بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر درمان گرگرفتگی زنان یائسه: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی بهداشت باروری، استادیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی،

2 مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران

4 دانشجوی کمیته تحقیقات،گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.

6 دکتر ی آمار زیستی، استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: علایم وازوموتور دوران یائسگی به طور میانگین در 75% زنان رخ می دهد. گرگرفتگی شایع ترین این علائم است. درمان های هورمونی موثرترین روش درمانی برای درمان این علایم می باشند که با توجه به خطرات شناخته شده هورمون درمانی، بسیاری از پژوهشگران به بررسی تاثیر داروهای گیاهی برای بهبود گرگرفتگی پرداخته اند، لذا این مطالعه به بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده بر روی اثر بخشی انواع داروهای گیاهی بر گرگرفتگی پرداخت.

روش کار: برای یافتن مطالعات کارآزمایی‌های بالینی تصادفی کنترل‌دار در مورد اثر داروهای گیاهی بر گرگرفتگی در زنان یائسه جستجو از ابتدای ژانویه 2005 تا ژانویه 2020 در پایگاه های اطلاعاتی pubmed ,scopus , web of science , google scholar و science direct انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار STATA( ویرایش2/12) و با استفاده از روش متاآنالیز، مدل اثرات تصادفی با هم ترکیب شدند.

نتایج: در مطالعه حاضر 11 کارآزمایی بالینی با توجه به معیارهای ورود به متاآنالیز وارد شدند. در گروه گیاهان دارویی میانگین کاهش تعداد گرگرفتگی 41/2- (56/1- تا 27/3- %95 CI:) کمتر از گروه کنترل بود که این میزان کاهش از نظر آماری معنی دار بود(05/0>P). علاوه بر این در گروه گیاهان دارویی ، شدت گرگرفتگی 28/20- (70/71- تا 87/22- %95 CI:) نسبت به گروه کنترل کمتر بود و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود(05/0>P).

نتیجه‌گیری: گیاهان دارویی حاوی فیتواستروژن ها، تاثیرات خوبی بر کاهش تعداد دفعات و شدت گرگرفتگی زنان یائسه دارند و می توانند به جای درمان های هورمونی جایگزین مناسبی برای درمان گرگرفتگی زنان یائسه باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of herbal medicines on the treatment of hot flashes in menopausal women: A Systematic review and Meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Seideh Hanieh alamolhoda 1
 • elham zare 2
 • Atena Hakimzadeh 3
 • asma zalpour 4
 • fatemeh vakili 5
 • hannaneh azadeh 3
 • razie mohammdi chermahini 3
 • malihe nasiri 6
1 PhD, Assistant professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Midwifery and Reproductive Health Research Center, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 MSc student in Shahid Beheshti University of Medical Sciences
4 Student Research Committee, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Behshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 , MSc student in Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
6 PhD in biostatistics, Assistant professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: Menopausal vasomotor symptoms occur in an average of 75% of women. Flushing is the most common of these symptoms. Hormone therapies are the most effective treatment for these symptoms. Due to the known dangers of hormone therapy, many researchers have studied the effect of herbal medicines to improve hot flashes, so this study examines clinical trial studies on the effectiveness of A variety of herbal remedies for hot flashes

Method: Databases were searched from the beginning of January 2005 to January 2020 to find studies of controlled randomized clinical trials on the effect of herbal medicines on hot flashes in postmenopausal women. These databases were pubmed , scopus , web of science , google scholar . Data were combined using STATA software (version 12.2) and stochastic effects model using meta-analysis.

Result: In the present study, 11 clinical trials were included according to the criteria for inclusion in the meta-analysis. In the group of medicinal plants, the average decrease in number of hot flshes were -2.41 (CI:95% -3.27- -1.56)the lower than the control group . In addition, in the group of medicinal plants, the severity of hot flashes was-20.28(CI:95% -22.87- -71.70) significantly lower than the control group( p<o.o5).

Conclusion: Medicinal plants containing phytoestrogens have good effects on reducing the number and severity of hot flashes in postmenopausal women and can be a good alternative to treating hot flashes in postmenopausal women instead of hormonal therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbal medicines
 • Flushing
 • Meta-analysis
 • Menopause