallace SA, Ogah JA, Ford AA, Dubos YA, et al. Interventions for treating people with symptoms of bladder pain syndrome: a network meta‐analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020(7).
 10. Ghavidel‐Sardsahra A, Ghojazadeh M, Rahnama'I MS, Naseri A, Yazdandoost S, Khezerloo T, et al. Efficacy of percutaneous and transcutaneous posterior tibial nerve stimulation on idiopathic overactive bladder and interstitial cystitis/painful bladder syndrome: A systematic review and meta‐analysis. Neurourology and Urodynamics 2022; 41(2):539-51.
 11. Bø K, Hilde G. Retest reliability of surface electromyography on the pelvic floor musclesGrape, HH Dedering, A Jonasson, AF. Neurourol Urodyn 2013; 32:215-3.
 12. Tudor KI, Seth JH, Liechti MD, Ochulor J, Gonzales G, Haslam C, et al. Outcomes following percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS) treatment for neurogenic and idiopathic overactive bladder. Clinical Autonomic Research 2020; 30:61-7.
 13. Mcguire EJ, Shi-Chun Z, Horwinski ER, Lytton B. Treatment of motor and sensory detrusor instability by electrical stimulation. The Journal of urology 1983; 129(1):78-9.
 14. Stoller ML. Afferent nerve stimulation for pelvic floor dysfunction. International Urogynecology Journal 1999; 10:P99-.
 15. Al-Danakh A, Safi M, Alradhi M, Almoiliqy M, Chen Q, Al-Nusaif M, et al. Posterior tibial nerve stimulation for overactive bladder: mechanism, classification, and management outlines. Parkinson’s Disease 2022; 2022.
 16. Geirsson G, Wang YH, Lindström S, Fall M. Traditional acupuncture and electrical stimulation of the posterior tibial nerve: a trial in chronic interstitial cystitis. Scandinavian journal of urology and nephrology 1993; 27(1):67-70.
 17. Van Balken MR, Vandoninck V, Messelink BJ, Vergunst H, Heesakkers JP, Debruyne FM, et al. Percutaneous tibial nerve stimulation as neuromodulative treatment of chronic pelvic pain. European urology 2003; 43(2):158-63.
 18. Zhao J, Nordling J. Posterior tibial nerve stimulation in patients with intractable interstitial cystitis. BJU international 2004; 94(1):101-4.
 19. Baykal K, Şenkul T, Sen B, Karademir K, Adayener C, Erden D. Intravesical heparin and peripheral neuromodulation on interstitial cystitis. Urologia Internationalis 2005; 74(4):361-4.
 20. Zhao J, Bai J, Zhou Y, Qi G, Du L. Posterior tibial nerve stimulation twice a week in patients with interstitial cystitis. Urology 2008; 71(6):1080-4.
 21. Kessler TM, La Framboise D, Trelle S, Fowler CJ, Kiss G, Pannek J, et al. Sacral neuromodulation for neurogenic lower urinary tract dysfunction: systematic review and meta-analysis. European urology 2010; 58(6):865-74.
 22. Nuhoğlu B, Fidan V, Ayyıldız A, Ersoy E, Germiyanoğlu C. Stoller afferent nerve stimulation in woman with therapy resistant over active bladder; a 1-year follow up. International urogynecology journal 2006; 17:204-7.