بررسی تاثیر زالو و بادکش درمانی در مقایسه با قرص ضد بارداری ال دی بر بهبود دیسمنوره : یک کار آزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 nhka'hi jvfdj lnvs

2 1. دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کارگروه دانشجویی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

3 پزشک عمومی، مجتمع پزشکی طب سنتی و مدرن حاج طالب، بجنورد، ایران.

4 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

5 مربی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

6 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه : دیسمنوره یکی از شایع‌ترین اختلالات دستگاه تناسلی زنان می‌باشد که موجب عدم توانایی فرد در انجام کارهای روز مره و اختلال در ارتباط با اعضا خانواده می‌شود. لذا این مطالعه با هدف تاثیر زالو و بادکش درمانی در مقایسه با قرص ضد بارداری ال دی بر بهبود دیسمنوره انجام شد.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی ی تصادفی شده در سال 1400-1399 بر روی 40 نفر از زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه انجام شد. در گروه مداخله، بعد از اتمام قاعدگی، زالو و بادکش درمانی به مدت 3 جلسه( هر هفته) در هر ماه به مدت دو ماه انجام شد. در گروه کنترل، قرص ال دی از روز اول قاعدگی به مدت 21 روز مصرف شد و بعد از 7 روز فاصله، بسته بعدی شروع شد. میزان درد افراد با استفاده از پرسشنامه VAS اندازه‌گیری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون من ویتنی و فریدمن،تی مستقل ، کای اسکوئر و از طریق نرم افزار Spss (نسخه 16) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.میزان P کمتر از 0/05 معنی‌دار در نظر گرفته‌شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین شدت درد در ماه اول، دوم و سوم پس از مداخله در گروه قرص ضد بارداری ال‌دی بیشتر از گروه زالو و بادکش‌درمانی بود و این دو گروه در ماه دوم(0/048=P) و سوم(0/022=P) با یکدیگر تفاوت آماری معنی‌داری داشتند

نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر حاکی از آن است که بهره‌گیری از زالو و بادکش درمانی در نقاط خاص قوزک، کمر و رحم باعث کاهش شدت درد قاعدگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of leeches and cupping therapy in comparison with LD contraceptive pill on the improvement of dysmenorrhea: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • roghaieh rahmani 1
  • Ainaz khodaverdian 2
  • Hassan Haj talebi 3
  • hossein mohammad zade moghaddam 4
  • Nasim khajavian 5
  • Mehri Moradifar 6
1 1. Assistant Professor, PhD of Reproductive Health ,Clinical Research Development Unit (CRDU), Allame Bohlool Hospital, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
2 Master student of Midwifery, Student Working Group of Social Development and Health Promotion Research Center, School of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Iran
3 General Practitioner, Haj Talib Traditional and Modern Medicine Medical Complex, Bojnourd, Iran.
4 Department of Social Medicine, School of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
5 Instructor, Research center for social factors affecting health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
6 Obstetrician, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea is one of the most common disorders of the female reproductive system that causes the inability of a person to perform daily activities and disorders in communication with family members. Therefore, this study was performed with the aim of the effect of leech and dry cupping therapy in comparison with LD contraceptive pill on the improvement of dysmenorrhea.

Methods:This randomized clinical trial study was performed on 40 women with primary dysmenorrhea in 1400-1399. In the intervention group, after menstruation, leeches and cupping therapy for 3 sessions (each week) in each The month was performed for two months. In the control group, the LD pill was taken for 21 days from the first day of menstruation and after 7 days, the next pack was started. Pain was measured using a VAS questionnaire. Data were analyzed usingMann-Whitney and Friedman test, independent t-tests and Chi-square using Spss(version 16) software. P<0.05 was considered statistically significant

Results: The results showed that the mean pain intensity in the first, second and third months after the intervention in the LD contraceptive pill group was higher than the leech and cupping therapy group and the two groups were statistically significantly different in the second(P=0/048) and third(p=0/022) months.

Conclusion: The present study indicates that the use of leeches and cupping therapy in specific areas of the ankle, back and uterus reduces the severity of menstrual pain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysmenorrhea
  • Oral contraceptive pill
  • Leech
  • Cupping therapy