ارتباط پاپیلوماویروس انسانی در بزاق خانم های مبتلا به پاپیلوماویروس در ناحیه تناسلی با رابطه تناسلی دهانی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه فناوریهای نوین دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه بیماری های دهان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط پاپیلوماویروس انسانی در بزاق خانم های مبتلا به پاپیلوماویروس در ناحیه تناسلی دارای رابطه تناسلی دهانی می باشد.

روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی بر روی 111 بیمار خانم ارجاعی که HPV-positive ثابت شده ناحیه تناسلی در تست HPV معمول داشتند و در بازه زمانی 1398-1397به درمانگاه بیمارستان قائم (عج) مراجعه نمودند انجام شد. نمونه بزاق گرفته شد و برای بررسی HPV DNA برای انجام PCR فرستاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS20 آنالیز شد. بیماران در صورت نمونه بزاقی مثبت از نظر HPV جهت بررسی حفره دهان و حلق به متخصص بیماری های دهان ارجاع داده شدند.

یافته‌ها: در بزاق 25 نفر (1/22%) از مبتلایان به پاپیلوماویروس در ناحیه تناسلی، ویروس HPV وجود داشت. ژنوتیپ های 16و18و سایرانواع پرخطر با ریسک بیشترایجاد آلودگی همزمان بزاقی به HPV در ارتباط بودند(P=0.03). میان فراوانی ویروس HPV در بزاق خانم های مبتلا به پاپیلوماویریوس در ناحیه تناسلی براساس سن (P=0.251)، سن اولین رابطه جنسی (P=0.124)، تعداد رابطه جنسی در ماه (P=0.074)، سن اولین بارداری (P=0.577)، سیگار کشیدن (P=0.898)، مصرف الکل (P=0.209)، شرکای جنسی بیماران (P=0.754) و شرکای جنسی همسر بیماران (P=0.678) ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: زنان مبتلا به HPV ناحیه تناسلی در صورت انجام رفتارهای جنسی پر خطر مانند رابطه تناسلی دهانی در معرض خطر بالای HPV بزاق قرار دارند؛ بنابراین ضرورت غربالگری وپیگیری بیماران با معاینات دهانی جهت کاهش ریسک ابتلا به سرطان SCC دهان و خطرات بعدی آن می بایست مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between human papillomavirus in the saliva of women with papillomavirus in the genital area and history of oral sex

نویسندگان [English]

  • malihe hasanzadeh 1
  • Amir Avan 2
  • zoha mohammadipour yazdi 3
  • maryam amir chaghmaghi 4
  • zahra abbasi 5
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Department of New Sciences and technology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Department of Oral Diseases, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Assistant Professor, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the relationship between human papillomavirus in the saliva of women with papillomavirus in genital area and history of oral sex.

Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 111 female patients who had positive HPV in the genital area on HPV test referred to Ghaem Hospital during 2018-2019. Saliva samples were taken and sent for PCR testing. Data were analyzed using SPSS 20 software. Patients with HPV-positive salivary tests were referred to an oral medicine specialist for oral and pharyngeal examination.

Results: 25 women (22.1%) with papillomavirus in the genital area had HPV virus in the saliva. Genotypes 16 and 18 and other high-risk species were associated with a higher risk of concomitant salivary HPV infection (P=0.03). There was no statistically significant relationship between the prevalence of HPV virus in saliva and age (P=0.251), age of first sexual intercourse (P=0.124), number of sexual intercourses per month (P=0.074), age of first pregnancy (P=0.577), smoking (P=0.898), alcohol consumption (P=0.209), patients' sexual partners (P=0.754) and patients' spouses (P=0.678).

Conclusion: Women with genital HPV are at higher risk for salivary HPV if they engage in high-risk sexual behaviors such as oral sex. Therefore, the need to screen and follow up patients to reduce the risk of oral squamous cell carcinoma and its subsequent risks should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human papilloma virus
  • Saliva
  • Oral sex