ارتباط دریافت های غذایی و شاخص های تن سنجی با ابتلا به اندومترویز: مطالعه مورد-شاهدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، گروه تغذیه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع

2 استادیار گروه تغذیه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم

3 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار اپیدمیولوژی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

5 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت مردان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،

6 کارشناسی ارشد علوم تغذیه، مرکز بهداشت غرب تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اندومتریوز بیماری چند علتی است. مطالعات محدودی در مورد رابطه عوامل تغذیه ای با اندومتریوز انجام شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط دریافت های غذایی و شاخصهای تن سنجی با ابتلا به اندومترویز بود.

روش کار: این مطالعه مورد-شاهدی در زنان 49-18 ساله شهر تهران انجام شد. تشخیص ابتلای اندومتریوز با لاپاراسکوپی انجام و افراد به دو گروه مورد (107 = n) و شاهد (210 = n) تقسیم شدند. با پرسشنامه بسامد خوراک روا و پایا، شامل 168 ماده غذایی، دریافت غذایی تعیین و با نرم افزار N4 آنالیز شد. جهت بررسی رابطه متغیرهای مستقل تغذیه ای و تن سنجی با اندومتریوز، از رگرسیون لجستیک استفاده شد.

یافته ها: احتمال اندومتریوز برای افراد در بالاترین سهک نمایه توده بدن بطور معنی دار 50 درصد، کمتر از افراد در سهک اول بود (OR=0.5,P<0.001). در مدل تعدیل شده، احتمال اندومتریوز برای افراد در بالاترین سهک دریافت سبزیها، میوه ها، ماهی، حبوبات، مغزدانه روغنی و روغنهای مایع بطور معنی داری کمتر از گروه دریافت کننده در سهک اول بود (0.05>P). درمقابل احتمال اندومتریوز برای افراد در بالاترین سهک دریافت لبنیات، گوشت قرمز، گوشتهای فرآوری شده، امعاء و احشاء، و روغنها و چربیهای جامد بطور معنی داری بیشتر از گروه دریافت کننده درسهک اول بود (0.05>P).

نتیجه گیری: ارتباط معکوس معنی دار بین دریافت سبز ها، میوه ها، ماهی، حبوبات، مغزدانه روغنی و روغنهای مایع با اندومترویز مشاهده شد. دریافت لبنیات، گوشت قرمز، گوش های فرآوری شده، امعاء و احشاء، و روغنها و چربیهای جامد با اندومتریوز رابطه مستقیم معنی دار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Association of dietary intakes and anthropometric indices with endometriosis: a case-control study

نویسندگان [English]

 • Sakine Ghasemisedagha 1
 • Ghazaleh Eslamian 2
 • Seyyedeh Neda Kazemi 3
 • Bahram Rashidkhani 4
 • Robabeh Taheripanah 5
 • Elahe Nematifard 6
1 M.Sc. Student of Nutrition Sciences, Department of Cellular and Molecular Nutrition, Faculty of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Department of Cellular and Molecular Nutrition, Faculty of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Community Nutrition, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
5 Associate Professor of Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Men&#039;s Health and Reproductive Health Research Center, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 M.Sc. of Nutrition Sciences, West Tehran Health Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Endometriosis is a multifactorial disease. A few studies have been published on the relationship between nutritional factors and endometriosis. The aim of this study was to determine the association between dietary intake and anthropometric indices with endometriosis.

Methods: This case-control study was performed among women aged 18 to 49 years in Tehran, Iran. Endometriosis was diagnosed using laparoscopy and women were divided into case (n=107) and control (n=210) groups. Food intake was assessed using a semi-quantitative and reliable food frequency questionnaire with 168 food items and analyzed with N4 software. Logistic regression test was used to investigate the relationship between anthropometric and nutritional independent variables with endometriosis.

Results: The probability of endometriosis was significantly 36% lower for women in the highest tertile of body mass index than in the first tertile (OR=0.5, P <0.001). After adjusting for confounding variables, women in the upper tertile of intake for vegetables, fruits, fish, legumes, seeds and nuts and liquid oils had a lower likelihood of endometriosis (P <0.05). However, women in the upper tertile of intake for dairy products, red meat, processed meats, organ meats, and solid oils and fats were significantly more likely to be suffering from endometriosis (P <0.05).

Conclusion: A significant inverse relationship was observed between endometriosis and intakes of vegetables, fruits, fish, legumes, seeds and nuts and liquid oils. However, intake of dairy products, red meat, processed meats, organ meats, and solid oils and fats had a significant direct association with endometriosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body mass index
 • Case-Control
 • Endometriosis
 • Food groups
 • Nutrients