اثرات کورکومین بر آسیب ایسکمیک ریپرفیوژن تخمدان موش صحرایی به روش استریولوژی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی و آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی - یزد- ایران

2 گروه بیولوژی و آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد

3 گروه بیولوژی و آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علو پزشکی شهید صدوقی یزد

4 گروه بیولوژی و علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد، ایران

5 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات کورکومین در برابر آسیب ایسکمی- ریپرفیوژن مجدد تخمدان (I/R) از طریق ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیک بود.

مواد و روشها:

سی و شش سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار (250-200 گرم) به شش گروه آزمایشی کنترل، شم، تورشن (3 ساعت ایسکمی)، تورشن و دتورشن (3 ساعت ایسکمی و 3 ساعت خونرسانی مجدد) و گروههای درمان 1 و2( به ترتیب ایسکمی 3 ساعت، خونرسانی مجدد 3 ساعت و سپس تزریق داخل صفاقی 100 میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین 0.5 ساعت قبل از دتورشن و 5. ساعت بعد ازدتورشن) تقسیم شدند. تست مالون دی الدئید(MDA) با خونگیری از رت ها و کیت مخصوص انجام شد. پس از مقطع گیری از تخمدان رنگ امیزی با روش هماتوکسیلین و ائوزین (H&E) جهت ارزیابی هیستوپاتولوژیک تخمدان انجام شد.

یافته ها

میزان مالون دی آلدئید (MDA) در گروههای تورشن و دتورشن در مقایسه با سایر گروهها تفاوت معنی داری را نشان داد (001/ 0P<). در ارزیابی هیستوپاتولوژیک تعداد فولیکولهای تخمدان در مراحل مختلف رشد در گروههای تورشن و دتورشن نسبت به گروههای کنترل, شم و درمان کاهش معنی داری نشان داد (001/ 0P<), اما بین گروههای درمان تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تعداد جسم زرد در گروههای درمان , تورشن و دتورشن در مقایسه با گروههای کنترل و شم کاهش معنی داری داشت (001/ 0P<).

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که کورکومین ممکن است آسیب ایسکمیک – ریپرفیوژن تخمدان را از طریق خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی خود کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of curcumin on ischemic- reperfusion injury of rat ovarian by stereology

نویسندگان [English]

 • Abbas Shahedi 1
 • Mina malekpour afshar 2
 • Maryam Yadegari 3
 • Alireza Talebi 4
 • Abolghasem abbasi 4
 • Mahmood Vakili 5
1 Department of Biology and Anatomical Sciences, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Department of Biology and Anatomical Sciences, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 Department of Biology and Anatomical Sciences, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4 Department of Biology and Anatomical Sciences, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
5 Department of Social Medicine, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effects of curcumin on ischemic-reperfusion (I / R) injury by evaluating biochemical and histopathological parameters.

Materials and Methods: Thirty-six female Wistar rats (200-250g) were divided into six experimental groups: control, sham, torsion (3 hours of ischemia), torsion and detour (3 hours of ischemia and 3 hours of reperfusion) and treatment groups 1 and 2 (to Ischemia was divided into 3 hours, reperfusion for 3 hours and then intraperitoneal injection of 100 mg / kg curcumin (0.5 hours before detorsion and 0.5 hours after detorsion). Malondialdehyde (MDA) test was performed by taking blood samples from rats and special kits. After ovarian resection, hematoxylin and eosin (H&E) staining was performed for histopathological evaluation of the ovary.

Results: The amount of malondialdehyde (MDA) in the torsion and detour groups showed a significant difference compared to other groups (P <0.001). In histopathological evaluation, the number of ovarian follicles at different stages of development in torsion and detour groups showed a significant decrease compared to control, sham and treatment groups (P <0.001), but no significant difference was observed between treatment groups. The number of corpus luteum in the treatment, torsion and detour groups was significantly reduced compared to the control and sham groups (P <0.001).

Conclusion: The results of this study showed that curcumin may reduce ischemic-reperfusion damage of the ovary through its antioxidant and anti-inflammatory properties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ovary
 • Rat
 • Ischemia
 • Reperfusion
 • Curcumin