گزارش سری موارد پارگی‌های شدید پرینه حین زایمان طبیعی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پارگی‌های شدید پرینه حین زایمان از طریق کاهش سطح سلامتی و رضایت‌­مندی مادر، پذیرش و ترویج زایمان طبیعی را با چالش مواجه می‌سازد، لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل خطر همراه با پارگی‌های شدید پرینه حین زایمان طبیعیانجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر از نوع سری موارد بود که با استفاده از پرونده پزشکی و مصاحبه با زنانی که در فاصله زمانی اول اردیبهشت تا پنجم دی ماه 1395 در بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد زایمان کرده و دچار پارگی درجه 3 و 4 پرینه شده بودند، انجام شد. اطلاعات مستخرج از پرونده بیماران شامل داده‌های دموگرافیک و همچنین زایمانی (تعداد زایمان، طول مراحل اول و دوم زایمان، طول و فاصله انقباضات، داروهای تجویز شده در لیبر، عامل زایمان، نوع زایمان، درجه پارگی، نحوه ترمیم و وزن نوزاد) در فرم‌های مربوطه ثبت گردید. مصاحبه‌ها نیز در طی یک‌سال اول بعد از زایمان با دعوت تلفنی از بیماران و حول شکایت اصلی آنان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی انجام شد.
یافته‌ها: از 7 بیمار ایرانی مورد بررسی، 4 مورد چندزا (2/57%) و 3 مورد نخست‌زا بودند. بیشترین فاکتورهای همراه پارگی‌های پرینه شامل 6 مورد (7/85%) القاء با اکسی‌توسین، 3 مورد (8/42%) دیابت بارداری، 3 مورد (8/42%) گذشتن از تاریخ زایمان و 2 مورد (5/28%) ماکروزومی بود. تنها در یک مورد عامل زایمان، از پرسنل رسمی اتاق زایمان بوده و در موارد دیگر زایمان توسط رزیدنت، اینترن و یا دانشجوی مامایی صورت گرفته بود. در 6 بیمار (7/85%) بیش از یک عامل خطر وجود داشت. شایع‌ترین مشکل سلامتی بعد از زایمان، بی‌اختیاری دفع گاز بود.
نتیجه‌گیری: القاء با اکسی‌توسین، دیابت بارداری و گذشتن از تاریخ زایمان، از عوامل خطر شایع همراه با پارگی‌های شدید پرینه حین زایمان طبیعی می‌باشند. اکثر مادران از بی‌اختیاری دفع گاز حتی پس از ترمیم موفقیت‌آمیز رنج می‌کشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case series of severe perineal lacerations during normal childbirth

نویسندگان [English]

 • Nahid Jahani Shourab 1
 • Masoumeh Mirteimouri 2
 • Robab Latifnejad Roudsari 3
1 Ph.D Student of Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Centre, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Reproductive Health, Patient Safety Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Severe perineal tears during delivery decrease maternal health and satisfaction. This is a challenge for promotion and acceptance of normal vaginal birth. Therefore, this study was performed with aim to identify the risk factors associated with severe perineal tears during normal vaginal delivery.
Methods: This was a case-series study which was performed by reviewing medical records and interviewing with women who gave birth from 20th April to 25th December 2016 at Omolbanin Hospital, Mashhad, Iran and had third and fourth degree perineal lacerations. Data extracted from patients’ medical records included demographic and childbirth-related data (number of parity, the length of the first and second stage of labour, frequency and duration of  uterine contractions, prescribed medications in labour, birth attendant, mode of delivery, degree of perineal tear, method of perineal repair and neonatal weight) that was recorded in related forms. Interviews were conducted within the first year after childbirth following telephone invitation, focusing on women’s chief complains. Descriptive statistics were used for data analysis.
Results: Out of the seven Iranian patients studied, four cases (57.2%) were multiparous and three cases were primiparous. The most risk factors associated with perineal lacerations included 6 cases of induction by oxytocin (85.7%), 3 cases of gestational diabetes (42.8%), 3 cases of postdate pregnancy (42.8%) and 2 cases of macrosomia (28.50%). The delivery of only one case was done by the skilled stuff of labor and the others were accomplished by medical and midwifery students. In 6 cases (%85.7), more than one risk factor was seen. The most common postpartum complication was gas incontinence.
Conclusion: Labor induction with oxytocin, gestational diabetes, and postdate pregnancy are the most common risk factors associated with severe perineal tears during normal delivery. The majority of women suffer of gas incontinence, even after successful repair of perineal lacerations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laceration
 • Normal childbirth
 • Perineum
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Sponge C, Dashe J, Hoffman B, et al. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 2. Frohlich J, Kettle C. Perineal care. BMJ Clin Evid 2015; 31(1):1-8.
 3. Al-Zein HJ, Jarrah S, Al-Jaghbir M. The relationship between obstetric perineal trauma, risk factors and postpartum outcomes immediately after childbirth. Int J Childbirth Educ 2013; 28(4)39-44.
 4. Keriakos R, Gopinath D. Obstetric anal sphincter injuries. J Acute Dis 2015; 4(4):256-65.
 5. Zare O, Pasha H, Faramarzi M. Effect of perineal massage on the incidence of episiotomy and perineal laceration. Health 2014; 6(1):10-4.
 6. Gurol‐Urganci I, Cromwell DA, Edozien LC, Mahmood TA, Adams EJ, Richmond DH, et al. Third‐and fourth‐degree perineal tears among primiparous women in England between 2000 and 2012: time trends and risk factors. BJOG 2013; 120(12):1516-25.
 7. Priddis H, Schmied V, Dahlen H. Women’s experiences following severe perineal trauma: a qualitative study. BMC women's health. 2014;14(1):32.
