بررسی تأثیر تجویز مرکب دو داروی شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ (فراورده‌های طب ایرانی) بر علائم بالینی و آزمایشگاهی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (مطالعه پایلوت)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده

3 دکترای تخصصی طب سنتی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

4 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران معاون آموزشی

5 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) شایعترین علت اولیگوآمنوره زنان مراجعه کننده با ناباروری است. این مطالعه جهت تعیین تأثیر تجویز مرکب دو داروی شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ بر علائم بالینی و آزمایشگاهی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک انجام شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

این مطالعه پایلوت، مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد است که بر روی 20 زن 45-17 ساله مبتلا به PCOS با شکایت اصلی اولیگومنوره در سلامتکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397-1396 انجام شد. بیماران با روش نمونه‫گیری در دسترس و با اخذ رضایت آگاهانه وارد مطالعه شده و به مدت دو ماه دارو دریافت کردند. شاخص‌های تن‌سنجی، ضخامت اندومتر، اندازه تخمدان‌ها، بررسی هورمونی، تعداد قاعدگی در ماه، مدت زمان قاعدگی و حجم خونریزی قاعدگی در آغاز و انتهای مطالعه ارزیابی و مقایسه شد. اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون t زوجی و ویل-کاکسون آنالیز شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬value <0.05 pبه عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد. ‬‬‬‬‬

در بررسی ایندکس توده بدنی، توده چربی بدن، نسبت دور کمر به لگن، ضخامت آندومتر، اندازه تخمدان چپ، FSH، LH در مقایسه قبل و بعد از درمان اختلاف معنادار نبود (p>0.05). اندازه تخمدان راست و میزان تستوسترون با درمان به طور معنادار کاهش داشت (p=0.02). تعداد پریود در ماه از 18/0±35/0 به طور معنادار به 18±92/0 افزایش یافت (p=0.00). طول مدت پریود و حجم خونریزی قاعدگی کاهش یافت که معنادار نبود.

با توجه به تأثیرگذاری تجویز مرکب فراورده‫های طب ایرانی (شربت تونیک عنصلی و کپسول صمغ) به نظر می‫رسد کاربرد این فراورده‫ها در کنترل علائم PCOS اثر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of combined administration of Onsoli syrup and Samgh capsule (Persian Medicine Products) on clinical and laboratory symptoms in women with polycystic ovary syndrome (A pilot study)

نویسندگان [English]

  • Rasool Choopani 1
  • mojgan Tansaz 2
  • Maryam Bahman 3
  • Roshanak Mokaberinejad 4
  • Samira Adhami 5
2 Traditional Medicine &amp; Matria Medica Research Center, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Associate Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid B
3 MD, Ph.D of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
4 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Master of midwifery; Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences; Ahvaz; Iran
چکیده [English]

Background Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common cause of oligomenorrhea in women with infertility. This study aimed to investigate the effect of combined administration of Onsoli syrup and Samgh capsule on clinical and laboratory symptoms in women with PCOS.

This pilot study is a quasi-experimental, pre-and post-clinical study that Twenty patients with oligomenorrhea due to PCOS, aged 18-40 years, referred to Shahid Beheshti Persian Medicine Clinic in 1396-1397 were convenience sampling selected. Samgh capsule and Tonic Onsoli syrup were used for two months. Anthropometric indexes, endometrial thickness, ovarian size, hormonal evaluation, number of menstruation per month, menstrual duration, and volume of menstruation bleeding were evaluated and compared at the beginning and end of the study. The data were analyzed using the paired t-test and Wilcoxon test.

Results

There was no significant difference in body mass index, body fat mass, waist to hip ratio, endometrial thickness, left ovarian size, FSH, LH compared to before and after treatment (p>0.05). The size of the right ovary and testosterone levels decreased significantly with treatment (p=0.02). The number of periods per month increased significantly from 0.26±0.08 to 1.47±0.46 (p=0.00). Also, the duration of the period decreased from 7.53±2.43 to 4.05±3.17, and The volume of mensuration bleeding decreased which were not significant.

Conclusion

Due to the effectiveness of combined administration of Persian medicine products (Onsoli syrup and Samgh capsule), it seems that the use of this products is effective in controlling of some symptoms of PCOS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycystic ovary syndrome
  • Iranian Traditional Medicine
  • Onsol
  • Samgh
  • mensuration