بررسی تأثیر مصرف موضعی روغن آفتابگردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 استادیار گروه داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد پرستاری نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین علت مرگ نوزادان نارس، عفونت‌های بیمارستانی می‌باشد و پوست نیز می‌تواند یکی از راه‌های ورود عفونت به بدن باشد. با توجه به نقش روغن آفتاب‌گردان همراه با ماساژ در کاهش عفونت‌های بیمارستانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر موضعی روغن آفتاب‌گردان در پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی در نوزادان نارس انجام شد.
روش­کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1395 بر روی 60 نوزاد نارس (کمتر از 34 هفته حاملگی) بستری در بخش NICU بیمارستان قائم (عج) مشهد در دو گروه ماساژ با روغن آفتاب‌گردان (27 نفر) و گروه کنترل (33 نفر) انجام شد. سطح بدن این نوزادان روزانه 3 بار تا 2 هفته و سپس 2 بار تا 28 روز با روغن آفتاب‌گردان پوشیده شد. کشت خون، میزان پلاکت و گلبول‌های سفید خون در موقع بدحال شدن نوزاد سنجیده شد. همچنین بررسی وضعیت پوست در روزهای 1، 3، 7، 14، 21 و 28 بعد از چرب کردن پوست ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون کای اسکوئر و تی تست انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: نتایج کشت خون اولیه مثبت (67/0=p) و کشت خون ثانویه مثبت (15/0=p) در دو گروه ماساژ با روغن آفتاب‌گردان و کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت. وضعیت بالینی پوست نوزادان گروه مداخله در تمام مدت مطالعه به شکل معنی‌داری بهتر از نوزادان گروه کنترل (05/0>p) و میانگین مدت بستری در گروه مداخله حدود 4 روز کمتر از گروه کنترل (039/0=p) بود.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه استفاده از روغن آفتاب‌گردان، کاهش محسوسی در پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی نداشت، ولی با توجه به وضعیت پوست بهتر و مدت بستری کمتر نوزادان گروه مداخله، مصرف روغن آفتاب‌گردان به‌طور معمول می‌تواند سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of topical sunflower oil in preventing nosocomial infections in premature infants

نویسندگان [English]

 • Gholamali Maamouri 1
 • Mohammad Abdolhossein Attar 2
 • Hassan Rakhshandeh 3
 • Maryam Lotfi 4
 • Maryam Zakerihamidi 5
 • Hasan Boskabadi 1
1 Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Traditional medicine, Traditional medicine clinical trial research Center, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Pharmacology, School of Pharmacology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. of Pediatrics Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant professor, Department of Reproductive Health, Islamic Azad University, Tonekabon Brach, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most important causes of death in premature infants is nosocomial infections, and skin can be one of the ways of infections enter to the body. Considering the role of sunflower oil with massage in reducing nosocomial infections, the present study was performed with aim to determine the effects local sunflower oil on the prevention of nosocomial infections in premature infants.
Methods: This clinical trial was performed in 2016 on 60 premature infants (less than 34 weeks of gestation) admitted to the NICU department of Ghaem Hospital in Mashhad. The subjects were placed in two groups: sunflower massage (n=27) and control group (n=33). The body surface of these infants was covered with sunflower oil three times a day for 2 weeks and then twice for up to 28 days. When the baby is getting sick, blood counts, platelet count and white blood cells were measured. Also, after oiling the skin, the skin condition was evaluated on days 1, 3, 7, 14, 21 and 28. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and with t-test and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.
 Results: There was no significant difference between two groups of sunflower massage and control in terms of the results of primary blood culture (P = 0.67) and secondary positive blood culture (P = 0.15). The clinical status of the neonates' skin in the intervention group was significantly better in the whole period of the study than the control group (P<0.05). The mean hospital stay in the intervention group was about four days less than the control group (P = 0.039).
Conclusion: In this study, the use of sunflower oil did not have a significant reduction in the prevention of nosocomial infections. However, due to the better condition of skin and less hospital stay in newborns of the intervention group, the routine use of sunflower oil can be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Massage
 • Nosocomial infection
 • Premature infant
 • Sunflower oil
 1. Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S. Neonatal complications related with prolonged rupture of membranes. Macedon J Med Sci 2011; 4(1):93-8.
