تأثیر ترانکسامیک اسید بر سطوح هموگلوبین و هماتوکریت بعد از زایمان در زنان با خونریزی طبیعی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، مرکز تحقیقات دانشجویی، شعبه بین المللی ارس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی بعد از زایمان، باعث ایجاد کم‌خونی و کاهش ذخایر آهن می‌شود. پیشگیری از خونریزی بعد از زایمان، می تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت زنان داشته باشد. برخی مطالعات، نشان دهنده تأثیر مثبت ترانکسامیک اسید در این زمینه می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیینتأثیر ترانکسامیک اسید بر روی سطح هموگلوبین و هماتوکریت بعد از زایمان در زنان کم خطر از نظر خونریزی پس از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه ‌سوکور در سال 1391 بر روی 120 زن باردار مراجعه کننده جهت زایمان واژینال به مرکز آموزشی- درمانی الزهراء تبریز انجام شد. افراد با روش بلوک‌بندی تصادفی در دو گروه 60 نفری قرار گرفتند. هر دو گروه بعد از زایمان جفت، 10 واحد اکسی‌توسین دریافت کردند. به گروه مداخله بعد از خروج شانه قدامی، یک گرم ترانکسامیک اسید وریدی و به گروه کنترل، دارونمای ترانکسامیک اسید در 200 میلی لیتر نرمال سالین در عرض 10 دقیقه انفوزه شد. 12-1 ساعت قبل و 24-12 ساعت بعد از زایمان از بیماران نمونه خون جهت سنجش هموگلوبین و هماتوکریت گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون‌های کای دو، فیشر، مجذور کای روند، تی مستقل و تی زوج انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله، میانگین هموگلوبین و هماتوکریت در گروه مداخله به ترتیب 9/0±9/12 گرم بر دسی لیتر و 3/2±3/38 درصد و در گروه کنترل 9/0±0/13 گرم بر دسی لیتر و 0/2±8/38 درصد بود (05/0p>). بعد از مداخله میانگین افت هموگلوبین در گروه مداخله 9/0± 4/1 و در گروه کنترل 0/1± 7/1 گرم بر دسی لیتر بود (11/0=p). میانگین افت هماتوکریت در گروه مداخله 3/2± 7/3 و در گروه کنترل 0/3± 8/4 درصد بود (03/0=p).
نتیجه‌گیری: تجویز ترانکسامیک اسید تأثیر معنی‌داری در کاهش میانگین افت هماتوکریت پس از زایمان دارد. بنابراین، احتمال می‌رود استفاده از این دارو به ارتقاء سلامت مادران در دوره پس از زایمان کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intravenous Tranexamic Acid on Hemoglobin and Hematocrit Levels after Vaginal Delivery: A Randomized Controlled Trial

نویسندگان [English]

  • Mojgan Mirghafourvand 1
  • Sakineh Mohamad Alizadeh Charandabi 1
  • Fatemeh Abasalizadeh 2
  • Mina Shirdel 3
1 Ph.D. of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Aras International Branch, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage may cause anemia or deplete iron stores in women. Prevention of postpartum hemorrhage can play an important role in promoting women's health. Some studies indicate the efficacy of tranexamic acid in reducing bleeding after vaginal delivery. This study was done to investigate the effect of intravenous tranexamic acid on hemoglobin and hematocrit level after vaginal delivery in women who were low risk in postpartum hemorrhage.
Methods: This triple blind randomized controlled trial was carried out on 120 pregnant women referred to Alzahra hospital, Tabriz, Iran, 2012. Patients were divided into two groups of 60 cases using block randomization. Both groups got 10 units oxytocin after placenta delivery. After delivery of the anterior shoulder, subjects in intervention group received 1gr intravenous tranexamic acid and control group received 1gr placebo in 200 ml normal saline over 10 minutes. Hemoglobin and hematocrit levels were measured 1-12 hours before and 12-24 hours after delivery. Data were analyzed using SPSS software version 13, chi-square, Fisher, chi-square for trend, independent t-test and paired t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Before intervention, the mean of hemoglobin and hematocrit was respectively 12.9±0.9 g/dl and 38.3±2.3% in intervention group and 13.0±0.9 g/dl and 38.8±2.0% in control group (p>0.05). After intervention, mean of hemoglobin loss was 1.4±0.9 g/dl in intervention group and 1.7±1.0 g/dl in control group (p=0.11). The mean of hematocrit loss was 3.7±2.3% in intervention group and 4.8±3.0% in control group (p=0.03).
Conclusion: Administration of tranexamic acid had significant effect in reducing the mean of hematocrit loss. Thus, use of this drug may help promote maternal heath in the postpartum period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anemia
  • Delivery/Obstetric
  • Hematocrit
  • Hemoglobins
  • Tranexamic acid