بررسی ارتباط بین سطح استرادیول سرم و نمره استرس با عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به بیمارستان سطح 3 بیماران کرونایی شهر تهران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مهرآباد جنوبی خیابان شمشیری کوچه نوروزی مجتمع سیمان تهران بلوک 7 طبقه 5 شماره 62

2 گروه مامایی و بهداشت باروری. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

3 گروه آموزشی آمارزیستی ، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس تهران ، تهران ، ایران

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: عملکرد جنسی بخشی از زندگی و رفتار انسانی است و یک پدیده چند بعدی است که تحت تاثیر بسیاری عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی قرار می گیرد. استرادیول از جمله هورمون هایی است که ازتباط مستقیم با سطح عملکر جنسی می شود. همه گیری کرونا باعث استرس روانی و جسمی شدید شده که می تواند باعث کاهش عملکرد جنسی شود.روش کار: این مطالعه همبستگی در سال 1400 بر روی 223 زن باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان شهدا یافت آباد (بیمارستان سطح 3 کرونایی) به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. زنان مراجعه کننده در فاز فولیکولر تحت خونگیری وریدی قرار گرفتند و سپس فرم مشخصات فردی(شامل اطالعات فردی)، پرسشنامه عملکرد جنسی(FSFI) و پرسشنامه استرس داس را تکمیل کردند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: بر اساس آزمون دلبستگی پیرسون میانگین نمره کلی عملکرد جنسی با استرس ارتباط همبستگی معکوس معنادار داشت (p<0/001 r=0/983 ) به عبارتی هر چه میزان استرس بیشتر باشد، نمره عملکرد جنسی کاهش می یابد. همچنین بر اساس این آزمون مشخص شد که سطح استرادیول با عملکرد جنسی همبستگی مثبت دارد ( p=0/001 r=-0/223 ).

نتیجه گیری: بر اساس پژوهش حاضر شرایط پر استرس ایجاد شده در جامعه به دنبال همه گیری کرونا باعث ایجاد مشکلات زیادی در سطح عملکرد جنسی و هورمون استرادیول می گردد. بنابراین

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The association between serum estradiol level and stress score and sexual function in women admitted to a Tehran level 3 hospital for Corona disease

نویسندگان [English]

  • Elahe Sadeghi Sahebzad 1
  • najmeh tehranian 2
  • anoshirvan kazemnejad 3
  • mohsen sharifi 4
1 مهرآباد جنوبی خیابان شمشیری کوچه نوروزی مجتمع سیمان تهران بلوک 7 طبقه 5 شماره 62
2 Tarbiat modares university
3 Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, Faculty of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 tarbiat modares university
چکیده [English]

Introduction:

Sexual function is a part of human life and behavior and is a multidimensional phenomenon that is influenced by a variety of biological, psychological, and social factors.. Estradiol is one of the hormones that is directly related to the level of sexual function. prevalence of covid 19 virous causes severe mental and physical stress which may result in reduced sexual function..

Methods:

This correlational study was performed in 2021 on 223 pregnant women with a history of fetal or neonatal death referred to the gynecology clinic of Shohada Yaftabad Hospital (Level 3 Corona Hospital) by convenience sampling method. The women underwent venous blood sampling in the follicular phase and then completed the demographic characteristics (including personal information), the Sexual Function (FSFI), and the DOS Stress Questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 21.

Results:

According to the Pearson correlation test, the mean of the total score of sexual function had a significant inverse correlation with stress (p <0.001 r = 0.983). In other words, the more stress, the lower the score of sexual function. Also, based on this test, it was found that estradiol levels have a positive correlation with sexual function (p = 0.001 r = -0.23).

Conclusion:

According to this research, the stressful conditions established in the community as a result of the corona pandemic result in a multitude of issues with sexual function and estradiol levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress
  • COVID 19
  • Sexual function
  • Estradiol