بررسی ارتباط علایم بالینی بامرحله پرولاپس ارگانهای لگنی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 Clinical Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

6 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7 BC in Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده

سابقه و هدف: پرولاپس ارگانهای لگنی عبارتست از بیرون زدگی ارگانهای لگنی به داخل واژن که با علایم بالینی آزاردهنده ادراری،دفعی،جنسی و علایم مربوط به خروج توده از واژن همراه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط علایم بالینی با مرحله پرولاپس ارگانهای لگنی انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 335 خانم مراجعه کننده به درمانگاه اختلالات کف لگن بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1397 تا 1398 انجام شد. چک لیست شرح حال پزشکی متشکل از علایم ادراری، دفعی، جنسی و خروج توده مرتبط با پرولاپس ارگانهای لگنی توسط یک متخصص اختلالات کف لگن تکمیل شد. مرحله پرولاپس بر اساس سیستم ارزیابی پرولاپس ارگانهای لگنی ارزیابی شد. آنالیز آماری با SPSS 23 انجام شد.

یافته ها: در زنان با علایم پرولاپس ارگانهای لگنی (335 نفر)، ارتباط معناداری بین بی اختیاری ادراری استرسی و اورژانسی و مراحل پایین تر پرولاپس کمپارتمان قدامی مشاهده شد (P=0.002, P=0.042). ارتباط معناداری بین بی اختیاری اورژانسی ادرار و مراحل پایینتر پرولاپس کمپارتمان خلفی بود (P=0.04).ارتباط معناداری بین مشکلات دفعی و مراحل پرولاپس کمپارتمان قدامی،خلفی و اپیکال وجود نداشت. عدم رضایت جنسی وخروج صدا از واژن بطور معناداری با پرولاپس قدامی مرحله یک همراهی داشت (P=0.025,P=0.014).

نتیجه گیری: علایم ادراری مخصوصا بی اختیاری استرسی و اورژانسی ادرار و عدم رضایت جنسی با مراحل پایینتر معاینه پرولاپس ارگان های لگنی مرتبط است. همچنین ارتباطی بین علایم دفعی با مرحله پرولاپس مشاهده نشد لذا شکایت از علایم پرولاپس ارگان های لگنی ممکن است ارتباطی با شدت ومرحله پرولاپس در معاینه بالینی نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pelvic organ prolapse symptoms and its correlation with pop-Q stage

نویسندگان [English]

 • zinat ghanbari 1
 • leila pourali 2
 • maryam deldar pesikhani 3
 • Soodabeh Darvish 4
 • elnaz ayati 3
 • hasan mahrad majd 5
 • atiyeh vatanchi 6
 • zahra lotfi 7
1 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 mashhad university of medical sciences
3 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 OB & GYN department, school of medicine, Shahid Beheshti university of medical sciemces
5 Clinical Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
7 BC in Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pelvic organ prolapse (POP) is the descent of pelvic organs beyond the vaginal walls which is associated with bothersome urinary, defecatory, sexual and vaginal mass protrusion symptoms. The aim of this study was to investigate the correlation of the symptoms and POP-Q stage.

Methods: This cross-sectional study was performed on 335 women with pop symptoms referred to the pelvic floor clinic of Tehran Imam khomeini hospital in 2018-2019. A checklist of detailed medical history which contains of urinary, defecatory, sexual and bulging symptoms due to pelvic organ prolapse was filled by a pelvic floor specialist and the stage of POP was evaluated according to pelvic organ prolapse quantification (POPQ) system. Statistical analysis were done using SPSS version 23. P<0.05 was considered significant.

Results: Among women with pelvic organ prolapse symptoms (335 cases), there was significant correlation between stress and urgency urinary incontinence and lower stage of anterior compartment prolapse (p=0.002, p=0.043, respectively). Also, significant correlation observed between urgency urinary incontinence and lower stage of posterior compartment prolapse (P=0.04); but there was no correlation between defecatory symptoms and stage of anterior, posterior or apical compartment prolapse. There was significant correlation between vaginal noise and sexual dissatisfaction with lower stage of anterior compartment prolapse (p=0.014, p=0.025, respectively).

Conclusion: urinary symptoms especially urinary incontinence (both stress and urgency urinary incontinence) and sexual dissatisfaction were correlated with lower stage of POP. There was no correlation between defecatory symptoms and POP stages, so bothersome pop symptoms may have no correlation with the POP staging.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pelvic organ prolapse
 • Urinary Incontinence
 • Sexual dysfunction
 • Constipation