بررسی عوارض مادری زلزله کرمانشاه سال1396:یک مطالعه مقایسه ای

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی،گروه مامایی و بهداشت باروری،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران ،ایران

3 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

4 متخصص پزشکی قانونی،گروه پزشکی قانونی،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

5 استادیار گروه آمارزیستی ، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت مادران و نوزادان از اهداف توسعه هزاره سوم می‌باشد. یکی از عوامل آسیب زای سلامت ،بلایای طبیعی است. این مطالعه باهدف مقایسه عوارض مادری در زلزله کرمانشاه سال 1396 باسال قبل(1395) آن در سال 1399 انجام شده است.

روش کار: این پژوهش مقایسه ای بر روی 850 زن زایمان کرده در بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب انجام گرفت.گروه مورد ، زنان زایمان کرده زلزله دیده در سال 1396 بودند.گروه کنترل را زنان زایمان کرده در همان بیمارستان در سال 1395 تشکیل می دادند.کلیه اطلاعات از پرونده بیماران اخذ شد. داده‌ها با استفاده از SPSS21 و آزمون‌های تی مستقل، من ویتنی و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت(P<0.05)

یافته‌ها: میانگین سن حاملگی بر اساس LMP در گروه زنان زلزله زده 15/4 ±30/37 و بر اساس سونوگرافی 14/4 ±08/37 و در زنان زایمان کرده در سال 1395 به ترتیب 30/2 ±92/37 و 35/2 ±84/37 بود.عوارض بارداری مثل سقط ، خونریزی بعد از زایمان ، سزارین و فشارخون بارداری و .... ارتباط آماری معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد. (P<0.05)

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که حوادث طبیعی مثل زلزله باعث افزایش عوارض مادری میشود.لذا تمهیدات لازم و مراقبتهای بهداشتی در زمان وقوع بلایای طبیعی باید افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of maternal complications of Kermanshah earthquake in 1396: a comparative study

نویسندگان [English]

  • zohre Sheikhan 1
  • Zeinab Rezaie 2
  • giti ozgoli 3
  • Mohammad ali Emamhadi 4
  • Malihe Nasiri 5
1 Faculty of Nursing &amp;amp; Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Student Research Committee, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of Midwifery and Reproductive Health ,School of Nursing and Midwifery ,Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Department of Forensics Medicine , Medicine School , Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Department of Biostatics, Faculty of Paramedics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: The one of the goals of the third millennium development is maternal and neonatal health. One of the harmful factors of health is natural disasters . The purpose of research is Comparison of maternal complications in Kermanshah earthquake in 2017 with the previous year (2016) ,2020.

Methods: This comparative study was conducted on 850 women referring to Imam Khomeini hospital in Eslam Abad GHarb. The case group , women who were delivered in an earthquake in 2017. The control group, women who were delivered in the same hospital in 2016. All data obtained from patients' records. Data were analyzed by SPSS21 software , descriptive statistics , independent t test, and Mann-Whitney test and Fisher exat test were used(p<0.05).

Results:In case group, mean age of conception were based on LMP 37.30±4.15, base on sonography 37.08 ±4.15 and in control group were 37.92±2.30 , 37.84 ±2.35. Between two groups, maternal complications such as abortion, post partum hemoragea, ceasarean section and hypertention in pregnancy ….. were significantly associated with earthquake. (P<0.05).

Conclusion: It seems, natural disasters such as earthquakes to increase maternal complications. Then necessary precautions and health care should be increased in the event of a natural disaster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maternal Complications
  • Kermanshah earthquake in 1396
  • Iran