بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D3 با پارگی زودرس و پیش از موعد کیسه آب در مادران باردار شهرستان بجنورد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

2 دانشجوی پزشکی ، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

3 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

4 هیات علمی /دانشکده پرستاری مامایی بجنورد

چکیده

مقدمه: با توجه به ضرورت مسئله پارگی زودرس کیسه آب واتفاقات وعوارض حاصل از آن ، ما برآن شدیم تا ارتباط بین سطح ویتامین D3 سرم با پارگی زودرس و پیش از موعد کیسه آب را در دو گروه مادران باردار با پارگی زودرس و پیش از موعد کیسه آب و مادران با پارگی کیسه آب پس از 37 هفته بررسی کنیم.

روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی (توصیفی-تحلیلی) از جمعیت بستری شده برای زایمان در بیمارستان بنت الهدی شهرستان بجنورد در طی 6 ماه انجام شد و تعداد 60 مادر باردار بررسی شدند. از جمعیت انتخاب شده در بازه زمانی مورد مطالعه، 5cc نمونه خون در جهت سنجش میزان ویتامین D گرفته شد میزان این فاکتور در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها‌:در مطالعه ی حاضر میانگین و انحراف معیار سطح سرمی ویتامین D3 در گروه مادران با پارگی زودرس و پیش از موعد کیسه آب 31/18 (15/9) و در مادران با پارگی زودرس کیسه آب پس از 37 هفته93/20 (68/20) نانومول بر لیتر گزارش شد که تفاوت معنا داری بین دو گروه از نظر سطح سرمی ویتامین D3 وجود نداشت.

نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین سطح سرمی ویتامین D3 در دو گروه خانم های با پارگی زودرس و پیش از موعد کیسه آب و خانم های با پارگی زودرس کیسه آب پس از 37 هفته ارتباطی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between vit D3 levels with preterm premature rupture of membranes in pregnant mothers of Bojnourd city

نویسندگان [English]

  • kataneh Kazemi 1
  • afsaneh nowzadi 2
  • mohsen rakhsha 3
  • mahboobeh ghorbani 4
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
2 Medical student, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
3 Assistant Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
4 School of Nursing and Midwifery of bojnord
چکیده [English]

Summary: Due to the necessity of the issue of premature rupture of the water bag and its complications and complications,We aimed to investigate the relationship between serum vitamin D3 levels with premature and premature rupture of the bladder in two groups of pregnant women with premature and premature rupture of the bladder and mothers with rupture of the bladder after 37 weeks.

Material and methods: This cross-sectional (descriptive-analytical) study was performed on the population admitted for delivery in Bent Al-Huda Hospital in Bojnourd during 6 months.

And 60 pregnant mothers were examined. From the selected population in the study period, 5cc of blood sample was taken to measure the amount of vitamin D. The amount of this factor was examined in two groups.

Results: In the present study, the mean and standard deviation of serum vitamin D3 level in the group of mothers with premature and premature rupture of the bladder was 18.31 (9.15) and in mothers with premature rupture of the bladder after 37 weeks / 93. 20 (20.68) nmol per liter was reported that there was no significant difference between the two groups in terms of serum levels of vitamin D3.

Conclusion: The results of the present study showed that there is no relationship between serum levels of vitamin D3 in the two groups of women with premature and premature rupture of the bladder and women with premature rupture of the bladder after 37 weeks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • vit D3"
  • PPROM"
  • term labor"
  • , "
  • premature rupture of membranes"