میزان خونریزی حین سزارین در زنان مبتلا به کووید19

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 آینگروه زنان و زایمان، بیمارستان چمران ساوه، ساوه، ایران

2 جراح و متخصص زنان و زایمان استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی قم ، قم ، ایران

5 استادیار بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی درمانی شهدا دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه: تشدید حساسیت سیستم ایمنی به دنبال بارداری به همراه طوفان سیتوکین ناشی از کووید 19 می تواند باعث اختلالات انعقادی و افزایش میزان خونریزی به دنبال زایمان گردد. با این حال مطالعاتی در زمینه میزان خونریزی در زنان مبتلا به کووید 19 به دنبال سزارین انجام شده اند. از آنجایی که خونریزی به دنبال سزارین در زنان مبتلا به کووید 19 با احتمال بیشتری نسبت به زنان بدون ابتلا به این بیماری رخ می دهد لذا هدف این مطالعه بررسی موضوع مذکور است.

روش کار: این مطالعه از نوع کوهورت گذشته نگر بوده که با بررسی پرونده بالینی 396 زن پس از سزارین (35 زن مبتلا به کووید 19 و 361 زن غیرمبتلا به کووید 19) در دو بیمارستان الزهرا و امام رضا (علوم پزشکی تبریز) انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، تاریخچه مامایی و میزان حجم خونریزی برای هر فرد استخراج شد و در نهایت داده ها با کمک آزمون های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.

نتایج: میزان خونریزی در بیماران مبتلا به کووید 19 (69/127±59/1259 میلی لیتر) به صورت معناداری بیشتر از بیماران غیرمبتلا به کووید 19 (94/11±74/351 میلی لیتر) بود (005/0=p). در نهایت مشخص شد که ابتلا به کووید 19 شدید سهم خونریزی نای از سزارین را(95/15-35/8: 95%CI) 95/12 برابر افزایش می دهد.

نتیجه گیری: ابتلا به کووید 19 با شدت بالا می تواند ریسک ابتلا به خونریزی را هنگام سزارین افزایش دهد؛ لذا اقدامات و برنامه ریزی هایی همچون آماده سازی خون و دسترسی به وریدهای مناسب برای مدیریت ترانسفوزیون خون باید مد نظر قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bleeding rate during cesarean section in women with Covid 19

نویسندگان [English]

  • Ainaz Boustan 1
  • Misa Naqdipour Mirsadeghi 2
  • Farnoosh Farahbod 3
  • Pouya Jafari Dodran 4
  • Abbas Ali Dorsti 5
1 Department of Obstetrics &Gynecology,Saveh Chamran Hospital,Saveh,Iran
2 Surgeon and obstetrician Assistant Professor Guilan University of Medical Sciences
3 Obstetric & gynecologist specialist, Isfahan university of medical sciences
4 School of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
5 Assistant Professor of Anesthesiology, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Shohada Hospital, Tabriz University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction: Intensification of immune system sensitivity after pregnancy with cytokine storm caused by Covid 19 can cause coagulation disorders and increase the amount of bleeding after delivery. However, few studies have been performed on the rate of bleeding in women with Covid 19 following cesarean section. Since cesarean section bleeding is more likely to occur in women with Covid 19 than in women without the disease, in this study we aimed to examine this issue more closely.

Methods: This study was a retrospective cohort study that was performed on 396 women after cesarean section (35 women with Covid 19 and 361 women without Covid 19) in Alzahra and Imam Reza (Tabriz Medical Sciences) hospitals. Demographic information, history of midwifery and bleeding volume for each person were extracted and finally the data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests.

Results: The rate of bleeding in patients with Covid 19 (1259.59 ± 127.69 ml) was significantly higher than patients without Covid 19 (351.74 94 11.94 ml) (p=0.005).Finally, it was found that severe Covid 19 increases the share of tracheal bleeding from cesarean section (95% CI: 8.35-35.95) by 12.95 times.

Conclusion: Having high intensity Covid 19 can increase the risk of bleeding during cesarean section; Therefore, measures and planning such as blood preparation and access to appropriate veins for blood transfusion management should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID 19
  • pregnancy
  • Bleeding
  • Cesarean section