بررسی رابطه بین محل جفت و وقوع پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه زنان و زایمان، واحد توسعه و تحقیقات بالینی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

2 رزیدنت،گروه زنان و زایمان، واحد توسعه و تحقیقات بالینی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی به فشار خون بالا و وجود پروتئین در ادرار پس از هفته 20 حاملگی اطلاق می گردد. با توجه به شیوع بالای فشار خون در بارداری و خطرات آن برای مادر و جنین، تشخیص به موقع می تواند مفید باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین محل جفت و وقوع پره اکلامپسی بود.

روش کار:این مطالعه مقطعی و آینده نگر در سال 1398 در بیمارستان کوثر قزوین بر روی 325 خانم باردار با سن حاملگی 18 تا 22 هفته انجام شد. اطلاعات پرسشنامه شامل محل جفت، سن بارداری، جنسیت نوزاد، محدودیت رشد جنین و وقوع زایمان زودرس بود. سپس محل قرار گیری جفت با سونوگرافی مشخص گردید و جفت های دارای موقعیت قدامی، خلفی، فوندال در گروه مرکزی و جفت های لترال راست و چپ در گروه جفت جانبی قرار گرفتند. داده ها پس از گردآوری توسط نرم ‌افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل‌ قرار گرفت. میزان P کمتر از 05/0 معنی دار درنظر گرفته شد.یافته‌ها: جفت خلفی نسبت به جفت قدامی باعث کاهش بروز محدودیت رشد جنین با 265/0 برابری شد(029/0=P). جفت خلفی در بروز زایمان زودرس نسبت به جفت قدامی باعث کاهش بروز 419/0 برابری شد(013/0=P). در مطالعه حاضر بین محل جفت و وقوع پره اکلامپسی رابطه معناداری وجود نداشت(771/0=P).نتیجه‌گیری: با انجام سونوگرافی تعیین محل جفت در ماه های اول بارداری می توان بروز بارداری های در معرض زایمان زودرس و اختلال رشد جنین را پیش بینی کرد. اما تعیین محل جفت نمی تواند در پیشگویی بروز پره اکلامپسی تعیین کننده باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Association between placental location and preeclampsia in pregnant women referred to Kosar Hospital in Qazvin

نویسندگان [English]

  • Shokohossadat Abotorabi 1
  • marzieh mahmoudi 2
  • Khadijeh Elmizadeh 1
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Development and Research Unit, Kosar Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Development and Research Unit, Kosar Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia refers to high blood pressure and protein in the urine after the 20th week of pregnancy. Given the high prevalence of hypertension in pregnancy and its risks to both mother and fetus, early diagnosis can be helpful. The aim of the present study was to investigate the relationship between placental site and the occurrence of preeclampsia.Methods: This cross-sectional and prospective study was performed in 325 pregnant women with 18 to 22 weeks gestational age in Kosar Hospital in Qazvin in 2019. Questionnaire information included placenta location, gestational age, neonatal sex, fetal growth restriction, and preterm delivery. Then, the location of the placenta was determined by ultrasound and the placentas with anterior, posterior, and fundus positions were in the central group and the right and left lateral pairs were in the lateral placenta group. Data were analyzed by SPSS 22 software. P value less than 0.05 was considered significant.Results: The posterior placenta reduced the incidence of fetal growth restriction by 0.265 times compared to the anterior placenta (P =0.029). The posterior placenta reduced the incidence by 0.419 times in preterm labor compared to the anterior placenta (P=0.013). In the present study, there was no significant relationship between placental location and the occurrence of preeclampsia (P = 0.771).Conclusion: Ultrasound to determine the location of the placenta in the first months of pregnancy can predict the occurrence of pregnancies prone to preterm labor and fetal growth retardation, but placental location cannot be predictive of predicting preeclampsia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preeclampsia
  • Placental
  • pregnancy
  • Premature labor
  • Fetal Growth Retardation