 8. Mesdaghinia E, Abbaszadeh F, Mesdaghinia A. Incidence of perineal trauma in normal spontaneous vaginal delivery in Shabih-Khani Maternity Hospital of Kashan during 2007-9. Feyz 2011; 14(5):533-8.
 9. Royal College of Midwives (Great Britain). Learning, research and practice department. Evidence based guidelines for midwifery-led care in labour: good practice points. London: Royal College of Midwives; 2012.
 10. Pergialiotis V, Vlachos D, Protopapas A, Pappa K, Vlachos G. Risk factors for severe perineal lacerations during childbirth. Int J Gynecol Obstet 2014; 125(1):6-14.
 11. Stamp G, Kruzins G, Crowther C. Perineal massage in labour and prevention of perineal trauma: randomised controlled trial. BMJ 2001; 322(7297):1277-80.
 12. Fonti Y, Giordano R, Cacciatore A, Romano M, La Rosa B. Post partum pelvic floor changes. J Prenat Med 2009; 3(4):57-9.
 13. Rangraz Jadid M, Momenyan S, Rasouli A, Seyfzadeh Z, Hedayatizadeh A. Study of the relationship between the severity of postpartum urinary incontinence and parity and the quality of life in multiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(105):18-23.
 14. Christianson LM, Bovbjerg VE, McDavitt EC, Hullfish KL. Risk factors for perineal injury during delivery. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(1):255-60.
 15. Annaiah TK, Kodakkattil S. Risk factors for obstetric anal sphincter injury after a successful multicentre interventional programme. BJOG 2014; 121(13):1742-3.
 16. Martin S, Labrecque M, Marcoux S, Bérubé S, Pinault JJ. The association between perineal trauma and spontaneous perineal tears. J Fam Pract 2001; 50(4):333-7.
 17. Authority NL. Ten years of maternity claims: an analysis of NHS Litigation Authority data. London: NHS Litigation Authority; 2012.
 18. Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Qian P. Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case‐control study. BJOG 2012; 119(6):724-30.
 19. Attarha M, Vacillian C, Akbary Torkestani N, Heydary T, Bayateyan Y. Effect of perineal massage during second phase of labor on episiotomy and laceration rate among nulliparous women. J Hayat 2009; 15(2):15-22. (Persian).
 20. Sereshti M, Deris F. Severity of striae gravidarum and its relationship with perineal trauma and vaginal lacerations during vaginal delivery of pregnant women referred to Hajar hospital of Shahr-e-Kord in 2010-2011. J Zanjan Univ Med Sci Health Ser 2013; 21(89):107-16.
 21. Webb SS, Hemming K, Khalfaoui MY, Henriksen TB, Kindberg S, Stensgaard S, et al. An obstetric sphincter injury risk identification system (OSIRIS): is this a clinically useful tool? Int Urogynecol J 2017; 28(3):367-74.
 22. Fitzgerald MP, Weber AM, Howden N, Cundiff GW, Brown MB; Pelvic Floor Disorders Network. Risk factors for anal sphincter tear during vaginal delivery. Obstet Gynecol 2007; 109(1):29-34.
 23. Handa VL, Blomquist JL, McDermott KC, Friedman S, Muñoz A. Pelvic floor disorders after childbirth: effect of episiotomy, perineal laceration, and operative birth. Obstet Gynecol 2012; 119(2 Pt 1):233-9.
 24. Baumann P, Hammoud AO, McNeeley SG, DeRose E, Kudish B, Hendrix S. Factors associated with anal sphincter laceration in 40,923 primiparous women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18(9):985-90.
 25. Groutz A, Hasson J, Wengier A, Gold R, Skornick-Rapaport A, Lessing J, et al. Third- and fourth-degree perineal tears: prevalence and risk factors in the third millennium. Am J Obstet Gynecol 2011; 204(4):347.e1-4.
 26. Fernando R, Sultan A, Kettle C, Thakar R, Radley S. Methods of repair for obstetric anal sphincter injury. Cochrane Database Syst Rev 2006; 3:CD002866.
 27. Sultan AH, Kamm MA, Hudson CN, Bartram CI. Third degree obstetric anal sphincter tears: risk factors and outcome of primary repair. BMJ 1994; 308(6933):887-91.
 28. Mortazavi F, Akaberi A. Estimation of birth weight by measurement of fundal height and abdominal girth in parturients at term. East Mediterr Health J 2010; 16(5):553-7.
 29. Baniaghil A, Baniaghil F, Vakili M. Estimation of fetal weight by janson. J Gorgan Univ Med Sci 2003; 5(12):25-9. (Persian).
 30. Baum JD Gusman D, Wirth JC. Clinical and patient estimation of fetal weight vs. ultrasound estimation. J Reprod Med 2002; 47(3):194-8.
 31. Numprasert W. A study in Johnson’s formula: fundal height measurement for estimation of birth weight. AU JT 2004; 8(1):15-20.
 32. Turki R, Abduljabbar HS, Manik J, Thiagarajan J, Bajou O, Gauthaman K. Severe perineal lacerations during childbirth in Saudi women-a retrospective report from King Abdulaziz University Hospital. Biomed Res 2017; 28(8):3350-4.
 33. Jangö H, Langhoff-Roos J, RosthQj S, Sakse A. Modifiable risk factors of obstetric anal sphincter injury in primiparous women: a population–based cohort study. Am J Obstet Gynecol 2014; 210(1):59.e1-6.
 34. Eogan M, Daly L, O'connell PR, O'herlihy C. Does the angle of episiotomy affect the incidence of anal sphincter injury? BJOG 2006; 113(2):190-4.