مقایسه ی یافته های حاصل از کولپوسکوپی و یافته های هیستولوژیک در نمونه های بیوپسی سرویکس در بیماران با پاپ اسمیر غیرطبیعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استاد گروه پاتولوژی . بیمارستان قائم (عج) مشهد

3 گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 مشهد

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه نتایج کولپوسکوپی در تشخیص کانسر سرویکس از طریق مقایسه ی یافته های حاصل از کولپوسکوپی و یافته های هیستولوژیک در نمونه های بیوپسی سرویکس در بیماران با پاپ اسمیر غیرطبیعی بوده است.

روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی زنان مراجعه کننده به کلینیک ژنیکولوژی انکولوژی با اندیکاسیون کولپوسکوپی طبیعی صورت پذیرفت. در ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده علت درخواست کولپوسکوپی، پاسخ پاپ اسمیر و وضعیت HPV استخراج می شد. در مرحله بعد تحت نظر دو نفر از اعضا هیات علمی با فلوشیپ فوق تخصصی انکولوژی، کلپوسکوپی انجام و یافته های حین انجام کولپوسکوپی شامل عروق غیرطبیعی و یا ضایعات سفید رنگ و دیگر ضایعات غیرطبیعی ثبت گردید.

یافته‌ها: در مجموع 200 نفر حائز شرایط ورود به مطالعه بودند. نتیجه برداشت پزشک در پایان کولپوسکوپی در 163 بیمار (81.5 درصد) غیر طبیعی بوده است. در خصوص نتیجه آسیب شناسی نمونه‌گیری کولپوسکوپی نتایج نشان دهنده نتیجه پاتولوژی مختل در 120 بیمار (60 درصد) بوده است. شایعترین پاتولوژی گزارش شده به ترتیب در خصوص نتیجه آسیب شناسی نمونه‌گیری کولپوسکوپی نتایج نشان دهنده نتیجه پاتولوژی غیر طبیعی در 120 بیمار (60 درصد) بوده است. شایعترین پاتولوژی گزارش شده به ترتیب CIN1 (85.8 درصد), CIN2 (9.1درصد)، CIN3 (2.5 درصد) بوده است.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر کولپوسکوپی در تشخیص ضایعات پاتولوژیک سرویکس از حساسیت قابل قبولی برخوردار است ولی در مقابل ویژگی پایینی داشته و احتمال مثبت کاذب در آن بالا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Colposcopy and histological findings in Cervical Biopsy of patients with Abnormal Pap Smear

نویسندگان [English]

  • zohreh yousefi 1
  • noorieh sharifi 2
  • Maliheh Hasanzade Mofrad 3
  • negar morovatdar 4
  • elahe saedi 5
  • mahya labafchi 5
1 mashhad university of medical aciences
2 mashhad
3 Department of Radiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Clinical Research Unit, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Mashhad
چکیده [English]

Aim: The aim of present study is the comparing colposcopy and histological findings in cervical biopsy of patients with abnormal Pap smear

Methods: A cross-sectional study was performed on women who was referred to an academic gynecology oncology clinic from 2017-2018 with indication of colposcopy. Patients with history of previous abnormal Pap smear or biopsy due to suspicious cervical lesions were excluding of this study. Findings during the procedure including abnormal vessels or white lesions and other abnormal lesions were recorded. At the end, every patient’s data were completed after the pathological result of colposcopy biopsy and HPV test.

Results: Overall 200 patients enrolled in this study. 163 patients (81.5%) had abnormal finding in impression of oncologist at the end of the colposcopy. According to the abnormal pathologic results was reported in 120 patients (60%). The correlation between abnormal finding in impression and biopsy were 64% .The most common pathology report was CIN1 (85.8%), CIN2 (9.1%), CIN3 (2.5%), respectively. Sensitivity of colposcopy in predicting the pathology result was 89% and the specificity was 30%. The positive and negative predictive value rate in predicting the pathology result was reported 65% and 64% respectively.

Conclusion: According to present study, colposcopy has acceptable sensitivity in the cervical lesions diagnosis but associated with low specificity and high false positive probability. Therefore this diagnostic test can be used in one step of screening after the initial screening with Pap smear

کلیدواژه‌ها [English]

  • : cervical cancer
  • Colposcopy
  • cervical biopsy
  • abnormal Pap smear