رابطه بین سواد سلامت مراقبین و رفتار زنان مبتلا به MS

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

6 متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماران به واسطه افزایش نیازهای خودمراقبتی، مستلزم تغییراتی در رفتار هستند. همچنین مراقبین خانوادگی با توجه به نقش حساس آنها در زمینه توان‌بخشی بیماران با ناتوانی جسمی و روانی، قادرند بیماران را در بالا بردن توانایی‌هایشان یاری نمایند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین سواد سلامت مراقبین و رفتار بیماران مبتلا به MS انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی همبستگی در پاییز و زمستان سال 1395 بر روی 76 زن مبتلا به MS و 76 مراقب از هر بیمار در شهر بجنورد انجام گرفت. گردآوری داده‌های مربوط به زنان مبتلا به MS با استفاده از پرسشنامه‌های اطلاعات فردی، سواد سلامت تافلا و سنجش رفتار بیماران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه میانگین سطح سواد سلامت 95/13±26/64 بود، که 24 نفر (8/15%) دارای سواد سلامت کافی، 40 نفر (6/52%) سواد سلامت مرزی و 12 نفر (6/31%) سواد سلامت ناکافی داشتند و میانگین نمره رفتار نیز 89/5±67/23 بود. بر اساس نتایج آزمون همبستگی، بین سواد سلامت مراقبین و رفتار زنان مبتلا به MS ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (35/0=r، 001/0>p).
نتیجه‌گیری: سطح سواد سلامت اکثر مراقبین در حد مرزی و ناکافی است و هشداری برای مراقبین و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت محسوب می‌شود، لذا لزوم توجه بیشتر به امر سواد سلامت در برنامه‌های ارتقاء سلامت الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between caregivers' health literacy and the behavior of women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • Yasaman Jafari 1
 • Mohammad Vahedian-Shahroodi 2
 • Hadi Tehrani 3
 • Habibolah Esmaily 4
 • Mehdi Haresabadi 5
 • Mohammad Shariati 6
1 M.Sc. Student of Health Education and Health Promotion, School of Health, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
2 Associated Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 M.Sc. of Nursing, Department of Society Health Nursing, School of Nursing, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnord, Iran.
6 Neurologist, Department of Neurology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Patients have to change their behavior due to increased self-care needs. Also, family caregivers due to their critical role in rehabilitation of patients with physical and mental disabilities, can help patients to improve their abilities. This study was performed with aim to determine the relationship between the caregivers' health literacy and the behavior of patients with Multiple Sclerosis.
Methods: This descriptive correlational study was performed on 76 women with MS and 76 caregivers in Bojnourd in 2016. Collection of data related to MS women were performed by using demographic information questionnaire, Test of Functional Health Literacy in Adults [TOFHLA] health literacy and patient behavior assessment. Data analysis was performed using SPSS software (version 16), and Pearson and spearman correlation and regression tests. P<0.05 was considered significant.
Results: In this study, the mean level of health literacy was 64.26 ± 13.95, that 24 cases (15.8%) had enough health literacy, 40 (52.6%) had borderline health literacy and 12 (31.6%) inadequate health literacy. The mean score of behavior was 23.67 ± 5.89. Correlation test showed a positive and significant relationship between caregivers' health literacy and the behavior of women with MS (P<0.001,r=0.35).
Conclusion: The level of caregivers' health literacy was borderline and inadequate that can be as a warning to health care providers, so it is necessary that more pay attention to health literacy in health promotion programs

