روزه داری و پیامدهای بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

4 کارشناس ارشد پرستاری نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بررسی تأثیر روزه داری بر سلامت مادران باردار، ضرورتی انکارناپذیر است. مطالعات انجام شده در این زمینه، نتایج متناقصی را گزارش کرده اند، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای بارداری مادران روزه دار و غیر روزه دار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی طی سال های 1391-1387 بر روی 1000 زن باردار در بخش مامایی بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. افراد بر اساس شرح حال به دو گروه مورد (مادرانی که حداقل 10 روز در طول بارداری روزه گرفته بودند = 614 نفر) و شاهد (مادرانی که روزه نگرفته بودند = 386 نفر) تقسیم شدند. مادران دو گروه، بیماری خاصی در دوران بارداری نداشتند. سپس مشخصات افراد و پیامدهای بارداری دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، من ویتنی و کورسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه مورد مطالعه از نظر سن مادر (499/0=p)، شغل (384/0=p)، تحصیلات (245/0=p)، پاریتی (094/0=p) و مراقبت قبل از تولد (222/0=p) همگن بودند. سزارین در 194 نفر (8/50%) از گروه شاهد و در 252 نفر (8/41%) از گروه مورد انجام شده بود (008/0=p). 46 نفر (15%) از گروه شاهد و 28 نفر (2/17%) از گروه مورد به عفونت حین زایمان مبتلا بودند (212/0=p). میانگین وزن نوزادان در گروه شاهد 3000 گرم و در گروه مورد 3170 گرم بود (065/0=p). میانگین وزن قبل از بارداری در مادران گروه مورد 16/60 و در گروه شاهد 58/58 کیلوگرم بود (053/0=p). میانگین وزن ماه آخر بارداری در مادران گروه مورد 95/70 و در گروه شاهد 77/70 کیلوگرم بود (443/0=p).
نتیجه‌گیری: روزه داری بر روی پیامدهای بارداری (عفونت بارداری و حین زایمان، وزن قبل از بارداری و وزن ماه آخر بارداری، مراقبت های پره ناتال و تولد نوزاد نارس) تأثیر قابل توجهی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fasting and Pregnancy Outcomes

نویسندگان [English]

  • Hassan Boskabadi 1
  • Sedigheh Ayati 2
  • Maryam Zakeri Hamidi 3
  • Tahereh Mohebbi 4
1 Associate Professor, Department of Neonatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. Student of Reproductive Health, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
4 M.Sc. of Neonatal Intensive Care, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The effect of fasting on the health of pregnant women is an undeniable necessity.
Studies in this topic have had conflicting results, so this study was done to compare the pregnancy outcomes in fasting and non-fasting pregnant women.
Methods: This cross sectional study was conducted during 2009-2012 on 1000 pregnant women at Maternity ward of Ghaem hospital in Mashhad, Iran. Mothers were divided into two groups based on their history (mothers who have been fasting for at least 10 days during gestation=614 cases) and control group (not-fasting mothers=386). Mothers had no specificdisease during their pregnancy. The mothers’ characteristics and pregnancy outcomes between two groups have been compared. Data were analyzed using SPSS software version 11.5, Pearson correlation coefficient, independent t-test, Mann Whitney and Kruskal-Wallis tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The two study groups in terms of maternal age (p=0.499), occupation (p=0.384), education (p=0.245), parity (p=0.094), prenatal care (p=0.222) were homogeneous. Cesarean section were performed in 194 mothers (50.8%) in controls and 252 mothers (41.8%) of case group (p=0.008). 46 mothers (15%) in control group and 28 mothers (17.2%) in cases had pregnancy infection during delivery (p=0.212). Mean of neonatal weight was 3000gr in control group and 3170gr in cases (p=0.065). Mean of maternal weight before pregnancy was 60.16 kg in cases and 58.58 kg in controls (p=0.053). Mean of weight in last month of pregnancy was 70.95 kg in cases and 70.77 kg in control group (p=0.443).
Conclusions: Fasting has no significant effects on pregnancy outcomes (pregnancy infection and intrapartum infection, pre-pregnancy weight and weight in the last month of pregnancy, prenatal care and premature birth)
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fasting
  • Infant/Premature
  • Infection
  • Pregnancy outcome