لزوم تعیین شاخص جهت نظارت بر کیفیت مراقبت‌های پیش از بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استاد گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: مراقبت‌های قبل از بارداری به‌منظور حفظ و ارتقای سلامت مادران طراحی و ملاک ارزیابی عملکرد پرسنل را رضایت‌مندی گیرنده خدمت تعیین نموده‌اند، از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین نحوه ارائه خدمات پیش از بارداری و رضایت‌مندی زنان انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال 1399 بر روی 280 زن سنین باروری که جهت دریافت مراقبت‌های قبل از بارداری به 8 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان شاهرود مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم مشخصات فردی مامایی واحد پژوهش و پرسشنامه خودگزارشی زنان سنین باروری در زمینه عملکرد پرسنل بهداشتی و پرسشنامه رضایت‌مندی از خدمات ارائه شده در زمینه مراقبت‌های قبل از بارداری بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شاخص استانداردی جهت تعیین کیفیت مراقبت‌های قبل از بارداری وجود ندارد. همچنین این مراقبت‌ها به‌صورت ناقص ارائه می‌گردد. بیشترین عملکرد پرسنل در زمینه مصرف اسید فولیک و کمترین مورد آموزش بهداشت روان و بهداشت جنسی بود، با این وجود 97% زنان مطالعه از مراقبت‌های ارائه شده در مراکز بهداشتی راضی و خیلی راضی بودند.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان‌دهنده عدم آگاهی زنان سنین باروری از محتوای مراقبت‌های پیش از بارداری بود، زیرا با وجود ضعف در عملکرد پرسنل، رضایت‌مندی بالایی را از دریافت مراقبت گزارش نمودند، بنابراین نمی‌توان تنها با ارزیابی رضایت‌مندی گیرندگان مراقبت، به کیفیت مراقبت پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity to determine the indices to surveillance of preconception care

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Ghaffari Sardasht 1
 • Afsaneh Keramat 2
1 PhD student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
2 Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preconception care in order to maintain and promote maternal health has been designed and the criteria for measurement of personnel's performance are determined by the client's satisfaction. Therefore, the present study was conducted aimed to determine how to provide pre-pregnancy services and women's satisfaction.
Methods: This descriptive study was performed in 2020 on 280 women of reproductive age who had referred to 8 health centers in Shahroud to receive preconception care. The tool used in this study was the midwifery demographic form of the research unit and the self-report questionnaire of women at reproductive age in the field of health personnel performance and the questionnaire of satisfaction with the preconception care. Data were analyzed by descriptive statistics and SPSS software (version 20). P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The results showed that there is no standard index to determine the quality of pre-preconception care. Also, these cares are provided incompletely. The most performance offered by the staff was in the field of folic acid consumption and the lowest was in mental health and sexual health education. However, 97% of women were satisfied and very satisfied with the care provided in the health centers.
Conclusion: The results of the study showed that women of childbearing age were not aware of the content of prenatal care, because despite the poor performance of staff, they reported high satisfaction with receiving care, so patients' satisfaction is not sufficient to measure the quality of care.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health centers
 • Index
 • Preconception care
 • Quality of care
 1. Atrash H, Jack B. Preconception care: developing and implementing regional and national programs. Journal of Human Growth and Development 2020; 30(3):398-406.
 2. Dorney E, Black KI. Preconception care. Australian Journal of General Practice 2018; 47(7):424-9.
 3. Giri K, Gautam S. Knowledge on preconception care among reproductive aged women in Kaski District, Nepal. Janapriya Journal of Interdisciplinary Studies 2018; 7(1):46-56.
 4. Atrash H, Jack B. Preconception care to improve pregnancy outcomes: The science. Journal of Human Growth and Development 2020; 30(3):355-62.
 5. Thompson EL, Vázquez-Otero C, Vamos CA, Marhefka SL, Kline NS, Daley EM. Rethinking preconception care: a critical, women’s health perspective. Maternal and child health journal 2017; 21(5):1147-55.
 6. Atrash H, Jack B. Preconception care to improve pregnancy outcomes: clinical practice guidelines. Journal of Human Growth and Development 2020; 30(3):407-16.
 7. Mirlohi V, Ehsanpour S, Kohan S. Health providers’ compliance with pregnant women's Bill of Rights in labor and delivery in Iran. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2015; 20(5):565.
 8. Mahmood T, Rehman AU, Tserenpil G, Siddiqui F, Ahmed M, Siraj F, et al. The association between iron-deficiency anemia and adverse pregnancy outcomes: a retrospective report from Pakistan. Cureus 2019; 11(10).
 9. Adachi K, Nielsen-Saines K, Klausner JD. Chlamydia trachomatis infection in pregnancy: the global challenge of preventing adverse pregnancy and infant outcomes in Sub-Saharan Africa and Asia. BioMed research international 2016;
 10. Durnwald C. Gestational diabetes: Linking epidemiology, excessive gestational weight gain, adverse pregnancy outcomes, and future metabolic syndrome. InSeminars in Perinatology 2015; 39(4):254-8.
 11. Tieu J, Middleton P, Crowther CA, Shepherd E. Preconception care for diabetic women for improving maternal and infant health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017(8).
 12. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 13. Ahmadi NF, Abedi P, Najar S, Haghighi ZM. The Adaptation Rate of Preconception Care with the National Standard at Ahvaz Health Care Centers in 2014.
 14. Kamalifard M, Ebrahim H, Rahmat M. The Scope of Pre-Pregnancy Care Conducted at Health Centers of Tabriz, Iran: Women's Viewpoints. Journal of caring sciences 2013; 2(2):165.
 15. Ghaffari Sardasht F, Jahani Shourab N, Jafarnejad F, Esmaily H. Comparing the quality of preconception care provided in healthcare centers in Mashhad in 2012. Electronic Physician 2015; 7(2):1039.
 16. Surveillance and Research Workgroup and Clinical Workgroup of the National Preconception Health and Health Care Initiative. Surveillance indicators for women's preconception care. Journal of Women's Health 2020; 29(7):910-8.
 17. Pazandeh F, Huss R, Hirst J. An evaluation of the quality of care for women with low risk pregnancy: The use of evidence-based practice during labour and childbirth in four public hospitals in Tehran. Midwifery 2015.
 18. Ghafari Sardasht F, Keramat A, Motaghi Z. Investigating reproductive life plan in pregnant women referred to teaching hospitals of Mashhad, Iran. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2021; 26(2):120.
 19. Faghani Aghoozi M, Amerian M, Mohammadi S, Yazdanpanah A, Azarabadi S. A review of the quality of midwifery care in Iran. Education & Ethic In Nursing 2020; 9(1):52-62.
 20. Robbins CL, Zapata LB, Farr SL, Kroelinger CD, Morrow B, Ahluwalia I, et al. Core state preconception health indicators—pregnancy risk assessment monitoring system and behavioral risk factor surveillance system, 2009. Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries 2014; 63(3):1-62.