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family caregivers
 • Health Literacy
 • Multiple Sclerosis
 1. MCcabe MP. Mood and self-esteem of persons with multiple sclerosis following an exacerbation. J Psychosom Res 2005; 59(3):161-6.
 2. Spiro DB. Early onset multiple sclerosis: a review for nurse practitioners. J Pediatr Health Care 2012; 26(6):399-408.
 3. Petajan JH, Gappmaier E, White AT, Spencer MK, Mino L, Hicks RW. Impact of aerobic training on fitness and quality of life in multiple sclerosis. Ann Neurol 1996; 39(4):432-41.
 4. Bahari F, Sanatkaran A, Pashang S. The effects of water exercises on the quality of life in patients with multiple sclerosis. Anatom Sci J 2015; 12(3):121-8.
 5. Shnazeri Z, Mardani SM, Shayegannejad V. The effect of pilates exercises and aquatic training on walking speed in sclerosis. J Res Dev Nurs Midwifery 2013; 11(2):10-7.
 6. Fraser C, Morgante L, Hadjimichael O, Vollmer T. A prospective study of adherence to glatiramer acetate in individuals with multiple sclerosis. J Neurosci Nurs 2004; 36(3):120-9.
 7. Thornton E, Tedman S, Rigby S, Bashforth H, Young C. Worries and concerns of patients with multiple sclerosis: development of an assessment scale. Mult Scler 2006; 12(2):196-203.
 8. Nabavi S, Poorfarzam S, Ghassemi H. Clinical course and prognosis of 203 patients with MS in shahid Mostafa Khomeini Hospital, Tehran 2002. Tehran Univ Med J 2006; 64(7):90-7. (Persian).
 9. Juver JP, Verçosa N. Depression in patients with advanced cancer and pain. Rev Bras Anestesiol 2008; 58(3):287-98.
 10. Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheever K, Townsend MC, Gould B. Brunner and Suddarth’s textbook of medicalsurgical nursing. 10th ed. Philadelphia: Lipincott Williams & Wilkins; 2008.
 11. Scandlyn J. When AIDS became a chronic disease. West J Med 2000; 172(2):130-3.
 12. Rasouli N, Ahmai F, Nabavi SM, Hajizadeh E. Efficacy of energy conservation techniques on fatigue in women with multiple sclerosis. Rehabilit J 2006; 7(1):43-8.
 13. White CA. Cognitive behaviour therapy for chronic medical problems: a guide to assessment and treatment in practice. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd; 2001.
 14. Buhse M. Assessment of caregiver burden in families of persons with multiple sclerosis. J Neurosci Nurs 2008; 40(1):25-31.
 15. Poser CM. The diagnosis and management of multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 2005; 112(3):199-201.
 16. Bland R, Darlington Y. The nature and sources of hope: perspectives of family caregivers of people with serious mental illness. Perspect Psychiatr Care 2002; 38(2):61-8.
 17. Glozman JM. Quality of life of caregivers. Neuropsychol Rev 2004; 14(4):183-96.
 18. Timby BK, Smith NE. Essentials of nursing: care of adults and children. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 19. Marmot M, Friel S, Bell R, Houweling TA, Taylor S; Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Lancet 2008; 372(9650):1661-9.
 20. Zarcadoolas C, Pleasant A, Greer DS. Understanding health literacy: an expanded model. Health Promot Int 2005; 20(2):195-203.
 21. Kickbusch I, Wait S, Maag D, Banks I. Navigating health: the role of health literacy. London: Alliance for Health and the Future, International Longevity Centre; 2006.
 22. Smith SK, Dixon A, Trevena L, Nutbeam D, McCaffery KJ. Exploring patient involvement in healthcare decision making across different education and functional health literacy groups. Soc Sci Med 2009; 69(12):1805-12.
 23. Parker RM, Baker DW, Williams MV, Nurss JR. The test of functional health literacy in adults: a new instrument for measuring patients' literacy skills. J Gen Intern Med 1995; 10(10):537-41.
 24. Peyman N, Behzad F, Taghipour A, Esmaeily H. Promoting level of health literacy & self efficacy of chronic patients referred to health centers through educating health literacy for the staffs of health centers in Mashhad, 2013. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences School of Health; 2013.
 25.  Khosravi A, Ahmadzadeh K. Investigating health literacy level of patients referred to Bushehr hospitals and recognizing its effective factors. ISMJ 2014; 18(6):1245-53.
 26. Scott TL, Gazmararian JA, Williams MV, Baker DW. Health literacy and preventive health care use among Medicare enrollees in a managed care organization. Med Care 2002; 40(5):395-404.
 27. Afshari M, Khazaei S, Bahrami M, Merati H. Investigating adult health literacy in Tuyserkan City. J Educ Community Health 2014; 1(2):48-55. (Persian).
 28. Banihashemi SA, Amirkhani MA. Health literacy and the influencing factors: a study in five provinces of Iran. J Med Educ Dev 2007; 4(1):1-9. (Persian).
 29. Peyman N, Abdollahi M. The relationship between health literacy and self-efficacy physical activity in postpartum women. J Health Literacy 2016; 1(1):5-12.
 30. Reisi M, Javadzade SH, Mostafavi F, Sharifirad G, Radjati F, Hasanzade A. Relationship between health literacy, health status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, Iran. J Educ Health Promot 2012; 1(1):31.
 31. Ghanbari S, Majlessi F, Ghaffari M, Mahmoodi Majdabadi M. Evaluation of health literacy of pregnant women in urban health centers of Shahid Beheshti Medical University. Daneshvar. 2012;19(97):1-12.
 32. Mosher HJ, Lund BC, Kripalani S, Kaboli PJ. Association of health literacy with medication knowledge, adherence, and adverse drug events among elderly veterans. J Health Commun 2012; 17(Suppl 3):241-51.
 33. Mahmoudi H, Taheri A. Relation between information literacy and health literacy of students in Ferdowsi University of Mashhad. Hum Informat Interact 2015; 2(2):31-41.
 34. Jafarian AS, Zabihi A, Babaieasl F, Eshkevari N, Bijani A. Self care behaviors in diabetic patients referring to diabetes clinics in Babol city, Iran. J Babol Uni Med Sci 2010; 12:72-8. (Persian).