تاثیر قرص ویتاگنوس بر تعداد و اندازه فولیکول در زنان نابارور مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه بالینی سه سوکور تصادفی شده با دارونما

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مامایی، دانشکده علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

4 جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شایع ترین علت اختلال تخمک گذاری در زنان واقع در سنین باروری است که شیوع این اختلال 20 درصد در سراسر جهان گزارش شده است.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سوکور در سال 1400- 1399 بر روی 60 نفر از زنان نابارور مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه مداخله ( ویتاگنوس) و کنترل ( دارونما) تخصیص یافتند. گروه مداخله روزانه دو عدد قرص ویتاگنوس و یک عدد فولیک اسید و گروه کنترل دو عدد قرص دارونما و یک عدد فولیک اسید برای مدت دو ماه استفاده نمودند. در ماه دوم علاوه بر داروهای ذکر شده تمامی شرکت کنندگان از روز سوم تا هفتم قاعدگی به مدت پنج روز لتروزل 5/2 میلی گرمی نیز مورد استفاده قرار داده و در روز سیزدهم سیکل جهت انجام سونوگرافی مراجعه نمودند.

یافته ها: پس از مداخله، میانگین تعداد فولیکول ها در گروه ویتاگنوس به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (90/0 ± 73/2 در مقابل 98/0 ± 06/2 ، 008/0=P). همچنین در گروه ویتاگنوس، میانگین اندازه فولیکول ها به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (98/1 ± 71/19 در مقابل 44/3 ± 73/17 ، 009/0=P).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که استفاده از قرص ویتاگنوس به همراه لتروزول در مقایسه با لتروزول به تنهایی می‌تواند موجب بهبود کیفیت فولیکول‌ها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Vitex Agnus-Castus pill on follicles number and size in infertile women with polycystic ovary syndrome: A three-blind placebo randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • Vahideh Behmard 1
  • Fatemeh Hadizadeh Talasaz 2
  • nasim khajavian 3
  • Maryam Pishvaee 4
  • roghaieh rahmani 2
1 Department of Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Social Development and Health Promotion Research Center, School of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
3 Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
4 3. Surgeon and gynecologist, obstetrics and infertility, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common cause of ovulation disorder in women of childbearing age, with a prevalence of 20% reported worldwide.

Methods: This three-blind clinical trial study was performed on 60 infertile women with polycystic ovary syndrome in 2021. Subjects were randomly assigned to the intervention (Vitex Agnus-Castus) and control (placebo) groups. The intervention group used two Vitex Agnus-Castus tablets and one Folic Acid daily and the control group used two placebo tablets and one Folic Acid tablet for two months. In the second month, in addition to the mentioned drugs, all participants from the third to the seventh day of menstruation used 2.5 mg Letrozole for five days and on the 13 day of the cycle, they referred for ultrasound.

Results: After the intervention, the mean number of follicles in the Vitex Agnus-Castus group was significantly higher than the control group (2.73 ±0.90 vs. 2.06 ± 0.98, P = 0.008). Also in the Vitex Agnus-Castus group, the mean size of follicles was significantly higher than the control group (19.71± 1.98 vs. 17.73 ± 3.44, P = 0.009).

Conclusion: The results of the present study indicate that the use of Vitex Agnus-Castus tablets with Letrozole in comparison with Letrozole alone can improve the quality of follicles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Polycystic Ovary Syndrome
  • Infertility
  • Ovarian Follicle
  • Letrozole
  • Vitex agnus-castus