 2. Boskabadi H, Bagheri F, Askari HZ. Developmental disorders in preterm neonates during the first two years of life using the ages and stages questionnaire. J Babol Univ Med Sci 2016; 18(2):7-13.
 3. Kliegman R, Behrman RE, Nelson WE. Nelson textbook of pediatrics. New York: Elsevier; 2016.
 4. Telofski LS, Morello AP, Mack Correa MC, Stamatas GN. The infant skin barrier: can we preserve, protect, and enhance the barrier? Dermatol Res Pract 2012; 2012:198789.
 5. Saijo S, Tagami H. Dry skin of newborn infants: functional analysis of the stratum corneum. Pediatr Dermatol 1991; 8(2):155-9.
 6. Larson AA, Dinulos JG. Cutaneous bacterial infections in the newborn. Curr Opin Pediatr 2005; 17(4):481-5.
 7. de Meza T. Should we use olive oil or sunflower oil on a preterm infant's skin? Infant 2013; 9(5):170-2.
 8. Partovi S, Kianifar HR, Gholami Robatsangi M, Ghorbani Z, Saeidi R. Evaluation of massage with oil containing medium chain triglyceride on weight gaining in preterm. Koomesh 2009; 11(1):1-6. (Persian).
 9. Lian YC, Ying SH, Peng CC, Yann TY. Early discharge study for premature infants: Singapore general hospital. Perm J 2008; 12(4):15-8.
 10. Karbandi S, Boskabadi H, Esmaeily H, Kalateh MM. Effects of massage on duration of phototherapy in premature infants admitted to a neonatal intensive care unit. J Babol Univ Med Sci 2016; 18(1):11-7.
 11. Darmstadt GL, Ahmed S, Ahmed AS, Saha SK. Mechanism for prevention of infection in preterm neonates by topical emollients: a randomized, controlled clinical trial. Pediatr Infect Dis J 2014; 33(11):1124-7.
 12. Mirmohammadali M, Hosseini-Baharanchi FS, Dehkordi ZR, Bekhradi R, Delaram M. The effect of massage with oils on the growth of term infants: a randomized controlled trial. Open J Pediatr 2015; 5(3):223.
 13. Darmstadt GL, Saha SK, Ahmed AS, Chowdhury MA, Law PA, Ahmed S, et al. Effect of topical treatment with skin barrier-enhancing emollients on nosocomial infections in preterm infants in Bangladesh: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 365(9464):1039-45.
 14. Alizadeh P, Godarzi Z, Shariat M, Nariman S, Nik Zinat Matin E. The effect of massage therapy by sunflower oil on neonates for length of hospital stay from the hospital. Alborz Univ Med J 2013; 2(2):59-66. (Persian).
 15. Danby SG, AlEnezi T, Sultan A, Lavender T, Chittock J, Brown K, et al. Effect of olive and sunflower seed oil on the adult skin barrier: implications for neonatal skin care. Pediatr Dermatol 2013; 30(1):42-50.
 16. Lee HK. The effects of infant massage on weight, height, and mother-infant interaction. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2006; 36(8):1331-9.
 17. Darmstadt GL, Badrawi N, Law PA, Ahmed S, Bashir M, Iskander I, et al. Topically applied sunflower seed oil prevents invasive bacterial infections in preterm infants in Egypt: a randomized, controlled clinical trial. Pediatr Infect Dis J 2004; 23(8):719-25.
 18. Oranges T, Dini V, Romanelli M. Skin physiology of the neonate and infant: clinical implications. Adv Wound Care 2015; 4(10):587-95.
 19. Eichenfield LF, McCollum A, Msika P. The benefits of sunflower oleodistillate (SOD) in pediatric dermatology. Pediatr Dermatol 2009; 26(6):669-75.
 20. Arora J, Kumar A, Ramji S. Effect of oil massage on growth and neurobehavior in very low birth weight preterm neonates. Indian Pediatr 2005; 42(11):1092-100.